Lok­sa hool­de­ko­du 72 klien­dil tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus

566
Lok­sa hool­de­ko­du üks ma­ja on en­di­ne ra­vi­kes­kus, va­ra­sem haig­la­hoo­ne, kus all­kor­ru­sel paik­ne­vad pe­rears­ti­de ja ham­baars­ti­de töö­ruu­mid.

Po­si­tiiv­se tes­ti­tu­le­mu­se said ka hool­de­ko­du viis töö­ta­jat.

Möö­du­nud lau­päe­val jõu­dis üle­rii­gi­lis­se mee­dias­se uu­dis, et Ees­tis li­san­du­nud 561 nak­kus­juh­tu­mist olid 77 Lok­sa hool­de­ko­dust. See sel­gus eel­mi­sel nel­ja­päe­val hool­de­ko­dus lä­bi vii­dud laus­tes­ti­mi­se tu­le­mu­se­na. Hool­de­ko­du klien­ti­dest olid 9 vii­dud haig­la­ra­vi­le, Lok­sa­le jää­nud hai­ge­te­ga te­ge­le­sid Põh­ja-Ees­ti re­gio­naal­haig­la ars­tid.

Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann üt­les es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et haig­las­se on vii­dud kok­ku 10 klien­ti. Teis­te klien­ti­de ter­vis­lik­ku sei­sun­dit jäl­gi­tak­se ko­ha­peal, me­dit­sii­ni­töö­ta­jad on käi­nud Lok­sa hool­de­ko­du kah­te maj­ja jää­nud hai­geid iga päev üle vaa­ta­mas.

Lin­na­pea sõ­nul tu­li esi­me­ne in­fo hai­ges­tu­mi­sest üle­möö­du­nud ree­del, järg­mi­sel päe­val an­dis ko­roo­na­test sel­le­le kin­ni­tust: „Ar­va­ta­valt tõi hai­gu­se me­dit­sii­ni­töö­ta­ja, kel­lelt hool­de­ko­du tel­lib me­dit­sii­ni­tee­nust, kuid see on ole­tus. Taot­le­si­me hool­de­ko­du mõ­le­mas­se maj­ja laus­tes­ti­mist, ko­he se­da ei teh­tud, oo­ta­si­me en­ne viis päe­va, nel­ja­päe­va­ni, et tu­le­mus oleks täp­sem.“

Ala­tes eel­mi­sest lau­päe­vast on lin­na­pea vi­deo­sil­la va­hen­du­sel su­hel­nud ter­vi­sea­me­ti­ga me­dit­sii­ni­kü­si­mus­test ja sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti­ga per­so­na­li tee­mal. Hool­de­ko­dus­se tu­li lei­da asen­dus­töö­ta­jad. Vär­ner Loots­mann tõ­des, et see po­le ol­nud liht­ne, rää­gi­tud on ka töö­tu­kas­sa ja me­dit­sii­ni­kõrg­koo­li­de­ga, aga töö­le kut­su­tak­se ko­roo­na­kol­des­se, see teeb nõu­so­le­ku and­mi­se kee­ru­li­seks. Ka on su­hel­dud pe­rears­ti­de lii­du­ga, et PER­Hi me­dit­sii­ni­töö­ta­ja­te eki­paaži ase­mel saak­sid hool­de­ko­dus hai­geid üle vaa­da­ta ko­ha­li­kud pe­rears­tid. Aru­ta­tud on või­ma­lust ka­su­ta­da ko­ha­li­ku kii­ra­bib­ri­gaa­di toht­ri­te abi.

„Koos­töö on ol­nud amet­kon­da­de ja hool­de­ko­du oma­ni­ku­ga vä­ga hea, saa­me ühes­koos sel­lest hul­lust olu­kor­rast üle,“ sõ­nas lin­na­pea.

Lok­sa hool­de­ko­du ju­ha­ta­ja Mo­ni­ka Puld­re rää­kis es­mas­päe­val uu­dis­te­por­taa­li­le Del­fi, et ke­va­dest ala­tes on mõ­le­mas ma­jas de­sin­fit­see­ri­tud, mas­ke kan­tud, kü­las­tu­si po­le lu­ba­tud, kuid vii­rus tu­li ik­ka­gi.

Kõi­ge suu­rem mu­re on per­so­na­li­puu­dus. Mo­ni­ka Puld­re kõ­ne­les, et kaks hool­da­jat on lei­tud, kol­me hool­da­jat ja kah­te ko­ris­ta­jat on veel va­ja. Hool­da­jad ei pea ole­ma vas­ta­va väl­jaõp­pe­ga, ta­sus­ta­tak­se ka va­ba­taht­lik­ke abi­li­si. Mas­ke, res­pi­raa­to­reid ja kait­seü­li­kon­di peaks abi­lis­te­le ja­gu­ma ja neid saab juur­de tel­li­da, lu­bas ta.

Lok­sa hool­de­ko­du on ra­ja­tud en­di­ses­se me­re­mees­te maj­ja ja Lok­sa en­di­se ra­vi­kes­ku­se ehk omaaeg­se haig­la ruu­mi­des­se. Ra­vi­kes­ku­se tei­sel ja kol­man­dal kor­ru­sel on hool­de­ko­du, alu­mi­sel kor­ru­sel eral­di sis­se­käik pe­rears­ti­de ja ham­baars­ti­de töö­ruu­mi­des­se. All­kor­ru­sel asu­vad ka Lok­sa kii­ra­bib­ri­gaa­di töö­ruu­mid.

Lin­na­pea and­me­tel on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Lok­sa ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­tu­te seas li­san­du­nud ük­si­kuid ko­roo­na­po­si­tiiv­seid. Güm­naa­sium, muu­si­ka­kool ja las­teaed töö­ta­vad ta­va­pä­ra­selt.

Ta mär­kis, et kui­gi Lok­sa hool­de­ko­dus on ko­roo­na­kol­le, on Lok­sal ik­ka veel ini­me­si, kel­le jaoks kait­se­mas­ki­de kand­mi­ne oleks na­gu hä­bia­si, se­da ise­gi kaup­lus­tes. Olu­kord on lin­na­pea hin­nan­gul tõ­si­ne ja jääb vaid loo­ta, et se­da mõis­tak­sid kõik lok­sa­la­sed ja ka Lok­sa kü­la­li­sed.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 2. detsembril
Järgmine artikkelLii­ni­buss pan­di käi­ma, aga pea­tu­se koh­ta siia­ni po­le