Aren­dus­ko­da val­mis­tab et­te Lea­de­ri uu­si koos­tööp­ro­jek­te

103
Ko­ha­li­ku toi­du tee­ma töö­rühm: Ko­du­kant Lää­ne­maa koos­tööp­ro­jek­ti­de koor­di­naa­tor-kom­mu­ni­kat­sioo­ni­juht KAI KUL­BOK, pro­jek­ti­juht EHA PAAS, Aren­dus­ko­ja te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja arendus­juht SIL­LE NOOR, Part­ne­rid te­gev­juht EL­SA HUNDT, Põl­lu­ma­jan­du­suu­rin­gu­te Kes­ku­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja RE­VE LAM­BUR, Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu meet­me­te koor­di­naa­tor SIG­NE VALD­MANN, pil­dil ees on Kir­de­ran­ni­ku Koos­töö­ko­gu te­gev­juht RIIN LUUS.

Aren­dus­ko­ja kor­ral­da­tud rah­vus­va­he­li­sel kon­ve­rent­sil „Kest­lik koos­töö“ osa­le­sid 20 part­ner­piir­kon­na esin­da­jad.

Eu­roo­pa Lii­du Lea­der-pro­gam­mi uuel pe­rioo­dil 2023-2027 ja­ga­tak­se Ees­tis taas maae­lu hoid­mi­seks ja eden­da­mi­seks te­ge­vus­piir­kon­da­de­le küm­neid mil­jo­neid eu­ro­sid.

Re­gio­naal­selt moo­dus­ta­tud Lea­der-gru­pid koos­ta­vad ala­nud pe­rioo­di jaoks prae­gu aren­gust­ra­tee­giaid.

Lea­de­ri eel­mi­ne pe­riood kes­tis aas­ta­tel 2014-2020, Co­vi­di tõt­tu oli 2021-2022 üle­mi­ne­ku­pe­riood. MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-piir­kond sai üle­mi­ne­ku­pe­rioo­diks rii­giee­lar­vest te­ge­vus­toe­tust 1 222 016,95 eu­rot, MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da 1 077 378,56 eu­rot.

Uue pe­rioo­di toe­tus­sum­ma­sid po­le se­ni riik­li­kult kin­ni­ta­tud, maae­lu­mi­nis­tee­riu­mis te­ge­le­tak­se Eu­roo­pa Lii­du ju­his­te jär­gi uueks pe­rioo­diks va­ja­mi­ne­va­te do­ku­men­ti­de väl­ja­töö­ta­mi­se­ga.

Kon­ve­rent­si tee­mad – maaet­te­võt­lus, ko­ha­lik toit, aru­kad kü­lad
MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Har­ju­maalt Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn ning Lää­ne-Vi­ru­maalt Ta­pa, Hal­ja­la ja Kad­ri­na vald. Aren­dus­ko­ja al­ga­tu­sel osa­le­sid Jä­ne­dal toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­se­le kon­ve­rent­sil Ees­tist 12 Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi ja 8 vä­lis­part­ne­ri esin­da­jad. Nii Lä­tist kui Slo­vee­niast olid ko­hal kol­me, Soo­mest ka­he te­ge­vus­piir­kon­na ju­hid. Kok­ku oli kon­ve­rent­sil osa­le­nuid li­gi 50. Osa ei saa­nud võt­ta koos­töö­part­ne­rid Por­tu­ga­list.

Ees­ti 26 Lea­der-te­ge­vus­rüh­mast olid Aren­dus­ko­ja kon­ve­rent­sil esin­da­tud li­gi poo­led. Nen­de seas ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ning Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, mis te­gut­seb Jõe­läht­me, Rae ja Viim­si val­las.

Te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Il­ma koos­tööp­ro­jek­ti­de ja -part­ne­ri­te­ta po­leks me Aren­dus­ko­jas prae­gu need, kes me ole­me. Roh­kem kui küm­ne aas­ta jook­sul ole­me kaa­sa­nud et­te­võt­jaid, loo­nud koos­töö­võr­gus­ti­kud. Soo­vi­me Ees­ti-si­sest ja rah­vus­va­he­list koos­tööd jät­ka­ta ning kut­su­si­me seo­ses järg­mi­se st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se­ga se­ni­sed part­ne­rid kok­ku, et aru­ta­da laie­malt, kui­das võiks min­na eda­si ja ke­da veel kaa­sa­ta.“

Kü­si­mu­se­le, kas ka tei­sed Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid on kor­ral­da­nud või kor­ral­da­mas uue st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se käi­gus tao­li­si kok­ku­saa­mi­si, vas­tas ta, et te­ma tea­da Ees­tis teist sar­nast laia­põh­ja­list kok­ku­saa­mist po­le teh­tud.

Töög­rup­pi­des aru­te­lu­dest osa võt­nud Re­ve Lam­bur, kes on Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja, kom­men­tee­ris, et rah­vus­va­he­lis­te koos­tööp­ro­jek­ti­de koh­ta on aeg-ajalt kü­si­tud, miks neid te­hak­se ja käiak­se rei­si­del: „Rei­sid ja koh­tu­mi­sed an­na­vad uu­si tut­vu­si, ins­pi­rat­sioo­ni ja ideid väi­keet­te­võ­te­te aren­da­mi­seks. Kui väi­ke­sed et­te­võt­ted on edu­kad, on edu­kas ka ko­gu piir­kond. Et­te­võt­ja­tel oleks sel­li­seid õp­pe­käi­ke ja -koh­tu­mi­si kee­ru­li­ne ük­si kor­ral­da­da, aga Lea­der-prog­ram­mi abil on lei­tud eest­ve­da­jad ja saa­dud ra­ha­list tu­ge.“

Es­malt tut­vus­ta­sid Ees­ti, Lä­ti, Slo­vee­nia ja Soo­me Lea­der-grup­pi­de ju­hid või ju­ha­tu­se liik­med kon­ve­rent­sil oma piir­kon­nas se­ni lä­bi vii­dud ko­ha­lik­ke ja rah­vus­va­he­li­si pro­jek­te.

Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti­del on kaks suun­da. Pro­jek­ti­juht Eha Paas kõ­ne­les Põh­ja-Ees­ti ja laie­malt ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­dest. Pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo te­gi üle­vaa­te rah­vus­par­ki­de­ga piir­kon­da­de sääst­va tu­ris­mi ja et­te­võt­lu­se pro­jek­ti­dest. Mõ­le­ma vald­kon­na pro­jek­tid, mis el­lu vii­dud Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel, on päl­vi­nud Lea­der-pro­jek­ti­de kon­kur­sil üle­rii­gi­li­se tun­nus­tu­se. Toi­dup­ro­jek­ti­de suu­rim tu­le­mus oli Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta kor­ral­da­mi­ne, rah­vus­par­ki­de pro­jek­ti abil said La­he­maa rah­vus­park ja Soo­maa rah­vus­park Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaa­di.

Kon­ve­rent­sil järg­nes aru­te­lu te­maa­ti­lis­tes töög­rup­pi­des. Ko­gu­tud et­te­pa­ne­ku­test koos­ta­ti loe­te­lud eda­sis­te koos­tööp­ro­jek­ti­de või­ma­li­kest te­ge­vus­test, ees­mär­ki­dest ja soo­vi­ta­va­test tu­le­mus­test.

Aru­te­lu­tee­mad olid „Kest­lik maaet­te­võt­lus“, „Ko­ha­lik toit“ ning uuel pe­rioo­dil üle-eu­roo­pa­li­se suu­na­na li­san­du­nud „Aru­kad kü­lad ja ener­gia­ko­gu­kon­nad“.

Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se pro­jek­ti edas­pi­dis­te te­ge­vus­te loe­te­lus on ka Eu­ro­parc st­ra­tee­gia­te uuen­da­mi­ne La­he­maal, Soo­maal ja Mat­sa­lus ning uue ser­ti­fi­kaa­di too­mi­se et­te­val­mis­tu­se­le kaa­sa ai­ta­mi­ne Alu­ta­gu­se­le, Ka­ru­la­le ja Vil­san­di­le; uu­te et­te­võ­te­te kaa­sa­mi­ne pro­jek­ti­te­ge­vus­tes­se; möö­da Ees­tit lii­ku­va ja maae­lu pro­pa­gee­ri­va ti­vo­li-laa­da tra­dit­sioo­ni loo­mi­ne; rah­vus­va­he­li­se koos­töö­võr­gus­ti­ku laien­da­mi­ne; õpp­rei­si­dest ja töö­tu­ba­dest vi­deo­te te­ge­mi­ne.

Ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti te­ge­vus­te idee­de ni­me­kir­ja pan­di ka Ees­ti toi­du­võr­gus­ti­ku ja oma kaup­lu­se loo­mi­ne, toot­ja­te koo­li­ta­mi­ne hin­na­ku­jun­du­se osas, ko­ha­li­ku ter­vis­li­ku kiir­toi­du aren­da­mi­ne, las­te­res­tod, su­pi­dis­kod, ko­ha­li­ku toi­du pro­pa­gee­ri­mi­ne saa­de­te ja You­Tu­be’i abil, toi­du­ja­ga­mis­kap­pi­de pai­gal­da­mi­ne, õp­pe­rei­sid ja töö­toad.

Aru­ka­te kü­la­de koos­tööp­ro­jek­ti­de te­ge­vus­te seas on jäät­me­käit­lu­se pa­ren­da­mist soo­dus­ta­vad et­te­võt­mi­sed, hea­de näi­de­te le­vi­ta­mi­ne, ener­gia­sea­du­sand­lu­se muut­mist toe­ta­vad te­ge­vu­sed, tar­ga trans­por­di soo­dus­ta­mi­ne, ko­gu­kon­naüht­sust toe­ta­vad pro­jek­tid.

Jä­ne­da kok­ku­saa­mi­se tei­sel päe­val näi­da­ti kü­la­lis­te­le Lea­de­ri prog­ram­mist toe­ta­tud koh­ti – käi­di Moe pii­ri­tu­se­te­ha­se muu­seu­mis, Kad­ri­na Nos­tal­gia­kes­ku­ses, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus, Kol­ga selt­si­ma­jas ja Ha­ra sa­da­mas.

Te­gev­juht Hei­ki Vun­tus: „Uus st­ra­tee­gia tu­leb maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­le saa­ta 31. maiks. Rah­vus­va­he­li­se koos­töö osas on ka­vas lei­da li­saks ole­ma­so­le­va­te­le ka uu­si vä­lis­part­ne­reid. Kon­ve­rent­si töö­rüh­mas pa­ku­ti uu­teks geog­raa­fi­lis­teks piir­kon­da­deks Hor­vaa­tia, Sak­sa­maa, Aust­ria, Gruu­sia ja Prant­sus­maa.“

Kon­ve­rent­sil osa­le­nud Lea­der-part­ne­rid
Rah­vus­par­ki­de ja kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se pro­jek­tid – Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu; Ko­du­kant Lää­ne­maa; Lä­tist kaks Lea­der-grup­pi Gau­ja rah­vus­par­gist ja Põh­ja-Kur­ze­me piir­kond; Slo­vee­niast Snežnik ja Na­nos, So­ca Val­ley ning Bo­gatst­vo Po­dežel­ja.

Ko­ha­li­ku ja Põh­ja-Ees­ti toi­du pro­jek­tid – Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da; Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu; Lää­ne-Vi­ru­maalt Part­ne­rid, Vi­ru­maa Koos­töö­ko­gu ja PAIK; Ida-Vi­ru­maalt Peip­si-Alu­ta­gu­se Koos­töö­ko­da ja Kir­de­ran­ni­ku Koos­töö­ko­gu; Lõu­na-Jär­va­maa Koos­töö­ko­gu ning Soo­mest Sep­ra ja Ete­lä-Kar­ja­lan Kär­ki.

Eelmine artikkelLee­gi­ran­na aren­du­se ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru on val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel su­le­tud
Järgmine artikkelEL­VI REIN­VAL­DI­LE Koi­du­la luu­le­kon­kur­si hõ­bep­ree­mia