Ani­ja val­las al­ga­vad koo­li­tu­sed las­te­va­ne­ma­te­le

250
MARGE RAJA.

Käe­so­le­va nä­da­la kol­ma­päe­val alus­tab Keh­ras iga­nä­da­last koos­käi­mist lap­se­va­ne­ma­te tu­gig­rupp, nel­ja­päe­val Gor­do­ni pe­re­kool, tu­le­vast aas­tast koo­li­tusp­rog­ramm „Ime­li­sed aas­tad“.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sõ­nas, et kõik kolm on en­ne­ta­vad te­ge­vu­sed las­te­ga pe­re­de­le: „Val­las sot­siaal­tööd te­hes kuu­le­me sa­ge­li, et prob­leem on lap­ses, teh­ke laps kor­da. Te­ge­li­kult tu­leb alus­ta­da te­ma va­ne­ma­test. Kui ema ja isa oma­va­he­li­ne su­he ning mõ­le­ma va­ne­ma su­he lap­se­ga on kor­ras, saab ka laps nii-öel­da kor­da. Ehk kui laps on lu­kuauk, siis lap­se­va­nem on võ­ti, mis peab os­ka­ma luk­ku õi­gel ajal ning õi­ges­ti lah­ti ja kin­ni kee­ra­ta. See­pä­rast ta­ha­me va­ne­mai­le edas­pi­di ha­ka­ta re­gu­laar­selt pak­ku­ma ene­se­ha­ri­mi­se või­ma­lu­si.“
Nel­ja­päe­val, 7. ok­toob­ril käi­vi­tub Gor­do­ni pe­re­kool, kus lap­se­va­ne­maid koo­li­ta­tak­se las­te kas­va­ta­mi­sel kind­la me­too­di­ka jär­gi. Iga­nä­da­la­sed koo­li­tu­sed toi­mu­vat 8 nä­da­lal nel­ja­päe­vi­ti Keh­ra rah­va­ma­jas. Koo­li­tust kor­ral­dab MTÜ Pe­re­kes­kus Si­na ja Mi­na, kel on Ees­tis ain­sa­na Gor­do­ni pe­re­koo­li lit­sents. Koo­li­ta­ja on psüh­ho­loog Kris­ti Raa­va Aeg­vii­dust. Lap­se­va­ne­ma omao­sa­lus on 10 eu­rot kord. Mar­ge Ra­ja mär­kis, et Gor­do­ni pe­re­koo­li te­ge­lik mak­su­mus on kor­da­des kal­lim, suu­re­ma osa ta­sub oma­va­lit­sus.

Gru­pi op­ti­maal­seks suu­ru­seks ar­ves­ta­tak­se 15 lap­se­va­ne­mat. Veel on mõ­ned va­bad ko­had, osa­le­da soo­vi­jad peak­sid võt­ma ühen­dust val­la­va­lit­su­se sot­siaal­töö­ta­ja­te­ga.

Lap­se­va­ne­mai­le, kes prae­gu ei ole veel val­mis osa­le­ma, soo­vi­tab abi­val­la­va­nem jaa­nua­ris al­ga­vat 4 kuu pik­kust va­nem­lusp­rog­ram­mi „Ime­li­sed aas­tad“. Ka sel­le raa­mes hak­ka­vad kok­ku­saa­mi­sed toi­mu­ma Keh­ras üks kord nä­da­las, kok­ku 16 kor­da.

„„Ime­lis­te aas­ta­te“ prog­ram­mi siht­rühm on eel­kõi­ge 2-8aas­tas­te las­te va­ne­mad. Reeg­li­na oo­da­tak­se osa­le­ma ühest pe­rest mõ­le­mat va­ne­mat, nii ema kui isa. Pea­mi­selt õpe­ta­tak­se va­nem­lik­ke os­ku­si, sest lap­se­va­ne­maks ju saa­dak­se, mit­te ei õpi­ta. Pal­jud õpi­vad va­ne­maks ole­mist elust ene­sest, oma ko­ge­mus­test või loe­vad vas­ta­vat kir­jan­dust. „Ime­li­sed aas­tad“ on üks li­sa­või­ma­lus nei­le, kel­le­le so­bib koo­li­tus,“ lau­sus abi­val­la­va­nem.

Val­la­va­lit­sus esi­tas Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuu­di­le taot­lu­se ning sai koo­li­tusp­rog­ram­mi kor­ral­da­mi­seks 4300 eu­rot toe­tust, val­la omao­sa­lus on vä­he­malt sa­ma pal­ju. Grupp on kaks­keel­ne, osa­le­ma oo­da­tak­se nii ees­ti- kui ve­ne­keel­se­te pe­re­de va­ne­maid.

Mar­ge Ra­ja rää­kis, et Gor­do­ni pe­re­kool ja „Ime­li­sed aas­tad“ on tõen­dus­põ­hi­sed: „See tä­hen­dab, et me­too­di­ka, mil­le alu­sel õpe­ta­tak­se, on leid­nud tõen­da­mist. Osa­le­nud ema­del-isa­del on las­te kas­va­ta­mi­sel olu­li­selt pa­re­mad tead­mi­sed-os­ku­sed kui neil, kes po­le koo­li­tust saa­nud, ning ka­su­te­gur ko­gu ühis­kon­na jaoks on olu­li­selt suu­rem.“

Gor­do­ni pe­re­koo­li on Ani­ja val­las ol­nud ka va­rem, „Ime­li­sed aas­tad“ on es­ma­kord­selt: „Püüa­me edas­pi­di neid te­ha re­gu­laar­selt üks kord aas­tas.“

6. ok­toob­ril alus­ta­vas Ani­ja val­la lap­se­va­ne­ma­te tu­gi­gru­pis osa­le­mi­se pea­le soo­vi­tab Mar­ge Ra­ja mõel­da ka kõi­gil neil lap­se­va­ne­ma­tel, kes ei soo­vi saa­da süs­teem­set koo­li­tust: „Tu­gig­rupp on just­kui lap­se­va­ne­ma es­maa­bi. Sin­na võib tul­la iga ema või isa, kes tun­neb, et nii-öel­da ju­he jook­sis kok­ku, ta­haks teis­te va­ne­ma­te­ga rää­ki­da ja kuul­da, mi­da ne­mad on sa­ma­su­gu­ses olu­kor­ras tei­nud. Tu­gig­rup­pi ju­hib koo­li­ta­tud ko­ge­mus­nõus­ta­ja, kes saab ope­ra­tiiv­selt ai­da­ta. Tu­gig­ru­pi kok­ku­saa­mis­tel võib osa­le­da ka lap­se­va­nem, kes ar­vab, et tal on kõik kor­ras. Seal ei ole ko­hus­tust ja­ga­da, võib ai­nult kuu­la­ta, va­hel saa­vad ini­me­sed tu­ge ka ai­nult kuu­la­tes.“

Tu­gig­ru­pis ei pea osa­le­ma ala­ti sa­mad lap­se­va­ne­mad ja igal nä­da­lal, vaid see, kes tun­neb, et on va­ja: „Jul­gus­tan osa­le­ma. Tu­gig­ru­pi li­sa­väär­tus on, et te­kib õlg-õla tun­ne või tead­mi­ne, et ma po­le oma prob­lee­mi või kü­si­mu­se­ga ük­si. Gru­pis käi­mi­ne jõus­tab lap­se­va­ne­mat, ta saab juur­de vaim­set jõu­du, et jak­sa­ta ko­dus toi­me­ta­da, tööl käia, lap­si kas­va­ta­da.“

Eelmine artikkelKÜSITLUS: Mil­lis­te era­kon­da­de või va­li­mis­lii­tu­de­ga võiks Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri te­ha koos­tööd ja moo­dus­ta­da või­mu­lii­du?
Järgmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hing tõi rah­vus­par­gi piir­kon­na­le Ro­he­li­se Siht­ko­ha kuld­mär­gi­se