Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool kan­nab nüüd HU­GO LEP­NUR­ME ni­me

603
Au­tor, koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja KRIS­TA SIM­SON ja te­ma teh­tud sei­na­maal Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li fua­jees esimesel korrusel. Fo­to Ere Ui­bo

Kuu­sa­lu val­la­valitsus muu­tis 29. ok­toob­ri is­tun­gil vas­tu võe­tud ot­su­se­ga kuns­ti­de koo­li ni­me – uus ni­mi on Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool. Or­ga­nist, he­li­loo­ja ja pe­da­goog Hu­go Lep­nurm on Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­nik. Oli Tal­lin­na Kon­ser­va­too­riu­mi, hi­li­se­ma Ees­ti Muu­si­kaa­ka­dee­mia ore­lip­ro­fes­sor, töö­tas ka EELK Kon­sis­too­riu­mi ki­ri­ku­muu­si­ka osa­kon­na ju­ha­ta­ja­na. Ta sün­dis 31. ok­toob­ril 1914 Tsit­re kü­las, su­ri 1999. aas­tal.

Möö­du­nud tei­si­päe­va, 3. no­vemb­ri õh­tul toi­mus kuns­ti­de koo­lis Hu­go Lep­nur­me ni­me and­mi­se pu­hul pi­du­lik kont­sert-ak­tus. Üht­la­si ava­ti kuns­ti­de koo­li fua­jees, vä­li­suk­se vas­tas asu­val sei­nal maal, mil­le au­tor on kuns­tiõ­pe­ta­ja, graa­fik Kris­ta Sim­son. Sei­na­maa­lil on ku­ju­ta­tud noort Hu­go Lep­nur­me ning frag­men­te Kuu­sa­lu ki­ri­ku ore­list koos koo­li uue ni­me ja asu­ta­mi­saas­ta­ga.

Kris­ta Sim­son kom­men­tee­ris, et maa­li­le kan­tud lau­se „Kunst sün­nib ar­mas­tu­ses“ on tsi­taat Hu­go Lep­nur­me öel­dust: „Maa­li te­ge­mi­se mõ­te sün­dis meil koo­lis ühis­tes aru­te­lu­des. Asu­koht on ai­nu­või­ma­lik – te­ki­tab vä­li­suk­sest si­se­ne­ja­te­le oma koo­li tun­de ja an­nab kü­la­lis­te­le üle­vaa­te, ku­hu on tul­dud.“

Maa­li teh­ni­kas on ka­su­ta­tud sp­rei­vär­ve ja ak­rüü­li, et ju­hul, kui te­ki­vad pea­le ple­kid või krii­pi­mi­sed, saaks pil­ti pa­ran­da­da.

Kuns­ti­de koo­li di­rek­tor Tat­ja­na Jõe­leht rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Hu­go Lep­nur­me ni­me pa­ne­ku idee sün­dis siis, kui koo­li­juht oli Paul Him­ma. Kool oli saa­nud ore­li­meistrilt, Kuu­sa­lu ela­ni­kult Too­mas Mäe­vä­lilt ka­su­ta­mi­seks ko­duo­re­li, alus­ta­ti ore­liõp­pe­ga.

Aas­tal 2018 os­te­ti koo­li­le rii­gilt Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­tud hu­vi­ha­ri­du­se toe­tus­sum­ma­de abil di­gio­rel. Ore­liõ­pe­ta­ja on Lii­na Ra­huo­ja Tal­lin­nast, ore­lik­las­sis on sel õp­peaas­tal kaks õpi­last, eel­mi­sel õp­peaas­tal oli kolm.

Koos di­gio­re­li saa­mi­se­ga ni­me­ta­ti kuns­ti­de koo­li esi­me­se kor­ru­se saal Lep­nur­me saa­liks – pü­hen­da­tud tun­tud or­ga­nis­ti­le, aga ka te­ma ven­na­le, Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku­le Ar­no Lep­nur­me­le, omaaeg­se­le pa­su­na­koo­ri ju­hi­le.

Tat­ja­na Jõe­leht: „Hu­go Lep­nurm on Ees­ti ore­li­kool­kon­na ra­ja­ja. Ore­liõ­pe on Ees­tis veel mõ­nes väik­se­mas muu­si­ka­koo­lis, kuid Hu­go Lep­nurm on pä­rit Kuu­sa­lu val­last ja alus­tas oma ore­liõ­pin­guid ko­du­kan­dis.“

Kont­ser­tak­tu­sel võt­tis sõ­na ka Hu­go Lep­nur­me õpi­la­ne, or­ga­nist And­res Ui­bo. Ta tun­nus­tas, et koo­li­le on pan­dud te­ma õpe­ta­ja, pro­fes­sor Lep­nur­me ni­mi: „Suur kii­tus Kuu­sa­lu val­la­le, et on võt­nud nõuks sea­da oma noor­te­le ja koo­li­le Hu­go Lep­nur­me näol vä­ga hea ees­ku­ju. Siin on Lep­nur­me saal ja nüüd on te­ma ni­mi ka ko­gu koo­lil. Ning üle tee asu­vas ki­ri­kus on vit­raaž, mil­lel on ku­ju­ta­tud pro­fes­sor Lep­nur­me, sel­le sün­ni­loos on ka mi­nu kä­si män­gus.“
Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis on käe­so­le­val õp­peaas­tal 178 õpi­last ja 22 õpe­ta­jat, kes töö­ta­vad eri koor­mu­se­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 4. novembril
Järgmine artikkelLIISABEL HAMMER Arukülast ja CARMEN KAALO Kehrast võitsid Harjumaa lauluvõistluse