Lahe­maa Tu­ris­miü­hing tõi rah­vus­par­gi piir­kon­na­le Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­mär­gi­se

110
Lahemaa Turismiühingu asutaja KAISA LINNO Sloveenias, kus Eesti grupp külastas sihtkohti rongiga.

EAS an­dis tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil kuld­mär­gi­se üle La­he­maa val­da­de esin­da­ja­te­le.

„Sääs­tev ehk jät­ku­suut­lik ja loo­dus­sõb­ra­lik tu­rism on olu­li­ne ning jär­jest täht­sa­maks muu­tub,“ tõ­deb MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hing ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no. La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­mi­sel kuu­lub La­he­maa nüüd Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de võr­gus­tik­ku.

Üle­maailm­selt sääst­vat tu­ris­mi aren­dav or­ga­ni­sat­sioon Green Des­ti­na­tions, tõl­kes Ro­he­li­sed Siht­ko­had, võt­tis La­he­maa rah­vus­par­gi TOP100 ro­he­lis­te tu­ris­mi­siht­ko­htade ni­me­kir­ja mul­lu toi­mu­nud kon­kur­si tu­le­mu­se­na. Aas­ta ta­ga­si ok­toob­ris aval­da­ti va­li­tu­te ni­me­ki­ri, järg­nes põh­ja­li­kum hin­da­mi­ne, La­he­maa hin­na­ti Ees­tist ain­sa­na kuld­mär­gi­se vää­ri­li­seks.

Kok­ku pää­se­sid TOP100 ni­me­kir­ja Ees­tist 7 siht­koh­ta. Ni­me­kir­jas on veel Pär­nu, Tar­tu ja Rak­ve­re ning Hiiu­maa, Jär­va­maa ja Saa­re­maa koos Mu­hu­ga. Ees­ti siht­koh­ta­de osa­le­mist kon­kur­sil koor­di­nee­rib Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus (EAS), ra­has­tab ELi re­gio­naa­l-a­ren­gu fond.

Kuld­mär­gis, hõ­be- ja pronks­mär­gi­sed an­ti üle eelmisel nä­da­lal tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil. Kuld­mär­gi­se võt­sid vas­tu La­he­maa oma­va­lit­sus­te esin­da­jad: Kuu­sa­lu ­val­la­va­nem Ter­je Kaar­ne­velt, Hal­ja­la val­la­va­nem Ivar Lil­le­berg, Ta­pa val­la et­te­võt­lus­nõu­nik Mar­ko Tei­va.

Ka mu­jalt piir­kon­da­dest olid ko­hal oma­va­lit­sus­ju­hid või piir­kon­da­de tu­ris­mi­vald­kon­na amet­ni­kud, ent La­he­maa osa­les kon­kur­sil ain­sa­na teis­test eri­ne­valt, sest taot­lu­se esi­tas ja sa­ja­le kri­tee­riu­mi­le koos­tas vas­tu­sed rah­vus­par­gis te­gut­se­vaid tu­ris­miet­te­võt­teid ja selt­se koon­dav MTÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ü­hing. Sel­le asu­ta­sid mul­lu ke­va­del Kai­sa Lin­no ja Tii­na Viir­na Kuu­sa­lu val­last ning An­ne­li Ki­vi­saar Hal­ja­la val­last. Ühin­gus on liik­meid prae­gu­seks li­gi 50.
Kai­sa Lin­no ja Tii­na Viir­na olid tu­ris­mi­kon­ve­rent­si ajal rah­vus­par­ki­de sääst­va tu­ris­mi rah­vus­va­he­li­se pro­jek­ti raa­mes Lea­der-õp­pe­rei­sil Lee­dus. Nä­dal va­rem osa­le­sid nad seo­ses Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de tee­ma­ga EA­Si kor­ral­da­tud õp­pe­rei­sil Slo­vee­nias, kus on juu­ru­ta­tud oma ro­he­lis­te siht­koh­ta­de mär­gis.

Kai­sa Lin­no: „Tee­me tu­ris­mi­vald­kon­na aren­da­mi­sel val­da­de­ga koos­tööd. Ees­tis ha­ka­tak­se EA­Si eest­ve­da­mi­sel väl­ja töö­ta­ma oma Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de mu­de­lit, meie osa­le­si­me pi­lootp­ro­jek­tis. Ai­na enam on ko­gu maail­mas ini­me­si, kes va­li­vad tu­ris­mi­rei­si­le või mat­ka­ma min­nes siht­ko­ha sel­lest võr­gus­ti­kust.“

Ta li­sas: „Ole­me La­he­maa kui ro­he­li­se siht­ko­ha üle­se­hi­ta­mi­sel al­gus­jär­gus, vä­ga olu­li­ne on la­hen­da­da näi­teks prü­gi prob­leem, eel­kõi­ge prü­gi sor­tee­ri­mi­se tee­ma. La­he­maa rah­vus­par­ki hal­da­vad kesk­kon­naa­met ja RMK, kuid tu­ris­mi­kor­ral­du­se­ga kee­gi ei te­ge­le. Meie ole­me val­mis ühin­gu­ga se­da te­ge­ma.“

Kai­sa Lin­no lõ­pe­tas ne­li aas­tat ta­ga­si Maaü­li­koo­lis loo­dus­tu­ris­mi ma­gist­riõp­pe. Koos­töös üli­koo­li­ga sai La­he­maa tu­ris­miet­te­võ­te­test tu­den­gi­te prak­ti­ka­koht ja in­no­vat­sioo­ni­la­bor. Mul­lu kor­ral­da­tud gii­diõp­pe lõ­pus said esi­me­sed tun­nis­tu­sed paar­küm­mend ko­ha­lik­ku gii­di.

Tä­na­vu sü­gi­sel alus­tas Kai­sa Lin­no Maaü­li­koo­lis nel­ja-aas­tast dok­to­riõ­pet, uu­ri­mis­töö on seo­tud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na, et­te­võt­ja­te, MTÜ­de, oma­va­lit­sus­te ja rii­gia­su­tus­te koos­töö­ga rah­vus­par­ki­des. Es­mas­päe­val, 4. ok­toob­ril tut­vus­tas ta La­he­maad Green Des­ti­na­tions Hol­lan­dis asu­va pea­kon­to­ri töö­ta­ja­te et­te­pa­ne­kul Ro­he­lis­te Siht­koh­ta­de rah­vus­va­he­li­sel in­ter­ne­ti­kon­ve­rent­sil.

Eelmine artikkelAni­ja val­las al­ga­vad koo­li­tu­sed las­te­va­ne­ma­te­le
Järgmine artikkelKehra Lastetare ehitamiseks 10 pakkumist