ÜKS KÜSIMUS: Miks on Raa­si­ku val­la­va­lit­sus alus­ta­nud hä­dao­lu­kor­ra plaa­ni koos­ta­mist?

106
Raa­si­ku uus val­la­va­nem RAUL SIEM.

Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM: „Hä­dao­lu­kor­ra­sea­du­se ko­ha­selt on hä­dao­lu­kor­ra plaa­ni koos­ta­mi­se ko­hus­tus ol­nud üks­nes val­da­del, kus on üle 10 000 ela­ni­ku. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on jõud­nud siis­ki sei­su­ko­ha­le, et ar­ves­ta­des prae­gust jul­geo­le­kuo­lu­kor­da meie re­gioo­nis ja kaas­ne­da või­vaid sünd­mu­si, on sel­li­se plaa­ni ole­ma­so­lu hä­da­va­ja­lik ela­ni­ke ar­vust ole­ne­ma­ta. Val­la­va­lit­su­se krii­si­ko­mis­jon hak­kas hä­da­olukor­ra la­hen­da­mi­se plaa­ni koos­ta­ma käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses.

Na­gu iga­päe­vae­lus, kus en­ne te­gut­se­ma asu­mist te­hak­se plaa­ne, tu­leb ka hä­dao­lu­kor­da­de pu­hul en­ne spon­taan­selt nii-öel­da tek­ki­de ja mad­rat­si­te soe­ta­mist mõel­da miks, kel­le­le, mil­lal ja kui­das va­ja­lik­ke te­ge­vu­si te­hak­se ja abi osu­ta­tak­se. Kõi­ge­pealt tu­leb meil de­fi­nee­ri­da hä­dao­lu­kor­ra mõis­te ehk mi­da pea­me val­las sel­li­seks sünd­mu­seks, mil­le koh­ta saa­me öel­da, et te­gu on hä­da­olu­kor­ra­ga. Al­les see­jä­rel saa­me ha­ka­ta iga sünd­must lah­ti ha­ru­ta­ma, koos­ta­ma la­hen­da­mist va­ja­va­te prob­lee­mi­de loen­di koos te­ge­vus­ju­his­te­ga prob­lee­mi la­hend­ami­seks.

Ku­na et­te­val­mis­ta­ta­vas plaa­nis kä­sit­le­me sel­li­seid hä­dao­lu­kor­di, mis too­vad kaa­sa kas ohu pal­ju­de ini­mes­te elu­le või ter­vi­se­le, põh­jus­ta­vad suurt va­ra­list kah­ju, suurt kesk­kon­na­kah­ju, tõ­si­seid ja ula­tus­lik­ke häi­reid elu­täht­sa tee­nu­se toi­me­pi­de­vu­ses, siis on ni­me­ki­ri või­ma­li­kest hä­dao­lu­kor­da­dest vä­ga lai. Veel­gi enam, üks­ki olu­kord ei pruu­gi ku­na­gi esi­ne­da ise­seis­valt. See tä­hen­dab, et ühest hä­dao­lu­kor­rast kas­vab väl­ja tei­ne ja tei­sest kol­mas. Ta­vao­lu­kor­ras rää­gi­me siis ju­ba sünd­mus­te ahe­last, kus esi­neb pal­ju eri­ne­vaid prob­lee­me, mil­le edu­kas la­hen­da­mi­ne il­ma sel­ge plaa­ni­ta po­le si­su­li­selt või­ma­lik.

Raa­si­ku val­la hä­dao­lu­kor­ra plaa­nis kä­sit­le­me hä­dao­lu­kor­di, mis on seo­tud vee, kaug­kü­te, elekt­ri­va­rus­tu­se, tee­de, ula­tus­li­ke pääs­te­sünd­mus­te­ga, näi­teks raud­tee-, maan­tee-, õhut­rans­por­di õn­ne­tu­se, va­rin­gu, põ­len­gu või kesk­kon­na­reos­tu­se­ga, sa­mu­ti ela­nik­kon­na kait­se­ga seon­du­vaid kü­si­mu­si na­gu var­ju­mi­ne, eva­kuat­sioon. Plaa­ni koos­ta­mi­se käi­gus sel­gi­ta­me väl­ja val­la res­sur­sid, kui­das toi­mub hä­dao­lu­kor­ra pu­hul si­de­pi­da­mi­ne ja kom­mu­ni­kat­sioon, mil­li­ne on koos­töö­part­ne­ri­te rol­li­jao­tus, plaa­nis mää­ra­tak­se ka krii­sis­taa­bi töö si­su­li­ne kor­ral­dus.

Val­lae­la­ni­ke tur­va­li­sus on val­la­va­lit­su­se jaoks olu­li­ne. Hä­dao­lu­kor­ra pu­hul te­gut­se­mi­ne peab ole­ma lä­bi­mõel­dud ja val­lae­la­ni­ku jaoks aru­saa­dav, sest üks­nes siis saab see ol­la efek­tiiv­ne. Hä­dao­lu­kor­ra plaa­ni koos­ta­mi­ne on küll ma­hu­kas ja ae­ga­nõu­dev töö, kuid ole­me si­hiks võt­nud, et plaan val­mib tä­na­vu esi­me­se poo­laas­ta jook­sul.“

Eelmine artikkelKol­gas tu­leb ka­he­päe­va­ne klot­si­möll
Järgmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hing hak­kab tu­ris­ti­de­le jalg­rat­taid lae­nu­ta­ma