Lahe­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­pi­du lii­kus Palm­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se

281
Näi­tu­sel Vii­nis­tu rah­va­ma­jas – Pä­ris­pea avas­tus­ret­ke pea­kor­ral­da­ja LIN­DA MET­SAORG ja loo­dus­muu­seu­mi di­rek­tor AS­TA TUUS­TI.

La­he­maa rah­vus­par­gi juu­be­liaas­ta avaü­ri­tu­sel tun­nus­tas kesk­kon­naa­me­ti pea­di­rek­tor Ri­ho Kup­part lau­päe­val, 29. mail Palm­ses pi­kaaeg­seid abi­li­si. Kok­ku ja­ga­ti rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va pu­hul 27 tä­nu­kir­ja, mil­lest 11 olid Kuu­sa­lu val­la ini­mes­te­le.

Igaüks sai isik­li­ku, just tal­le suu­na­tud teks­ti­ga tä­nu. La­he­maa rah­vus­par­gi ko­gu­kon­da­de ühen­da­mi­se eest tä­na­tud Kai­sa Lin­no tõ­des, et oli vä­ga meelt­lii­gu­tav, kui lu­ges tä­nu­kir­jalt: „Tun­nus­ta­me Si­nu pea­le­hak­ka­mist Kol­ga­kü­la, La­he­maa mä­lu­maas­ti­ke, ko­gu­kon­na­tu­ris­mi eden­da­mi­sel ning Si­nu vi­sa­dust ja pü­si­vust kee­ru­lis­te tee­ma­de­ga te­ge­le­mi­sel.“

Ar­tur Tal­vi­ku­le Ta­pur­last an­ti tä­nu­ki­ri ko­gu­kon­naak­tiiv­su­se kas­va­ta­mi­se eest – tun­nus­ta­ti te­ma pea­le­hak­ka­mist La­he­maa koos­töö­ko­gus, me­re­pääs­tes, Ju­min­da Pool­saa­re Selt­sis, Lee­si poe al­ga­tu­sel ja pal­ju­des teis­tes ko­gu­kond­li­kes et­te­võt­mis­tes, sa­mu­ti ta teo­ta­het ja rõõm­sat mu­he­dust.

Mai­la Velst­rö­mi Vir­ve kü­last tä­na­ti po­hi­ran­na kee­le eest – sä­ra­va ees­ku­ju ja vär­vi­ka kee­le­ka­su­tu­se­ga pä­ran­di­kand­ja­na. Sa­ma­laad­ne oli Ju­min­da en­di­se kü­la­va­ne­ma Kar­li Lam­bo­ti tä­nu­ki­ri, li­saks Ju­min­da pool­saa­re kul­tuu­ri­pä­ran­di ja aja­loo hoid­mi­ne, koos­tööü­ri­tus­te ka­van­da­mi­ne.

Tä­nu­kir­ja said en­di­ne Kol­ga met­saü­lem, Muuk­si ko­du­loo tut­vus­ta­ja Leo Laa­ne­tu Ees­ti Loo­dus­kait­se Selt­si pi­kaaeg­se liik­me­na ning La­he­maa aja­lu­gu uu­ri­nud Ott Sand­rak Kol­gast, tun­nus­ta­ti ka te­ma ent­sük­lo­pee­di­li­si tead­mi­si de­tai­li­dest maail­ma­mas­taa­pi­de­ni ja kül­lus­lik­ku kee­le­ka­su­tust. Veel oli tä­nu­ki­ri ho­bu­töö ja tra­dit­sioo­ni­li­se met­san­du­se eden­da­ja­le En­nu Tšern­javs­ki­le Va­na­kü­last, maa­lam­mas­te säi­li­ta­ja­te­le ja tra­dit­sioo­ni­li­se kä­si­töö eden­da­ja­te­le Im­bi ja Taa­vi Jäet­ma­le Kol­ga kül­je alt Sae ta­lust. Pä­rand­nii­tu­de jär­je­pi­de­va taas­ta­mi­se, hool­da­mi­se ja tut­vus­ta­mi­se eest tä­na­ti Kaie ja Taa­vi Us­ta­vit Tam­mis­tu kü­last ning Uu­ri kü­last Ii­sa­ka ta­lu pe­re­rah­vast, ke­da tun­nus­ta­ti ka tra­dit­sioo­ni­li­se kä­si­töö eden­da­mi­se eest.

Tur­bu­nee­me ela­ni­ku­le Lin­da Met­sao­ru­le La­he­maa rah­vus­par­gi kesk­kon­na­ha­ri­du­se eden­da­mi­se eest an­tud tä­nu­kir­jal oli tekst: „Tun­nus­ta­me Si­nu prak­ti­li­si tead­mi­si Ees­ti ja La­he­maa lin­nus­ti­kust, lin­nu­tor­ni­de ja -ra­da­de ehi­ta­mist, lin­nu­ret­ki. Oled ees­ku­juks tu­han­de­te­le ja tu­han­de­te­le lin­nu­sõp­ra­de­le eri­ne­va­test põlv­kon­da­dest.“

Ees­tis ja ka ko­gu Nõu­ko­gu­de Lii­dus esi­me­se­na asu­ta­tud La­he­maa rah­vus­park, mil­le al­gu­seks loe­tak­se 1. juu­nit 1971, paik­neb ka­hes maa­kon­nas. Rah­vus­par­gi 74 784 hek­ta­rist üle poo­le on Har­ju­maal Kuu­sa­lu val­las, li­gi pool Hal­ja­la val­las ja na­tu­ke Kad­ri­na val­las Lää­ne-Vi­ru­maal.

Ela­nik­ke on hin­nan­gu­li­selt 3600. Su­ve­l kas­vab rah­vaarv mit­me­kord­selt. Kü­la­sid on 72, hoo­neid üle 10 000.

Taas­ta­tud Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal oli rah­vus­par­gil ku­ni 2006. aas­ta­ni oma ad­mi­nist­rat­sioon, mil­le kon­tor asus Palm­se mõi­sa­komp­lek­si en­di­ses tall-tõl­la­kuu­ris. Vii­ma­sed 15 aas­tat on rah­vus­par­gid koon­da­tud kesk­kon­naa­me­ti tsent­ra­li­see­ri­tud juh­ti­mi­se al­la, Palm­se kon­to­ris töö­ta­vad mõ­ned kesk­kon­na­ame­ti spet­sia­lis­tid ja seal on rah­vus­par­gi kü­las­tus­kes­kus.

Palm­ses ter­vi­tasid lau­päe­val juu­be­li­peo­le ko­gu­ne­nud kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­jaid ja nen­de abi­li­si kesk­kon­na­mi­nis­ter Tõ­nis Möl­der ning ka Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la­va­nem. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt tä­nas kõi­ki, kes on aas­ta­te­ga ai­da­nud La­he­maad väär­tus­ta­da: „Ole­me uh­ked oma kau­ni­te ran­da­de, põ­ne­va­te mat­ka­ra­da­de üle. See, mi­da ini­me­sed on har­ju­nud võt­ma isee­ne­sest­mõis­te­ta­va­na, on kel­le­gi aas­ta­te­pik­ku­ne, pü­hen­du­nud ja si­hi­kin­del töö.“

Juu­be­liü­ri­tus Palm­ses lõp­pes Kad­ri Voo­ran­di ja Mih­kel Mäl­gan­di kont­ser­di­ga.

Juu­be­liü­ri­tu­sed Suur­peal, Vii­nis­tul, Tam­mis­tul, Pi­ka­ko­sel
Kesk­kon­naa­met kut­sus La­he­maa kü­la­sid üles tä­his­ta­ma rah­vus­par­gi sün­ni­päe­va. Kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus tõ­des, et pal­jud lau­päe­va­sed juu­be­liü­ri­tu­sed olid Kuu­sa­lu val­la kü­la­des. Kes oma juu­be­liet­te­võt­mi­sest veeb­rua­ris-märt­sis tea­da and­sid, said kesk­kon­naa­me­tilt toe­tust ta­su­ta üri­tus­te kor­ral­dus­ku­lu­de kat­teks.

Skulp­tuur „Põh­ja­ran­ni­ku sü­da“ Suur­peal.

Suur­pea kü­la ak­tiiv­sed nai­sed ee­sot­sas Õn­ne Ar­ba ning An­ne­li, As­ta ja Je­le­na La­mo­no­va­ga kor­ral­da­sid en­di­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus eks­kur­sioo­ne. Se­da või­ma­lust ka­su­ta­sid pal­jud, kok­ku käis päe­va jook­sul Suur­pea lin­na­ku­ga tut­vu­mas 280 ini­mest. Me­re ää­res, kü­la lä­bi­va maan­tee lä­he­du­ses ava­ti pink, mil­lel saab imet­le­da päi­ke­se­loo­jan­gut mer­re. Pin­gi kõr­val on päi­ke­se­loo­jan­gu plat­vor­mil nüüd ka „Põh­ja­ran­ni­ku sü­da“, mil­le ka­van­da­sid An­ne­li ja Je­le­na La­mo­no­va, skulp­tuu­ri te­gid Alek­sei Al­još­kin ja Ser­gei Kurs. Õh­tul oli pi­du, esi­nes lõõt­sa­mees Rau­no Koort Kol­ga­kü­last. Kü­la­lis­te­le pa­ku­ti pilaffi, prae­tud räi­mi ja küp­se­kar­tu­leid. Juu­be­liü­ri­tu­se kor­ral­da­sid MTÜd Pa­rim Paik Suur­peal ja Lok­sa Pär­lid.

Vii­nis­tul ava­sid MTÜ Eru La­he Ran­na­rah­va Selts ak­tiiv­sed liik­med koos­töös Ees­ti Loo­dus­muu­seu­mi töö­ta­ja­te­ga rah­va­ma­jas näi­tu­se ran­na­loo­du­se tai­mes­ti­kust, loo­ma­dest ja lin­du­dest. Näi­tus jääb rah­va­maj­ja tu­le­va pü­ha­päe­va õh­tu­ni. Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si juht Lin­da Met­saorg lu­bas, kui on soo­vi näi­tust kü­las­ta­da, siis võt­ta te­ma­ga ühen­dust.

Loo­dus­muu­seu­mi di­rek­tor As­ta Tuus­ti üt­les näi­tust ava­des, et väl­ja on pan­dud kok­ku 187 lii­ki, mis on väi­ke osa La­he­maa loo­du­ses esi­ne­vast li­gi 15 000 lii­gist. Lin­du­de ja loo­ma­de to­pi­sed on loo­dus­muu­seu­mist, tai­med ko­gu­ti päev va­rem Pä­ris­pea mat­ka­ra­jalt. Eda­si suun­du­ti „Avas­tus­ret­ke­le Pä­ris­pea loo­du­ses“, õp­pe­ra­da al­gab Pä­ris­pea tee­ris­tist ja jõuab Päh­kne­män­ni­ku lii­va­ran­da.

Tam­mis­tul võõ­rus­ta­sid kü­la­li­si Kaie ja Taa­vi Us­tav, kes tut­vus­ta­sid ran­na­loo­dust, oma ta­lu lam­baid ja kar­ja­koe­ri. Aja­loo­mat­kad olid Ha­ra en­di­ses sõ­ja­väe­lin­na­kus ja Val­ge­jõel. Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis ava­ti näi­tus „La­he­maa kuns­tis“. Päev lõp­pes kont­ser­di­ga Pi­ka­ko­se ma­ja­muu­seu­mis, kus mu­sit­see­ris Ewert Sund­ja. Oma va­nae­ma Lai­ne Sund­ja luu­le­tu­si lu­ges näit­le­ja Si­meo­ni Sund­ja.

Ave Pau­lu­se sõ­nul on juu­be­liaas­tal tu­le­kul veel üri­tu­si La­he­maa kü­la­des, mõi­sa­des ja muu­seu­mi­des.

Kin­ke­raa­mat „Väär­tus­lik La­he­maa“
Juu­be­liü­ri­tu­sel tut­vus­ta­ti äs­ja trü­kist tul­nud raa­ma­tut „Väär­tus­lik La­he­maa“, mil­les on La­he­maa­ga seo­tud sa­ja ini­me­se kir­ju­ti­sed – isik­li­kud lood ja mee­nu­tu­sed ning fo­tod rah­vus­par­gist. Au­to­ri­te seas on Kuu­sa­lu val­last Ar­tur Tal­vik, En­nu Tšern­javs­ki, Han­nes Sund­ja, Im­bi ja Taa­vi Jäet­ma, Jaan Ma­nits­ki, Jaan Tii­de­mann, Jaa­nus Ja­la­kas, Ju­han Mais­te, Kai­sa Lin­no, Lin­da Met­saorg, Mai­la Velst­röm, Mar­tin Piis­pea, Me­li­ka Kin­del, Mäi­do Ro­sen, Ott Sand­rak, Rii­na Laa­ne­tu, Sten Berg­lund, Tar­vi Velst­röm, Tiia Piik­mann, Ül­le Tamm ning Prii­du, Väi­no, Ma­re Veer­sa­lu ja Liis Burk. Teks­tid on kõr­vu­ti ees­ti ja ing­li­se kee­les.

Raa­ma­tu koos­ta­sid kesk­kon­naa­me­ti kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus, spet­sia­list Kat­rin Jür­gens ja fo­tog­raaf Too­mas Tuul.

Koos­ta­jad kir­ju­ta­vad ees­sõ­nas, et teks­ti­dest ku­mab ar­mas­tus La­he­maa vas­tu, vää­ri­kus ja va­ba­dus ning tead­mi­ne – La­he­maa elu ja ilu on hoid­mist väärt.

„Väär­tus­lik La­he­maa“ on väl­ja an­tud kin­ke­raa­ma­tuks. Raa­mat kin­gi­ti ka kõi­gi­le au­to­ri­te­le. Raamatut saab tasuta lugeda ja vaadata veebis.

Eelmine artikkelKiiu Tor­ni tä­na­va jalg­tee on val­mis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 2. juunil