Koroo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nuid on Ida-Har­ju kõi­gis oma­va­lit­sus­tes

79

Ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se saa­nud ini­me­si on Ees­tis jär­jest roh­kem, Tal­linn koos Har­ju­maa­ga on üks kõr­ge­ma na­ka­tu­mis­kor­da­ja­ga piir­kon­di. Uu­ri­si­me, kui­das on ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku ja hai­ges­tu­mis­te­ga Ida-Har­jus ning kui­das töö­ta­vad prae­gu oma­va­lit­sus- ja ha­ri­du­sa­su­tu­sed.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus oli möö­du­nud ree­del, 4. det­semb­ril kaug­tööl, ku­na ühe töö­ta­ja pe­re­liik­mel tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus. Järg­mi­sel päe­val sel­gus, et val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja ko­roo­na­test oli ne­ga­tiiv­ne ning es­mas­päe­vast töö­ta­tak­se taas val­la­ma­jas.

Ree­del olid ka Aeg­vii­du koo­li 5.-9. klas­sid dis­tant­sõp­pel, ku­na ühel õpi­la­sel oli ol­nud kok­ku­puu­de Co­vid-po­si­tiiv­se­ga. Te­ma test oli ne­ga­tiiv­ne, es­mas­päe­vast käib õp­pe­töö taas koo­li­ma­jas.

Lau­päe­val an­dis Keh­ra Soh­vik tea­da, et ko­roo­na­vii­rus on jõud­nud nen­de kol­lek­tii­vi ning sel­le tõt­tu on koh­vik kaks nä­da­lat su­le­tud.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rearst Mar­je Ot­ti sõ­nul tu­leb ko­roo­na­vii­ru­se­ga pat­sien­te ta­sa­pi­si juur­de: „Meil on olu­kord õn­neks veel üs­na ra­hu­lik. Diag­noo­si­ga hai­geid on kolm-ne­li, kõi­gil üs­na ker­ged vor­mid, on saa­dud ko­du­se ra­vi­ga hak­ka­ma. Ka muid vii­rus­hai­gu­seid on sel aas­tal vä­hem, et­te­vaa­tu­s-a­bi­nõu­dest on abi. Rah­va­roh­ke­tes­se koh­ta­des­se trü­gi­da ei mak­sa. Üks pat­sient ei tea, kust nak­ku­se sai, kuid oli käi­nud kont­ser­dil.“

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les es­mas­päe­val, et ak­tiiv­seid juh­tu­meid on viis, tei­sed pat­sien­did on pa­ra­ne­nud või pa­ra­ne­mas: „Es­mas­päe­val võt­sid mi­tu hai­gus­tun­nus­te­ga pat­sien­ti meie­ga ühen­dust, suu­na­si­me tes­ti­ma, vaa­ta­me, kui­das see nä­dal ku­ju­neb. Õn­neks on hai­ges­tu­nud ol­nud ker­ge­ma­te sümp­to­mi­te­ga, ras­kelt hai­ges­tu­nuid po­le ol­nud, aga tean kol­lee­ge, kel­le pat­sien­did on ol­nud vä­ga hai­ged või ise­gi sur­nud. Na­ka­tu­nud on Kuu­sa­lu kan­dis ol­nud ena­mas­ti noo­re­ma­pool­sed ja lii­ku­va elu­sii­vi­ga ini­me­sed. Ku­na sümp­to­mid väl­jen­du­vad viis ku­ni seit­se päe­va pä­rast na­ka­tu­mist, ei tead­nud osad neist, kui­das või­sid hai­gu­se saa­da, lii­ku­nud olid mit­mes ko­has. Üks na­ka­tu­nu sai vii­ru­se töö­ko­halt.“

Su­san­na Ka­ri too­ni­tas, et kait­se­mas­kist on ka­su, ava­li­kes koh­ta­des tu­leb se­da kan­da. Kui on ka te­gu keh­ve­ma kva­li­tee­di­ga mas­ki­ga, vä­hen­dab see ini­me­se­ni jõud­va vii­ru­se ko­gust ja hai­gus kul­geb ker­ge­mi­ni.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi osa olid kaks nä­da­lat dis­tant­sõp­pel, mõ­ne­del õpe­ta­ja­tel ja õpi­las­tel avas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus, ko­gu kool tu­li jät­ta ko­ju. Ala­tes nel­ja­päe­vast, 3. no­vemb­rist on põ­hi­koo­li klas­si­del taas kon­tak­tõ­pe. Pä­ris kõik õpi­la­sed po­le kon­tak­t-õ­pet jät­ka­nud, on lap­se­va­ne­maid, kes pa­lu­sid lu­ba lap­sel tur­va­li­su­se ta­ga­mi­seks õp­pi­da jõu­lu­va­hea­ja al­gu­se­ni ko­dus.

Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lap­se­va­ne­mal on õi­gus koo­li­le tea­da an­da, kui laps puu­dub põh­ju­se­ga: „Pa­lu­tak­se lu­ba­da laps ko­duõp­pe­le, kuid see po­le õi­ge sõ­nas­tus, ko­duõ­pe on sea­du­se­ga re­gu­lee­ri­tud õp­pe­vorm, sä­tes­ta­tud on lap­se­va­ne­ma ko­hus­tu­sed ja kont­roll õp­pe­töö üle. Me üt­le­me, et õi­gus on jät­ta laps ko­ju õp­pi­ma, tu­leb jäl­gi­da e-koo­li pan­dud üle­san­deid.“

Di­rek­to­ri sõ­nul on õpe­ta­jad mas­ki­de või vi­sii­ri­de­ga, ka pal­jud õpi­la­sed lii­gu­vad va­he­tun­nis mas­ki­ga. Koo­li­bus­si­ga sõit­jail pa­lu­tak­se bus­sis kan­da mas­ki.

Kuu­sa­lu val­la tei­sed koo­lid ja las­teaiad töö­ta­vad ta­va­pä­ra­selt. Ka on taas alus­ta­tud rin­gi­de töö­ga, jär­gi­da tu­leb osa­le­ja­te ar­vu, ühes rin­gis või­vad kaa­sa te­ha kor­ra­ga 10 õpi­last.
Kuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad on ku­ni 11. det­semb­ri­ni ko­du­kon­to­ri­tes, val­la­ma­ja on kü­las­ta­ja­te­le su­le­tud. Ka Kuu­sa­lu val­la Lok­sa tee­nin­dus­punkt on su­le­tud.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku koo­lis an­dis üks õpe­ta­ja möö­du­nud nä­da­lal Co­vid-po­si­tiiv­se tes­ti ja 1. klass saa­de­ti iso­lat­sioo­ni. Ku­na tei­sed õpe­ta­jad on na­ka­tu­nu lä­hi­kon­takt­sed, on ko­gu kool ku­ni 17. det­semb­ri­ni dis­tant­sõp­pel.

Es­mas­päe­val sel­gus, et ko­roo­na­vii­ru­se­ga on na­ka­tu­nud Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li õpe­ta­ja.

Ku­ni 15. det­semb­ri­ni on ka­ran­tii­nis va­ba wal­dorf­koo­li las­teaed ning 3., 8. ja 9. klass.
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­les es­mas­päe­val, et nen­de pe­reõ­de võt­tis päe­va jook­sul vas­tu 63 te­le­fo­ni­kõ­net: „Kõik need pöör­du­mi­sed po­le mui­du­gi ko­roo­na­vii­ru­se­ga seo­tud. Na­ka­tu­mi­si meil siis­ki on, nä­da­la­va­he­tu­se­ga tu­li juur­de 4 ko­roo­na­po­si­tiiv­set, te­gu on kes­kea­lis­te ini­mes­te­ga. Vii­rus le­vib pea­mi­selt pe­re­kon­ni­ti, õn­neks on põe­tud ra­hu­li­kult, tü­sis­tus­te­ta. Meie töö on üm­ber­kor­ral­da­tud sel­li­selt, et li­saks ars­ti­le on kor­ra­ga ko­hal ai­nult üks pe­reõ­de, sest ole­me saa­nud soo­vi­tu­se sääs­ta per­so­na­li – ju­hul, kui kee­gi osu­tub ko­roo­na­po­si­tiiv­seks või lä­hi­kon­takt­seks, on vä­he­malt kee­gi, kes saab tööd jät­ka­ta.“

Eelmine artikkelLii­ni­buss pan­di käi­ma, aga pea­tu­se koh­ta siia­ni po­le
Järgmine artikkelKurgla motokrossirajast ja rabast