Lahe­maa Me­rek­lu­bi kor­ral­das Ha­ra sei­la­ja­te­le jää­sur­fi koo­li­tu­se

205
La­he­maa Me­rek­lu­bi sur­fi­koo­li­ta­ja RAI­DO RU­SE ja noo­red jää­sur­fi­hu­vi­li­sed Ka­ha­la jär­ve ää­res. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Lahemaa Me­rek­lu­bi tree­ning­rupp ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­jad har­ju­ta­sid märt­si esi­me­sel lau­päe­val Ka­ha­la jär­ve jääl.

MTÜ La­he­maa Me­re­klu­bi (LMK) ju­ha­tu­se lii­ge ja sur­fi­koo­li­tu­se eest­ve­da­ja Rai­do Ru­se on ka sel tal­ve­hooa­jal käi­nud sa­ge­li koos sõp­ra­de ning õpi­las­te­ga Ka­ha­la Jär­vel jää­sur­fi har­ju­ta­mas. Suu­rem hu­vi ja jää­sur­fi kel­ku­de ehi­ta­mi­ne al­gas ne­li aas­tat ta­ga­si pä­rast LMK kor­ral­da­tud esi­mest Ka­ha­la Jär­ve Jää­kat. Seal te­gid de­monst­rat­sioo­ne­si­ne­mi­se Ees­ti tun­tud jää­pur­je­ta­jad.

Prae­gu­seks on La­he­maa Me­rek­lu­bil kok­ku 8 jää­sur­fi kel­ku. Rai­do Ru­se sel­gi­tab, et jää peal sur­fa­mi­seks har­ras­ta­ja­te­le eral­di jää­kel­ke ei müü­da, need tu­leb ise ehi­ta­da, täien­da­tud ja la­pi­tud on sport­las­telt saa­dud va­nu sõi­du­va­hen­deid.

„Üks­ki sur­fi­kelk po­le see­tõt­tu teis­te­ga pä­ris sar­na­ne. Li­saks jää­sur­fi kel­ku­de­le on ka lu­me­sur­fi kel­gud, mil­lel ka­su­ta­tak­se suu­sa­hüp­pe või slaa­lo­mi laiu suus­ki või pi­ka­te­ra­li­si uis­ke. Kel­ku­del seis­tak­se ja hoi­tak­se poo­mi­pi­di käes pur­je­laua pur­je. Kind­las­ti peab kand­ma kiiv­rit, et kuk­ku­mi­sel pea vi­ga ei saaks. Kii­ru­sed on jääl või lu­mel sur­fa­tes suu­re­mad, aga sa­mas on sur­fa­mist õp­pi­da liht­sam kui me­rel, sest ei pea mu­ret­se­ma ta­sa­kaa­lu hoid­mi­se ega vet­te kuk­ku­mi­se pä­rast,“ kir­jel­dab ta.

Märt­si esi­me­sel lau­päe­val kut­su­ti Ka­ha­la jär­ve jää­le jää­sur­fa­mist proo­vi­ma Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red pur­je­ta­jad koos tree­ner Ing­rid Rand­lah­e ja osa­de lap­se­va­ne­ma­te­ga. Uud­sust ja­gus ka me­rek­lu­bi sur­fa­ja­te­le, ku­na proo­vi­da sai Wing- ehk tiib­sur­fa­mist jär­ve­jääl tii­va­tao­li­se pur­je­ga.

Ko­hal olid ka me­rek­lu­bi jää­sur­fa­ja­te head õpe­ta­jad ja nõuand­jad Tõ­nu Met­sar ja Tiit Jär­ve Lok­salt. Ne­mad on jää­sur­fi har­ras­ta­nud aas­taid, va­ne­ma­te mees­te­na on en­da pur­je­ka­te­le tei­nud ist­med.

Rai­do Ru­se sõ­nul sai har­ju­ta­da tä­nu sel­le­le, et paar nä­da­lat va­rem toi­mus Ka­ha­la Jär­ve Jää­kal es­ma­kord­selt Ees­ti Ta­li­sur­fi Män­gu­de üks etapp, sel­leks pu­huks pu­has­ta­ti lu­mest suur osa jär­ve­jääst ning teh­ti võist­lus­ra­jad.

Nüüd­seks on ke­va­dil­ma­de tõt­tu si­se­vee­ko­gu­de jää­le mi­nek kee­la­tud. La­he­maa Me­rek­lu­bi sur­fa­jad saa­vad ha­ka­ta tuult püüd­ma taas me­rel, kui il­mao­lud või­mal­da­vad. Me­re­le min­nak­se An­di­nee­me ran­nast, seal on me­ri pi­kalt ma­dal ja al­ga­ja­tel liht­sam har­ju­ta­da.

La­he­maa Me­rek­lu­bil on eel­mi­sest ke­va­dest An­di­nee­me ran­nas oma moo­dul­kon­tei­ner, kus hoi­tak­se va­rus­tust, enam ei pea ko­gu va­ja­mi­ne­vat kraa­mi iga kord kaa­sa pak­ki­ma ja ko­ha­le ve­da­ma. „Tä­nu sel­le­le ja täie­ne­nud va­rus­tu­se­le oli meil eel­mi­sel aas­tal esi­me­ne re­gu­laar­se­te tree­nin­gu­te­ga su­vi,“ kii­dab Rai­do Ru­se.

Tree­ning­rüh­ma kuu­lu­vad 11 noort ning 4 lap­se­va­ne­mat. Täis­kas­va­nud tõid lap­si tren­ni ja jäid koos gru­pi­ga har­ju­ta­ma. Prae­gu­seks ja­gub sur­fi­va­rus­tust peaae­gu kõi­gi­le noor­te­le sur­fa­ja­te­le: pur­je- ja SUP-lau­du, ka­lip­so­sid ning vee­kind­laid kos­tüü­me. Va­rus­tust on os­te­tud tä­nu rii­gilt noor­te hu­vi­ha­ri­du­se aren­da­mi­seks Kuu­sa­lu val­la­le eral­da­tud toe­tu­se­le – ka­hel kor­ral on LMK-le an­tud 17 000 eu­rot. Käe­so­le­val aas­tal saab me­rek­lu­bi 5900 eu­rot, ka sel­le ra­ha eest soe­ta­tak­se va­rus­tust juur­de.

La­he­maa Me­rek­lu­bi alus­tas sur­fi­koo­li­tu­se­ga li­gi kaks aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­ta su­vel, kui An­di­nee­mel kor­ral­da­ti esi­me­ne viie­päe­va­ne sur­fi­laa­ger 10-17aas­tas­te­le noor­te­le. Käe­s-
o­le­val su­vel on plaan ha­ka­ta õpe­ta­ma uut al­ga­ja­te rüh­ma ja jät­ka­ta sur­fi­koo­li­tust eda­si­jõud­nu­te­ga.

„Eel­mi­sel su­vel oli­me An­di­nee­me ran­nas iga nä­dal mi­tu kor­da. Ku­na meil on ka oma pur­je­kas ja moo­tor­paat, võib öel­da, et seal­kan­dis on me­rel ohu­tum nüüd ka teis­tel ran­na­lis­tel. Meie noor­te ju­hen­da­ja­te­na ole­me oma me­re­me­he ha­ri­du­se ja ko­ge­mus­te­ga, lä­bi tei­nud ka ko­hus­tus­li­kud pääs­te­koo­li­tu­sed,“ li­sab Rai­do Ru­se.

Koos te­ma­ga ju­hen­da­vad noo­ri Janno Laende, Ric­hard Arm­väärt, Taa­vi Part ja Ind­rek Triis­berg.

Eelmine artikkelAeg­vii­du las­teaed on su­le­tud nä­da­la lõ­pu­ni
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald kom­pen­see­rib pea­ta­tud koo­lit­rans­por­ti