Lee­gi­ran­na aren­du­se ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru on val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel su­le­tud

214
Leegiranna arenduse madalad kohad on märgitud punasega.

Kuu­sa­lu val­las Sõit­me kü­las asu­va Lee­gi­ran­na aren­du­se kin­nis­tuo­ma­ni­kud, kes on liitunud toimiva veesüsteemiga, said eel­mi­sel ree­del, 10. märt­sil val­la­va­lit­su­selt kir­ja tea­te­ga, et loo­du­se reos­ta­mi­se väl­ti­mi­seks on Lee­gi­ran­na teel ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik su­le­tud. Kir­jas tu­le­ta­ti ka meel­de, et tä­na­vu 1. jaa­nua­rist tu­leb Sõit­me kü­la Ran­na­kaa­re tee, Lee­gi­ran­na tee, Ran­na­kü­la tee ja Met­sa­ser­va tee kin­nis­tu oma­ni­kel kor­ral­da­da reo­vee ko­gu­mist en­da kin­nis­tul.

„Kah­juks on osa kin­nis­tu­oma­nik­ke jät­ka­nud oma­vo­li­li­selt reo­vee juh­ti­mist oma kin­nis­tult väl­ja­poo­le loo­du­ses­se. Ju­hi­me veel kord tä­he­le­pa­nu, et aren­dus­piir­kon­na kõik ela­ni­kud, kes ka­su­ta­vad vett, pea­vad ko­gu­ma sel­le ma­hu­ti­tes­se ja kor­ral­da­ma reo­vee ära­veo pur­gi­mis­sõl­me Al­li­ka kü­las. Reo­vee suu­na­mi­ne loo­du­ses­se on ran­gelt kee­la­tud,“ on öel­dud tea­tes.
Lee­gi­ran­na li­gi 160 kin­nis­tu­ga aren­du­ses on ela­muid või su­vi­laid ehi­ta­tud li­gi 40. Tal­vi­sed vee­tar­bi­jad on 17 ma­ja­pi­da­mist. Neist um­bes pool­tel ma­ja­pi­da­mis­tel on pai­gal­da­tud lo­kaal­sed ma­hu­tid, üle­jää­nud majapidamiste reovesi läheb katkisesse kanalisatsioonitorustikku.

Lee­gi­ran­na aren­du­ses po­le se­ni töö­ta­vat ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ega bio­pu­has­tit. Mul­lu ok­toob­rist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni kor­ral­das reo­vee ära­ve­du ja pur­gi­mist ning ta­sus mõ­le­ma tee­nu­se eest Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, kok­ku ku­lus val­laee­lar­vest sel­leks 19 000 eu­rot. En­ne se­da kor­ral­das pur­gi­mist ja ta­sus AP Kin­nis­va­ra, sa­mu­ti mak­sis joo­gi­vee­pump­la elekt­ri­ku­lu­de eest. Ela­ni­kelt kum­ma­gi tee­nu­se eest ra­ha ei võe­tud. Joogivee kvaliteet ei vastanud nõuetele.

Käe­so­le­va aas­ta jaa­nua­rist asus Lee­gi­ran­na aren­du­se vee-et­te­võt­ja­na te­gut­se­ma OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus, kes re­mon­tis eel­ne­valt seal­se pum­ba­ma­ja, pai­gal­das veepuhastussüsteemid, ma­ja­pi­da­mis­tes­se veear­ves­tid ja müüb klien­ti­de­le joo­gi­vett. Vee­to­rus­tik ja pum­ba­ma­ja on val­la­va­lit­su­se hal­du­sest an­tud üle Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le. Ent kat­ki­ne ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik ja va­he­kae­vud on en­di­selt Kuu­sa­lu val­la bi­lan­sis.

Kuu­sa­lu vald sai Lee­gi­ran­na teh­no­võr­ku­de oma­ni­kuks eel­mi­se aas­ta sü­gi­sel, kui Lee­gi­ran­na I aren­da­ja AS AP Kin­nis­va­ra an­dis need val­la­le ta­su­ta üle. AP Kin­nis­va­ra tea­tas siis et­te­võt­te lik­vi­dee­ri­mi­sest ning kan­dis no­ta­ri de­po­sii­ti 120 000 eu­rot, mil­lest 66 000 eu­rot pi­di vald ka­su­ta­ma joo­gi­vee kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks ja 54 000 eu­rot lo­kaal­se­te ko­gu­mis­paa­ki­de pai­gal­da­mi­seks. Joo­gi­vee­süs­tee­mi te­gi kor­da ja kogumispaagid pani soovijatele vallale kuuluv OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus.

Reo­veep­rob­leem ot­sus­ta­ti ko­gu­mis­paa­ki­de abil la­hen­da­da see­tõt­tu, et aren­du­sa­la­le pai­gal­da­tud ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud on ve­si­lii­va lii­ku­mi­se tu­le­mu­se­na mõnes kohas pai­gast nih­ku­nud ning aren­dus­piir­kon­na­le po­le bio­pu­has­tit ehi­ta­tud.

Kuid osa ko­gu­mis­paa­ki­de ra­hast kan­ti möö­du­nud aas­ta sü­gi­sel AP Kin­nis­va­ra­le ta­ga­si, sest no­ta­riaal­ne le­ping lõp­pes.

Reo­vee ära­juh­ti­mi­se ja ko­gu­mi­se kü­si­mu­ses on osad kin­nis­tuo­ma­ni­kud val­la­va­lit­su­se­ga eri meelt. Nad võt­sid en­da hu­vi­de kait­seks ap­pi ad­vo­kaa­di­bü­rood, kes on saat­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le klien­ti­de ni­mel tea­be­nõu­deid ja pöör­du­mi­si. Neis vii­da­tak­se, et lo­kaal­se­te ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­ne po­le koos­kõ­las Lee­gi­ran­na keh­ti­va de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ning ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se alu­sel on oma­va­lit­su­se üle­san­ne kor­ral­da­da vee­va­rus­tust ja ka­na­li­sat­sioo­ni, kui neid üle­san­deid ei ole an­tud kel­le­gi tei­se täi­ta. Kin­ni­tu­seks on li­sa­tud näi­teid rii­gi­koh­tu ot­sus­test. Sel­lest tu­le­ne­valt lei­tak­se, et vald peab re­no­vee­ri­ma Lee­gi­ran­na aren­dus­piir­kon­na ka­na­li­sat­sioo­ni.

Val­la­va­lit­sus tel­lis ka­na­li­sat­sioo­ni eks­per­tii­si
Seo­ses ad­vo­kaa­di­bü­roo­de saa­de­tud tea­be­nõue­te­ga ot­sus­tas val­la­va­lit­sus tel­li­da Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi olu­kor­ra eks­per­tii­si. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke tu­le­mu­se­na va­li­ti se­da te­ge­ma AS La­ve­teir hin­na­ga 3539,52 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

La­ve­tei­ri tü­tar­fir­ma, san­teh­ni­lis­te töö­de­ga te­ge­le­va To­rua­bi töö­ta­jad te­gut­se­sid Lee­gi­ran­na aren­du­ses üle-eel­mi­sel ja eel­mi­sel nä­da­lal kok­ku kol­mel päe­val ning jät­sid reo­vee­to­rus­ti­ku pä­rast uu­rin­gu lõp­pe­mist möö­du­nud es­mas­päe­va õh­tul su­le­tuks.

Kuu­sa­lu val­la haldusspetsialist Kair Tam­mel sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kana-lisatsioonito­ru tu­li jät­ta su­le­tuks, et ära hoi­da loo­dus-reostust, sest reo­vee va­he­kae­vud aja­sid üle ja reo­ve­si jook­sis loo­du­ses­se.

Kair Tam­mel: „Kuu­sa­lu val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni aren­gu­ka­va jär­gi peab Lee­gi­ran­na bio­pu­has­ti val­mi­ma 2030. aas­taks ning toi­mi­va ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi ehi­ta­mi­seks ku­luks prae­gus­tes hin­da­des um­bes mil­jon eu­rot. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve st­ra­tee­gias ku­ni aas­ta­ni 2025 ei ole sel­le jaoks ra­ha ka­van­da­tud. Hak­kak­si­me Lee­gi­ran­na bio­pu­has­tit ehi­ta­ma ja to­rus­tik­ku re­no­vee­ri­ma, kui leia­me fon­di, mil­lest oleks või­ma­lik lä­hia­jal taot­le­da ja ka saa­da abi­ra­ha. Siia­ni po­le Ees­tis ava­tud sel­list toe­tus­mee­det, mil­le tin­gi­mus­te­le vas­taks Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi väl­jae­hi­ta­mi­ne. Kah­juks ole­me sel­li­ses olu­kor­ras.“

OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus te­gev­juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le eks­per­tii­si tu­le­must kom­men­tee­ri­des, et to­rus­tik­ku po­le mõist­lik pa­ran­da­da, kui bio­pu­has­ti puu­dub.

Ad­vo­kaa­di­bü­roo ree­de­ne ki­ri ja koh­tu­mi­ne val­la­ma­jas
Peat­selt pä­rast Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt tea­te saa­mist jõu­dis sel­le­le ree­del, 10. märt­sil val­la e-post­kas­ti ka­he kin­nis­tuo­ma­ni­ku vas­tus ad­vo­kaa­di­bü­roo va­hen­du­sel. Vas­tu­ses tea­ta­tak­se, et ne­mad ja ka pal­jud tei­sed Lee­gi­ran­na ela­mu­piir­kon­na ela­ni­kud on val­mis ta­su­ma vas­ta­valt vee­mõõ­di­ku­te näi­tu­de­le pur­gi­mis­tee­nuse eest se­ni, ku­ni val­mib ühis­ka­na­li­sat­sioon – eel­du­sel, kui oma­va­lit­sus ta­gab toi­mi­va ja nõue­te­ko­ha­se ta­ris­tu.

Nad pa­lu­sid val­la­va­lit­su­selt es­mas­päe­vaks, 13. märt­siks vas­tust, kui­das on ta­ga­tud Lee­gi­ran­na ela­mu­ra­joo­ni ela­ni­ke­le toi­miv ka­na­li­sat­sioon ja reo­vee ära­juh­ti­mi­ne. Ka soo­vi­sid nad koh­tu­da val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga, et aru­ta­da tek­ki­nud olu­kor­da, või­ma­lik­ke la­hen­du­si ja eda­sist te­ge­vusp­laa­ni.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Leegiranna olukorda arutatakse ja pakutakse välja aeg kinnistuomanikega kohtumiseks.
Leegiranna elanike sõnul oli toru sulgemise tõttu nädalavahetusel avariioht ja ühe elamu päästmiseks reovee uputusest pidid nad tellima purgimisauto.

Eelmine artikkelÜles­kut­se Kuu­sa­lu koo­li õuea­la aren­da­mi­seks
Järgmine artikkelAren­dus­ko­da val­mis­tab et­te Lea­de­ri uu­si koos­tööp­ro­jek­te