Lahe­maal käis su­vel tu­ris­te mit­melt mand­rilt

26
Võ­sul toi­mu­nud tu­ris­mi­foo­ru­mi vest­lus­ring koos­töö tõ­hus­ta­mi­sest: REI­MO MÜR­GI­MÄE La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gust, IN­GE KO­SE­MÄE Rak­ve­re lin­na­va­lit­su­sest, ANU OJA Vi­ru­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dust, KENT KER­NER Hal­ja­la val­la­va­lit­su­sest, HE­LE LÕH­MUS Tal­lin­na St­ra­tee­gia­kes­ku­sest ning KAR­MEN PA­JU, AN­NE­LIIS JOOL ja KAT­RI TŠES­KI­DOV Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest. Fo­to Kai­sa Lin­no

„Lok­sa bus­si­jaa­ma juu­res teist aas­tat juu­lis ja au­gus­tis töö­ta­nud in­fo­koh­vi­kus sai­me tea­da se­da, mi­da oli­me ai­ma­nud – vä­lis­mai­sed mat­ka­jad on hä­das lii­ni­bus­si­de­ga. Nad ei saa aru, kui­das bus­si­sõi­duks ro­he­list kaar­ti os­ta või mil­li­ne peab ole­ma täp­ne ra­ha bus­si­ju­hilt sõi­du­pi­le­ti ost­mi­seks. Hä­das ol­lak­se ka sel­le­ga, et jalg­ra­tast ei lu­ba­ta lii­ni­bus­si võt­ta, sest seal puu­du­vad va­ja­li­kud rat­ta­kin­ni­tu­sed. Vä­he­täh­tis po­le söö­gi­tee­ma. Pann­koo­gi­koh­vik töö­tas in­fo­koh­vi­ku juu­res reedest pü­ha­päe­va­ni, kui oli su­le­tud, ta­he­ti tea­da, ku­hu mu­ja­le saaks Lok­sal söö­ma min­na, aga po­le sel­li­seid koh­ti,“ rää­kis La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no Sõ­nu­mi­too­ja­le.

In­fo­koh­vi­kut kü­las­tas tä­na­vu poo­le­tei­se kuu jook­sul üle 400 tu­ris­ti. Ta­ga­si­si­de an­kee­di täit­sid 55. Tu­ris­te oli pal­ju­dest Eu­roo­pa rii­ki­dest, sa­mu­ti Amee­ri­kast ja Aa­siast.

Kai­sa Lin­no: „Iga päev as­tus kee­gi in­fo­koh­vi­kus­se, et tea­vet või nõu kü­si­da, ja oli päe­vi, kui kü­las­ta­jaid oli küm­neid. Tõu­sev trend on Tal­lin­nas ela­vad vä­lis­maa­la­sed, kes saa­bu­sid koos Ees­tis­se tul­nud kü­la­lis­te­ga. Meie jalg­rat­taid lae­nu­ta­ti roh­kem kui mul­lu, kok­ku 48 kor­ral. Pea­mi­ne siht­punkt ei ol­nud Vi­ru ra­ba. Soo­vi­ta­si­me Pä­ris­pea pool­saart koos Pu­rek­ka­ri nee­me­ga ja saat­si­me Ju­min­da pool­saa­re­le.“

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu väi­ke­bus­sil on Vist La­he­maa lo­god. Fo­to Peep Lin­no

La­he­maa Tu­ris­miü­hing hoi­dis Lok­sa in­fo­koh­vi­kut töös ja soe­tas väi­ke­bus­si koos jä­rel­kä­ru­ga jalg­ra­tas­te ve­da­mi­seks tä­nu Et­te­võ­tluse Aren­da­mi­se Siht­a­su­tu­selt (EAS) saa­dud toe­tu­se­le – pro­jek­ti­le „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­ne“ eral­da­ti 200 000 eu­rot. Prae­gu­seks on pro­jekt lõp­pe­nud.

Kai­sa Lin­no sõ­nul an­dis in­fo­koh­vik tõ­de­mu­se, et ot­se­kon­takt on tu­ris­ti­le vä­ga täh­tis, ei pii­sa ai­nult di­gi­taal­sest in­fost. Ot­se­suht­lus an­nab tu­ris­ti­le piir­kon­nast emot­sio­naal­se­ma ja lä­he­da­se­ma üle­vaa­te.

„Ol­lak­se se­da meelt, et in­fo­koh­vi­ku­ga tu­leks jät­ka­ta. Kust­ko­hast lei­da ra­has­tus, veel ei tea,“ lau­sus ta.

Koos­tööst ja tu­ris­ti­de­ga suht­le­mi­sest, nei­le pa­ku­ta­va­te tee­nus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­sest ning piir­kon­na tu­run­da­mi­sest kõ­nel­di eel­mi­se nä­da­la tei­si­päe­val Võ­sul toi­mu­nud La­he­maa tu­ris­mi­foo­ru­mil, kus osa­le­sid rah­vus­par­gis te­gut­se­vad tu­ris­mi­et­te­võt­jad ning ka tu­ris­mi­ga te­ge­le­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de esin­da­jad. Osa­le­jaid oli üle poo­le­sa­ja. Foo­ru­mi lä­bi­vii­mist toe­ta­sid ra­ha­ga Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­rühm ning Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus.
Rää­gi­ti sel­lest, et tä­nu La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­mi­se­le on La­he­maa saa­nud üle­maailm­se Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de plaa­ti­na­mär­gi­se. Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel on rah­vus­par­gil Eu­ro­parc ser­ti­fi­kaat, mi­da tu­leb ha­ka­ta uuen­da­ma. Lä­hia­jal ava­neb Eu­ro­par­ci mär­gi­se saa­mi­seks taot­lus­voor et­te­võ­te­te­le.

Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Rei­mo Mür­gi­mäe mat­ka­fir­mast Wan­der­lust juh­tis aru­te­lu­rin­gi koos­töö tõ­hus­ta­mi­sest Har­ju­maa, Vi­ru­maa, Tal­lin­na ja Rak­ve­re tu­ris­mi eest­ve­da­ja­te­ga, sest tu­rist ei tun­ne val­la- ega maa­kon­na­pii­re. Tei­ne aru­te­lu oli kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja­te­ga La­he­maa piir­kon­na suu­rü­ri­tus­test, kus jõu­ti tõ­de­mu­se­ni, et kah­te maa­kon­da ula­tu­val La­he­maal võiks li­saks piir­kond­li­ke­le suu­rü­ri­tus­te­le na­gu lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tu­sed Kuu­sa­lus või Kad­ri­na laa­da­päev, ol­la ka ühi­ne rah­va­muu­si­ka­pi­du.

„Foo­rum oli hea koht kok­ku­saa­mi­seks, sai­me rää­ki­da tu­ris­mi aren­da­mi­sest La­he­maal laie­malt, mit­te ai­nult ühin­gu liik­me­te­ga. Ole­me sõb­rad, tee­me koos­tööd ja mõt­le­me ühi­selt, kest­lik tu­rism on meie suund,“ sõ­nas Kai­sa Lin­no. La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gus­se on tul­nud vii­ma­sel ajal liik­meid juur­de Vi­ru­maalt, kok­ku on kolm aas­tat ta­ga­si asu­ta­tud ühin­gul liik­meid 73.

Eelmine artikkelViru ra­ba uus park­la on val­mis
Järgmine artikkelAru­kü­la Pää­su­lin­nu di­rek­tor EN­NO LEP­NURM on te­gev­muu­sik