Viru ra­ba uus park­la on val­mis

577
Au­tod-bus­sid tu­leb Vi­ru ra­ba juu­res par­ki­da vast­val­mi­nud ja se­ni­sest pal­ju suu­re­mas­se park­las­se. Va­nas­se park­las­se enam sõi­du­ki­te­ga ei pää­se.

Vi­ru ra­ba kü­las­ta­jad on li­gi paar nä­da­lat saa­nud oma au­tod par­ki­da uu­de suu­re­mas­se park­las­se. See on ra­ja­tud Liia­pek­si-Lok­sa maan­tee äär­de ku­ni 90 sõi­duau­to­le ja asub Lok­sa tee­ris­ti juu­res, va­nast park­la­ko­hast Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le li­gi pool ki­lo­meet­rit lä­he­mal. Park­la oli val­mis vei­di va­rem, kuid esial­gu lin­ti­de­ga pii­ra­tud. Lin­did võe­ti ära, kui park­la ala­le teh­ti va­ja­lik mär­gis­tus.

Park­la mõ­le­mas­se ot­sa, met­sa­pool­ses­se kül­ge on pai­gal­da­tud tea­de­te tahv­lid. Lok­sa pool­sesse ot­sa on teh­tud ka pui­dust kuiv­käim­lad.

Park­la Ehi­tas Vias­ton Inf­ra OÜ, tel­li­ja oli Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK). Ehi­tust ra­has­ta­sid Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fond ja RMK, kok­ku ku­lus 363 822 eu­rot.

Vi­ru ra­ba se­ni­se, pal­ju väik­se­ma park­la et­te on Liia­pek­si-Lok­sa maan­tee äär­de pan­dud pii­re ning li­sa­tud silt, et pea­tu­mi­ne ja par­ki­mi­ne on kee­la­tud. Seal­ne ta­ris­tu ehk in­fo­tahv­lid ja kuiv­käim­lad on lam­mu­ta­tud.

RMK La­he­maa kü­las­tu­sa­la juht Ti­mo Kan­gur üt­les, et uuest park­last viib Vi­ru ra­ba laud­tee al­gu­se­ni aja­loo­li­ne ra­da, mil­le pik­kus on um­bes pool ki­lo­meet­rit: „Va­nast park­last lä­heb laud­tee al­gu­se­ni pi­kem jalg­tee, nüüd on ra­bas­se li­gi­pääs lü­hem. Uus ja suu­rem park­la tu­li ehi­ta­da see­tõt­tu, et va­na oli vä­ga väi­ke ega ra­hul­da­nud jär­jest kas­va­nud va­ja­dust. Au­to­sid par­gi­ti maan­tee äär­de, mat­ka­jad kõn­di­sid teelt ot­se met­sa, mis­tõt­tu on kait­se­alust met­sa pal­ju tal­la­tud. Tu­leb oo­da­ta, et loo­dus taas­tab seal met­saa­lu­se.“

Ta li­sas, et tea­de­te tahv­li­le on ju­ba pan­dud in­fo Vi­ru ra­ba koh­ta. Li­sa­tak­se ka ju­hi­sed kü­las­ta­ja­te­le ja sel­gi­tu­sed, miks va­na park­lat enam ka­su­ta­da ei saa. Kõik ra­bas­se vii­vad jalg­ra­jad jää­vad al­les, neid saa­vad ka­su­ta­da jalg­si mat­ka­jad. Kui en­di­se park­la juu­res par­gi­tak­se või pea­tu­tak­se, on see te­ma sõ­nul ju­ba po­lit­sei tee­ma.

Eel­mi­sel nä­da­lal Võ­sul toi­mu­nud La­he­maa tu­ris­mi­foo­ru­mil tõs­ta­tus prob­leem, et lii­ni­bus­si­de­ga saa­bu­va­tel mat­ka­ja­tel on ras­ke lei­da Vi­ru ra­bas­se jõud­mi­seks õi­get bus­si­pea­tust, kus bus­sist väl­ju­da. Teh­ti et­te­pa­nek, et bus­si­pea­tus­te prae­gu­se ni­me „Lok­sa tee“ võiks asen­da­da ni­me­ga „Vi­ru ra­ba“. Bus­si­pea­tu­si on Vi­ru ra­ba uue park­la ja sealt kul­ge­va aja­loo­li­se li­gi­pää­su lä­he­dal kolm – Lok­sa tee­ris­tis mõ­le­mal pool Tal­lin­na-Nar­va maan­teed ja Liia­pek­si-Lok­sa maan­tee al­gu­ses tee­ris­ti lä­he­dal.

Et­te­pa­nek bus­si­pea­tus­te ni­me muut­mi­seks jõu­dis möö­du­nud nä­da­la lõ­pus Kuu­sa­lu val­la­maj­ja. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et val­la­va­lit­su­sel tu­leb taot­le­da bus­si­pea­tus­te ni­me va­he­ta­mist Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­selt. Kui koos­kõ­las­tus on saa­dud, saab val­la­va­lit­sus tel­li­da uued sil­did ja nen­de va­he­ta­mi­se. See peaks te­ma hin­nan­gul maks­ma kok­ku um­bes paar­sa­da eu­rot.

Eelmine artikkelMaa­le­hes tõs­ta­tus va­na tee­ma – Lok­sa liit­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ga
Järgmine artikkelLahe­maal käis su­vel tu­ris­te mit­melt mand­rilt