Legen­daar­ne an­sam­bel Ves­ki­poi­sid te­gid Lee­sil 70nda­te stii­lis tant­su­peo

69
An­sam­bel Ves­ki­poi­sid oli lau­päe­val Leesi rahvamaja la­val oma 70nda­te aas­ta­te tei­se poo­le esi­ne­mis­sär­ki­des: ÜLO MOO­SER, VA­HUR LÕ­HE­LAID, IL­ME LAAG­RI­KÜLL, KA­LEV LAAG­RI­KÜLL. Fo­to Tii­na Viir­na

Lau­päe­va, 4. juu­ni õh­tul ko­gu­nes Lee­si rah­va­maj­ja 70nda­te stii­lis tant­suõh­tu­le an­samb­li Ves­ki­poi­sid omaaeg­seid fän­ne ja ka noo­re­mat rah­vast. Peo­li­si oli üle 70, tul­di Pä­ris­pea ja Ju­min­da pool­saa­re kü­la­dest, ka Kol­ga­kü­last, Kuu­sa­lust. Tant­si­jaid ja­gus viimase looni.

Joa­ves­kil loo­dud an­samb­li Ves­ki­poi­sid esi­me­ne ava­lik esi­ne­mi­ne oli 50 aas­tat ta­ga­si – 1972. aas­ta nais­te­päe­va­peol. Ku­ni 1976. aas­ta­ni te­gut­se­ti Joa­ves­ki pa­pi­vab­ri­ku rah­va­ma­jas. Kui an­samb­li ju­hist ja klahv­pil­li­män­gi­jast Ka­lev Laag­ri­kül­list sai Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoo­si Lee­si klu­bi ju­ha­ta­ja, ko­li­ti sin­na üle. Ki­ro­vi kol­hoos an­dis pa­re­mad pil­lid ja või­men­did.

An­sam­bel Ves­ki­poi­sid Kol­ga-Aab­la ran­nas: TOO­MAS KUUSK, JAAN TEE­SA­LU, VA­HUR LÕ­HE­LAID, RAI­DO PÕLD­MAA ja KA­LEV LAAG­RI­KÜLL. Fo­to on teh­tud 1978. või 1979. aas­tal.

Esi­me­sse koos­seisu kuulusid pea­le an­samb­li ju­hi Vel­lo Jü­ri­mets, Rai­do Põld­maa, Va­hur Lõ­he­laid ja Jaan Tee­sa­lu. Koos­seis muu­tus 1970nda­te tei­ses poo­les, osad pil­li­me­hed lõ­pe­ta­sid. Koos Ülo Moo­se­ri, Il­me Laag­ri­kül­li ja Va­hur Lõ­he­laiu­ga te­gut­se­ti Ki­ro­vi kol­hoo­si pal­gal aas­ta­ni 1987. Aas­tal 2000 esi­ne­ti Val­ge­jõel ko­ha­li­ke an­samb­li­te peoõh­tul ja 2009 Kol­ga ka­ra­pil. 2013 män­gi­sid Ves­ki­pois­te esialg­ne ja hi­li­sem koos­seis Joa­ves­ki uue rah­va­ma­ja ava­peol.

Ka­lev Laag­ri­küll üt­les, et an­samb­li nos­tal­gi­li­ne tant­su­pi­du pi­di alg­selt tu­le­ma eel­mi­sel aas­tal Kol­ga mõi­sas, aga sat­tus tä­na­vus­se aas­tas­se.

„Aeg oli kehv, mit­me­te as­ja­olu­de tõt­tu jäi Kol­gas pi­du ära. Oli­me proo­ve tei­nud, ke­va­del alus­ta­si­me uues­ti ning tek­kis mõ­te, et tee­me nos­tal­gia­peo Lee­si rah­va­ma­jas. Õh­tu läks kor­da, jäi­me vä­ga ra­hu­le. Ei loot­nud, et nii pal­ju rah­vast tu­leb. Mõt­le­si­me, võiks ol­la 20-30 ini­mest peol, et me vaev ei lä­heks vas­tu tae­vast,“ rää­kis ta.

Ves­ki­poi­sid män­gi­sid nos­tal­gia­peol kolm set­ti, nel­jan­da se­ti esi­ta­sid Ka­lev ja Il­me Laag­ri­küll. Lau­lud olid 70nda­te aas­ta­te hi­tid, poo­led olid Ves­ki­pois­te re­per­tuaa­rist. Ka­lev Laag­ri­küll ju­tus­tas, et Ves­ki­poi­sid esi­ta­sid ena­mas­ti tun­tud lu­gu­de ka­ve­reid, pal­jud olid Soo­me lau­lud.

Nos­tal­gia­peol sea­ti too­lid sein­te äär­de, na­gu oli va­nas­ti pi­du­del. Lau­da­de ta­ga ei is­tu­tud. Esi­me­sel va­hea­jal lu­ge­sid Paul Laa­sik, Tii­na Viir­na, Mee­li Le­his, An­ne­li Linn, Hei­di ja Trii­nu Ede­la anek­doo­te, need va­li­s Mai­la Velst­röm.

Eelmine artikkelAru­kü­la SK te­gi se­da jäl­le – Ees­ti meist­rid kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelRaa­si­ku las­teaia ehi­ta­ja on va­li­tud