Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks saab an­ne­ta­da 20. no­vemb­ri­ni

834

Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­vaks val­mi­va La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks an­ne­tus­te te­ge­mi­se täh­tae­ga on pi­ken­da­tud 20. no­vemb­ri­ni.
„Ku­na sam­ba val­mi­mi­seks on veel 8000 eu­rot puu­du, pöör­dun taas erai­si­ku­te ja et­te­võt­ja­te poo­le, et toe­ta­taks meie va­ba­du­se eest või­del­nu­te mä­les­tu­se jääd­vus­ta­mist,“ sõ­nas mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­se eest­ve­da­ja, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Va­ba­dus­sõ­ja ühe olu­li­si­ma mur­de­la­hin­gu auks valmistab pu­na­sest põ­le­ta­tud Skan­di­naa­via gra­nii­dist 6,5 meet­ri kõr­gu­se mä­les­tus­sam­ba OÜ Re­nott Ki­vi.

„See tu­leb ori­gi­naa­li­le vä­ga lä­he­da­ne mä­les­tus­märk,“ kin­ni­tas val­la­va­nem.

Sam­ba esi­kül­je­le tu­le­va va­ba­dus­võit­le­ja ba­rel­jee­fi kip­sist näi­di­se te­gi skulp­tor Ai­var Sim­son. Sel­le alu­sel raiub ki­vi­rai­dur Aa­re Al­jas gra­nii­dist väl­ja alg­sel sam­bal ol­nud va­ba­dus­sõ­da­la­se näo ku­ju. Ta raiub ki­vis­se ka sam­bal ol­nud ori­gi­naal­teks­ti: „Siin mur­ti vaen­la­se pea­le­tung ja al­gas meie vä­ge­de või­du­käik 4. jaa­nua­ril 1919.“ Ai­var Sim­so­ni val­mis­ta­tud pronk­si va­la­tud ba­rel­jeef pan­nak­se üles Keh­ra raud­tee­jaa­ma Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi.

Mä­les­tus­mär­gi juur­de ra­ja­tak­se val­gus­tus, et sam­mas oleks pi­me­dal ajal ron­gi­ga möö­da­sõit­jai­le kau­ge­le näh­tav. Val­gus­tu­se va­li­mi­sel an­nab nõu mä­les­tus­mär­ki­de ra­ja­mi­sel osa­le­nud skulp­tor Elo Liiv, kes oli ka sam­ba te­gi­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si ko­mis­jo­nis.

Sam­ba taas­ta­mi­ne koos pro­jek­tee­ri­mi­se hal­jas­tu­se, tee- ja vun­da­men­di ehi­tu­se­ga lä­heb maks­ma li­gi 100 000 eu­rot, sel­lest sam­ba gra­nii­to­sa ehi­ta­mi­ne 56 000 eu­rot. Toe­ta­nud on üle 300 erai­si­ku, et­te­võt­te ja or­ga­ni­sat­sioo­ni. Ra­ha­li­selt on enim toe­ta­nud Ani­ja vald, suu­ri­mad an­ne­ta­jad on Ees­ti Sõ­ja­muu­seum, kes­ke­ra­kond, sot­siaal-de­mok­raat­lik era­kond ja EK­RE.

An­ne­tu­si saab Ani­ja val­la­va­lit­su­se ar­vel­dus­kon­to­de­le EE78 2200001120154013 (Swed­bank) ja EE251010002018899000 (SEB) kan­da ku­ni 20. no­vemb­ri­ni. Kõi­gi vä­he­malt 10 eu­rot an­ne­ta­nu­te ni­med kan­tak­se sam­ba kõr­va­le tä­nu­tahv­li­le.

La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas taas­ta­tak­se Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päe­vaks 4. jaa­nua­ril. Sel­leks päe­vaks saa­bub Keh­ra raud­tee­jaa­ma Ees­ti Sõ­ja­muu­seu­mi tel­li­mu­sel val­miv taas­ta­tud soo­mus­rong num­ber 1, mis on seal kü­las­ta­ja­te­le ava­tud 6. jaa­nua­ri­ni. 5. jaa­nua­ril kor­ral­dab MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam Va­ba­dus­sõ­ja-tee­ma­li­se aja­loo­kon­ve­rent­si ning 6. jaa­nua­ri lõu­naks lii­gub soo­mus­rong Keh­rast mä­les­tus­sam­ba ava­mi­se­le La­hin­gu­väl­ja­le, kus toi­mub ka aja­loo­li­ne näi­dis­la­hing.