Lii­ni­buss pan­di käi­ma, aga pea­tu­se koh­ta siia­ni po­le

644
Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list MA­DIS PRAKS sei­sab Kiiu-Ka­ber­nee­me maan­tee ää­res ko­has, ku­hu võiks te­ha bus­si­pea­tu­se – Jaa­nuk­se tee­ris­ti lä­he­du­ses. Fo­to Ma­ris Mat­si

„Kui on ini­me­ne, kes ta­hab bus­si­ga sõi­ta, ja buss, mis sõi­dab, pa­lun lu­ba­ge ju­hil pea­tu­da,“ soo­vib Kuu­sa­lu val­la ela­nik SIL­VI PUKK.

„Tel­lin koor­ma kil­lus­tik­ku, pa­nen juur­de har­ja­var­re ja kül­ge bus­si­pea­tu­se liik­lus­mär­gi, et ei peaks kaks ja pool ki­lo­meet­rit kõn­di­ma Kii­du bus­si­pea­tu­ses­se ning siis sõit­ma bus­si­ga ta­ga­si – oma teeot­sast möö­da,“ pa­han­dab Sil­vi Pukk, kes on kir­ju­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le, maan­teea­me­ti­le, et Kiiu-Valk­la tee äär­de teh­taks bus­si­pea­tu­se koht. Kir­ja saa­tis ta ka Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le.

„Ai­nult pre­si­den­di­le ja õi­gus­kants­le­ri­le ei ole veel jõud­nud oma mu­ret kur­ta. Olen val­mis Kuu­sa­lu val­la­le lae­nu and­ma, kui mui­du ei saa nõue­te­ko­hast bus­si­pea­tust ehi­ta­tud. Põh­jen­da­tak­se, et peab ole­ma ohu­tu pea­tus­koht, aga kui pi­me­das kõn­nin sa­ma teed möö­da pi­ka maa, ka see po­le ohu­tu,“ li­sab ta.

Te­ma prob­leem sai al­gu­se tä­na­vu au­gus­tis, siis hak­ka­sid Tal­lin­nast Kuu­sal­lu ja ta­ga­si sõit­ma kiir­lii­ni bus­sid. Kiir­buss jõuab pea­lin­nast Kuu­sal­lu, suun­dub kolm kor­da päe­vas ta­va­lii­ni­na Sal­mis­tu­le ja rin­gi­ga ta­ga­si Kuu­sal­lu, sealt taas kiir­bus­si­na Tal­lin­na.

Sil­vi Pukk rää­gib, et mõ­ni bus­si­juht ha­las­tab ja pea­tub ko­du­tee ot­sas, kui ta ko­ju sõi­dab. Aga bus­si pea­le mi­ne­kuks seal oo­da­ta ei jul­ge, sest bus­si­juh­ti­del ei ole õi­gust pea­tu­da koh­ta­des, kus po­le bus­si­pea­tu­se mär­ki.

Kui küm­me­kond aas­tat ta­ga­si oli Valk­la sild re­mon­dis, sõit­sid te­ma sõ­nul lii­ni­bus­sid sa­ma teed möö­da ja siis pan­di aju­ti­se bus­si­pea­tu­se märk.

Pro­jek­tee­ri­mi­se­le ja ehi­tu­se­le ku­lub ae­ga ja ra­ha
Te­gu on rii­gi­tee­ga, mis suun­dub Jõe­läht­me-Kem­ba maan­teelt ehk rah­va­suus Va­na-Nar­va maan­teelt Valk­la poo­le Kiiu jäät­me­jaa­ma juu­rest – Kiiu-Ka­ber­nee­me tee nr 11266. Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus on pa­lu­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust, et ehi­taks sel­le tee äär­de bus­si­pea­tu­sed.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se te­gev­di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja Kad­ri Kroo­ni: „Nii kurb, kui see ka po­le, vastavalt ühist­rans­por­di­sea­dusele to­hi­vad bus­si­ju­hid pea­tu­da tä­his­ta­tud pea­tus­koh­ta­des. Kui pea­tu­vad mu­jal ja mi­da­gi juh­tub, on see nen­de risk. Ole­me Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le tea­ta­nud, et pa­lu­me pea­tus­ko­had tä­his­ta­da, kui see teh­tud, pa­ne­me pea­tu­se sõi­dup­laa­ni. Ühistranspordiseadus ütleb, et vald korraldab ühistranspordi taristu planeerimist ja rajamist.“

Te­ma sõ­nul on kiir- ehk eks-p­ress­lii­ne ka­van­da­tud kaks aas­tat ja bus­si­pea­tus­te korrastamise koh­ta saa­de­ti kir­i val­la­va­lit­su­se­le mullu aprillis. Prob­leem oli ka Sal­mis­tu bus­si­pea­tu­se­ga, see on nüüd teh­tud kü­la lä­bi­va tee kõr­va­le par­ki­misp­lat­si kes­ke­le, bus­sid kee­ra­vad sin­na ühelt ja tei­selt poolt tul­les.

Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks üt­leb, et ühist­rans­por­di sea­du­se ko­ha­selt kor­ral­dab maa­kon­na bus­si­lii­ni­de ta­ris­tu ob­jek­ti­de pla­nee­ri­mist ja hal­da­mist maan­teea­met, aga see ko­hus­tus on vee­re­ta­tud vaik­selt oma­va­lit­sus­te kae­la : „Val­la­va­lit­sus püüab maan­teea­me­ti­le pan­dud ko­hus­tu­si täi­ta, et vas­tu tul­la ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le. Rii­gi­tee äär­de ra­ja­tav bus­si­pea­tus on kal­lis ra­ja­tis, mis mak­sab 2000-6000 eu­rot. Maan­teea­me­til on õi­gus nõu­da, et liik­lu­s­ohu­tus oleks ta­ga­tud, nõue­test sõl­tub, kui pal­ju ra­ha ku­lub: „Pan­nak­se buss käi­ma ja loo­de­tak­se ühis­kond­li­ku­le sur­ve­le, et siis vald ehi­tab maan­teea­me­ti ase­mel pea­tu­se. Sa­mas po­le kind­lust, kas bus­si­liin on siis ka veel al­les, kui pea­tus­koht pro­jek­tee­ri­tud, ehi­ta­ja lei­tud, val­mis ehi­ta­tud, ra­ha ku­lu­ta­tud.“

Sil­vi Pukk kü­sis maan­tee­ame­tilt sei­su­koh­ta ha­jaa­sus­tus­se oo­tep­lat­vor­mi­ta ja ka­tu­se-
a­lu­se­ta pea­tus­ko­ha ra­ja­mi­seks. Eel­mi­sel nä­da­lal tu­li vas­tus, et soo­vi­tud tee äär­de so­bib, kui ra­ja­tak­se oo­tea­la rii­gi­tee peen­ra laien­du­se­na ja tä­his­ta­tak­se. Kaa­sas on kaart, ku­hu pa­ku­tak­se kah­te või­ma­lik­ku pea­tus­koh­ta. Konk­reet­ne asu­koht tu­leb koos­kõ­las­ta­da maan­tee­ame­ti­ga. Sel­li­se liik­lus­koor­mu­se­ga tee kor­ral peab ole­ma ta­ga­tud ja­la­käi­ja­te ohu­tu liik­le­mi­ne ela­mu­piir­kon­nast bus­si­pea­tu­se­ni, pea­tu­ses sei­sev buss peab ole­ma teis­te­le sõi­du­ki­juh­ti­de­le näh­tav koh­tu­mis­näh­ta­vu­se ula­tu­ses ega to­hi var­ja­ta väl­ja­sõi­tu kõr­val­teelt pea­tee­le, pea­tus ei to­hi ol­la lan­gu­sel või tõu­sul, bus­si­ju­hi­le peab ta­ha­vaa­te­peeg­li kau­du ole­ma näh­ta­vus pea­tu­mis­näh­ta­vu­se ula­tu­ses. Li­sa­tud on, et rii­gi­tee­de äär­de pea­tus­te pla­nee­ri­mi­ne ja ra­ja­mi­ne on ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se üle­san­ne.

Val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel kom­men­tee­rib, et op­ti­maal­sem la­hen­dus on ra­ja­da bus­si­pea­tus Kiiu-Ka­ber­nee­me maan­tee äär­de Jaa­nuk­se tee­ris­ti juur­de, ka koo­li­buss pea­tub seal: „Vas­ta­valt ühist­rans­por­di­sea­du­se­le on val­la ko­hus­tus ra­ja­da bus­si­pea­tu­sed val­la lii­ni­de­le. Sa­ma sea­dus ko­hus­tab maan­teea­me­tit kor­ral­da­ma maa­kon­na­lii­ni­de ta­ris­tu ob­jek­ti­de pla­nee­ri­mist ja hal­da­mist, võt­ma meet­meid ühis­sõi­du­ki­te­le soo­dus­liik­lu­so­lu­de loo­mi­seks. En­ne lii­ni ava­mist ei teh­tud meie­ga koos­tööd ja sel­le­pä­rast see se­ga­dus. Maan­teea­me­ti­le kir­ju­ta­sin uue pea­tu­se va­ja­du­sest no­vemb­ri kes­kel ja tu­le­ta­sin meel­de kuu lõ­pus, aga vas­tu­se sai hoo­pis val­la ela­nik. Jaa­nuk­se pea­tus­te mär­gid pa­ne­me kuu aja jook­sul.“

Eelmine artikkelLok­sa hool­de­ko­du 72 klien­dil tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on Ida-Har­ju kõi­gis oma­va­lit­sus­tes