Kuu­sa­lu koo­li 3. klas­sid har­ju­ta­vad ve­tel­pääs­tet

43
Veeo­hu­tu­se päev Kuu­sa­lu uju­las. Esip­laa­nis ju­hen­dab lap­si RAI­DO RU­SE, paa­di juu­res ja­gab juht­nöö­re TA­NEL MAT­SI. Fo­to Kad­ri Ida­vain

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 19. mail oli Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las veeo­hu­tu­se prak­ti­ka­päev, kus ko­ha­li­kud va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad Ta­nel Mat­si ja Rai­do Ru­se õpe­ta­sid 3. klas­si­de õpi­las­te­le pääs­te­ves­ti ka­su­ta­mist, sel­le­ga vet­te si­se­ne­mist ja väl­ju­mist, ka se­da, kui­das ron­gi­na koos uju­da, end vees soo­jas hoi­da. Lisaks õppisid lapsed, kuidas ümberläinud paadi alt välja saada, seda ümber keerata, uuesti paati ronida. Me­re­pääst­jail olid uju­las kaa­sas väi­ke kum­mi­paat ja las­te­le so­bi­vad pääs­te­ves­tid. Lap­si õpe­ta­ti klas­si­de kau­pa, Kuu­sa­lu koo­lis on ne­li 3. klas­si, kok­ku 81 õpi­last.

Nä­dal va­rem käi­sid Ta­nel Mat­si ja Rai­do Ru­se las­te­le klas­si­ruu­mis tut­vus­ta­mas veeo­hu­tu­se põ­hi­mõt­teid. Rää­gi­ti, kui­das käi­tu­da vee­ko­gu­de lä­he­du­ses ja vee peal, pääs­ta en­nast või ai­da­ta hä­da­so­li­jat.

Ka­vas on ka kol­mas vee­ohu­tu­se päev. Kok­ku le­pi­tud Ka­ber­nee­me vabatahtlikega, min­nak­se nen­de juur­de de­poos­se tut­vu­ma tu­le­tõr­je- ja me­re­pääs­te­teh­ni­ka­ga.

Veeo­hu­tu­se koo­li­tu­se al­ga­tas Kuu­sa­lu koo­li uju­mi­sõ­pe­ta­ja ja tree­ner Ma­ria Trei. Ta sel­gi­tab, et vas­ta­valt riik­li­ku­le õp­pe­ka­va­le peab iga laps Ees­tis esi­me­se koo­liast­me lõ­puks os­ka­ma uju­da. Kuid uju­mi­sos­ku­sest on tõe­li­selt ka­su siis, kui nad on saa­nud prak­ti­li­se koo­li­tu­se veeo­hu­tu­sest ning mõis­ta­vad, mis on nei­le jõu­ko­ha­ne, mis mõist­lik või mõt­te­tu, kui­das käi­tu­da ohuo­lu­kor­ras.

Ma­ria Trei: „Pä­ris es­ma­kord­selt me Ees­tis sel­list koo­li­tust ei tei­nud, Saa­re­maal on ol­nud las­te­le sar­na­seid koo­li­tu­si. Ole­me uju­mis­lii­du ja pääs­te­lii­du esin­da­ja­te­ga aru­ta­nud, et tu­le­vi­kus võiks veeo­hu­tu­se koo­li­tus ol­la uju­mi­sõ­pe­tu­se üks osa. Prae­gu on riik­li­kult koor­di­nee­ri­tud, et algk­las­si­lap­sed saa­vad uju­mi­se al­gõ­pet. Ees­märk on, et lii­de­taks prak­ti­li­ne osa. Iga elu on kal­lis, veeo­hu­tu­se koo­li­tus ai­tab pääs­ta elu­sid ja see on vä­ga suur asi.“

Ta tun­nus­tab, et koo­li­ta­jad tu­lid ap­pi va­ba­taht­li­kult ja koos­töö oli meel­div: „Nad pak­ku­sid, et sel­li­ne koo­li­tus võiks me koo­lis jää­da tra­dit­sioo­niks. Rai­do Ru­se ja Ta­nel Mat­si said vä­ga häs­ti las­te­ga hak­ka­ma ning lap­sed olid tra­gid. Lap­sed kom­men­tee­ri­sid, et al­les nüüd said aru, kui elu­li­selt täh­tis on uju­mi­sos­kus. Kü­si­ti ka, kas uju­mis­tun­nid hak­ka­vad­ki edas­pi­di ole­ma nii­su­gu­sed.“

Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, kust­ko­hast saa­di kor­ra­ga 24 väi­kest pääs­te­ves­ti, vas­tas MTÜ Ees­ti Va­ba­taht­li­ku Me­re- ja Jär­ve­pääs­te koolituse juht Ta­nel Mat­si, et ühin­gul on pääs­te­ves­te ja neid an­dis ka La­he­maa Me­rek­lu­bi, mil­le sur­fi­rin­gi ju­hen­dab Rai­do Ru­se.

„Tä­nu Ka­ha­la Jär­ve Jää­ka­te­le oli Kuu­sa­lu koo­li las­te­le jää­pääs­te vä­ga häs­ti tea­da, kes­ken­du­si­me su­vis­te­le vee­ko­gu­de­le. To­re, et spor­di­kes­ku­se juht­kond lu­bas uju­las­se tuua paa­di, mõ­nel poo­l po­le se­da bas­sei­nis lu­ba­tud ka­su­ta­da,“ kir­jel­dab Tanel Matsi.

See­kord ju­hen­da­ti va­ba­taht­li­kult ning Ta­nel Mat­si kin­ni­tab, et vabatahtlikud merepäästjad jätkavad ka edas­pi­di ta­su­ta en­ne­tus­koo­li­tu­stega.

Rai­do Ru­se, kel­le laps õpib sa­mu­ti Kuu­sa­lu koo­li 3. klas­sis, mär­gib, et uju­mi­sõ­pe­ta­ja Ma­ria Trei­ga tu­li veeo­hu­tu­se koo­li­ta­mi­se tee­ma ju­tuks ju­hus­li­kult ühel hi­lis­tal­vi­sel jää­ho­ki­män­gul: „Oli­me ope­ra­tiiv­sed, idee­le järg­nes koo­so­lek väi­ke­se al­ga­tusg­ru­pi­ga ning vä­hem kui ka­he kuu pä­rast sai plaan teoks. Mi­nu­ga võt­tis nüüd ühen­dust Pil­le Plakk Nee­me koo­list ja kü­sis, kas ka nen­de 3. klas­si­ga saaks sel­li­se koo­li­tu­se te­ha. Põ­hi­töö kõr­valt me lä­hia­jal ei jõuaks, aga või­ma­lik, et sü­gi­sel.“

Sa­mal päe­val oli Kuu­sa­lu uju­las veeo­hu­tu­se koo­li­tus ka 1. klas­si­del, kok­ku 57 õpi­la­sel. Pi­se­ma­te­le las­te­le õpe­tas pääs­tea­me­ti töö­ta­ja Liis Truu­bon, mis on pääs­te­vest, mil­li­sed on vee­ga seo­tud ohud, mi­da on aru­kas vees te­ha ja mi­da mit­te.