Lähia­jal al­gab Ani­ja val­las ko­gu tä­na­va­val­gus­tu­se uuendamine

208

Val­la tä­na­va­val­gus­tu­se rekonstrueerimine lä­heb maks­ma li­gi mil­jon eu­rot, täh­taeg on 31. no­vem­ber.

Re­konst­ruee­ri­tak­se Ani­ja val­la ko­gu ole­ma­so­lev tä­na­va­val­gus­tus, mis asub Keh­ra lin­nas, Aeg­vii­du ale­vis ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Ani­ja, Voo­se, Lil­li ja Här­ma­ko­su kü­las. Se­da ra­has­tab 72 prot­sen­di ula­tu­ses Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fond. Ku­na rii­gi­han­ke­ga sel­gus, et tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­ne on oda­vam, kui sel­leks ka­van­da­tud 1,22 mil­jo­nit eu­rot, ra­ja­tak­se val­la ee­lar­vest veel 5,5 ki­lo­meet­rit uu­si val­gus­tus­lii­ne. Need tu­le­vad Keh­ras Met­sa ja Las­te põik­tä­na­va­te­le, Sa­lo tä­na­va­le ja pro­me­naa­di kõn­ni­tee­le, Leht­met­sas Suu­re­ki­vi, Vai­nu ja Än­ki tee­le, Üle­jõe lin­nao­sas Jõe­kal­da, Oja­le­pa ja Oja­kal­da tee­le, Aeg­vii­dus Tel­lis­ki­vi, Vaa­ri­ka, Maa­si­ka, Ko­se­nõm­me, Par­gi, Bas­sei­ni ja Mäe tä­na­va­te­le. Ani­jal val­gus­ta­tak­se lõik mõi­sast ku­ni esi­mes­te ma­ja­de­ni, Ala­ve­res Roo­kü­la tee al­gus, Lil­lis Raa­di­ku tee ma­ja­de­va­he­li­ne osa, Här­ma­ko­su kü­las pi­ken­da­tak­se Nii­di­põl­lu tee äär­set tä­na­va­val­gus­tust 6 pos­ti võr­ra. Kõik tööd kok­ku lä­he­vad maks­ma 987 000 eu­rot ning te­gi­jaid on kolm – Keh­ras, Üle­jõel ja Leht­met­sas AS Con­nec­to Ees­ti, Aeg­vii­du piir­kon­nas AS Ele­ro ning kü­la­des AS KH Ener­gia-Kon­sult, kes ehi­tab ka kõik uued lii­nid.

Re­no­vee­ri­mis­töö­de käi­gus va­he­ta­tak­se väl­ja va­nad amor­ti­see­ru­nud naat­rium­lam­pi­de­ga val­gus­tid, val­gus­ti­te toi­te­kaab­lid, osa elekt­ri­kil­pe ning uuen­da­tak­se osa val­gus­ti­te mas­te – val­da­valt tu­leb puit­mas­ti­de­ga õhu­kaa­bel­liin, Keh­ra kes­kos­sa me­tall­pos­tid ja maa­kaa­bel. Kok­ku ra­ja­tak­se 4045 meet­rit maa­kaa­bel­lii­ne, 35 672 meet­rit õhu­kaa­bel­lii­ne ja pai­gal­da­tak­se 1220 val­gus­tit.

„Prae­gu on meil ühek­sas asu­las, kus on tä­na­va­val­gus­tus, kuu jook­sul kok­ku vä­he­malt küm­me­kond ri­ket. Süs­teem on va­na, osa­li­selt pai­gal­da­tud ilm­selt ise­gi 1960-1970nda­tel aas­ta­tel ja kui­gi kaab­lid on enam-vä­hem kõik väl­ja va­he­ta­tud, löö­vad kaits­med sa­ge­li väl­ja. Ka hä­ma­raan­du­rid ei töö­ta kor­ra­li­kult,“ rää­kis Ani­ja val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Tõ­nu Kir­ves.
Esialg­se ka­va jär­gi alus­ta­tak­se juu­ni­kuus et­te­val­mis­ta­va­te töö­de­ga Keh­ras, Ani­jal ja Ala­ve­res, juu­lis Voo­sel, Lil­lis ja Här­ma­ko­sus ning sep­temb­ris Aeg­vii­dus, Keh­ras, Üle­jõel ja Leht­met­sas. Täp­ne ajag­raa­fik veel sel­gub.

„Põ­hio­sa töö­dest te­hak­se ära au­gus­tist ku­ni ok­toob­ri­ni. No­vemb­ris on põ­hi­li­selt süs­tee­mi hää­les­ta­mi­ne,“ sõ­nas Tõ­nu Kir­ves.

Val­gus­tus­pos­ti­de va­he­tus ja uu­te lii­ni­de pai­gal­da­mi­ne te­ma hin­nan­gul liik­lust olu­li­selt ta­kis­ta­da ei to­hiks, teid ku­sa­gil üles ei kae­va­ta, ku­na pos­tid on sõi­du­tee­de ja kõn­ni­tee­de va­hel ning maa­kaab­li pai­gal­da­mi­sel ka­su­ta­tak­se pal­ju kin­ni­se mee­to­di­ga puu­ri­mist, mis tä­hen­dab, et seal kae­va­ma ei ha­ka­ta. Maa­kaa­bel tu­leb Keh­ras­se, põ­hi­li­selt Ko­se maan­tee äär­de: „Suu­ri eba­mu­ga­vu­si tä­na­va­val­gus­tu­se re­konst­ruee­ri­mi­se­ga ei kaas­ne. Juu­lis tä­na­va­val­gus­tust ilm­selt ei ole, aga siis on na­gu­nii ka õh­tu­ti üs­na val­ge.“

Ani­ja val­la prae­gu­se 800 tä­na­va­val­gus­ti ko­gu­võim­sus on 96 ki­lo­vat­ti ning eel­mi­se aas­ta elekt­ri­ku­lu tä­na­va­val­gus­tu­se­le oli üle 50 000 eu­ro. Uu­te LED val­gus­ti­te­ga hak­kab ku­lu ole­ma um­bes poo­le väik­sem.

Maao­ma­ni­ke­le sea­ti sund­val­du­sed
Suur osa Ani­ja val­la tä­na­va­val­gus­ti­te mas­te asu­vad era­maa­del ning erao­ma­nik­ke, kel­le maid tä­na­va­val­gus­tus puu­du­tab, on roh­kem kui 100. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas sea­da kõi­ki­de era­maa­del asu­va­te mas­ti­de alu­se­le maa­le sund­val­du­se, et po­leks va­ja iga maao­ma­ni­ku­ga no­ta­ri juu­res le­pin­gut sõl­mi­da. Esial­gu tea­vi­tas maao­ma­nik­ke pro­jek­tee­ri­ja, kuid val­la­va­lit­sus saa­tis nei­le kõi­gi­le ka tea­vi­tus­kir­ja.

„Soo­vi­si­me ka kõik ole­mas­o­le­vad tä­na­va­val­gus­tu­se lii­nid sea­dus­ta­da, osa on veel nõuka­a­jast pä­rit, nen­de koh­ta pol­nud do­ku­men­te. Saat­si­me maao­ma­ni­ke­le e-kir­jad ja pa­lu­si­me kõi­gilt ta­ga­si­si­det, kas said kät­te, “ üt­les val­la­va­lit­su­se ehi­tus- ja han­kes­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Ta li­sas, et üks­ki maao­ma­nik sund­val­du­se sead­mi­se­le ot­se­selt vas­tu ei ole, kui­gi sund­val­du­se sõ­na ei meel­di­nud pal­ju­de­le: „Püüd­sin sel­gi­ta­da, et ka­su­ta­si­me se­da või­ma­lust bü­rok­raa­tia vä­hen­da­mi­seks. Maa­oma­ni­ke põ­hi­li­ne soov oli, et är­ge kae­va­mi­se ja ehi­ta­mi­se käi­gus mi­da­gi ära lõh­ku­ge ja kui lõ­hu­te, teh­ke kor­da.“