Kuu­sa­lus on ko­roo­na­kol­de tõt­tu noor­tea­su­tu­sed su­le­tud

192
Tulpdiagrammi on koostanud ANTS ERM, Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li va­nem­tea­dur, Viim­si val­la­vo­li­ko­gu lii­ge.

Kuu­sa­lu val­da li­san­dus ko­gu eel­mi­se nä­da­la­ga kok­ku 18 ini­mest, kel­le ko­roo­na­tes­ti tu­le­mus oli po­si­tiiv­ne. Sel es­mas­päe­val uu­si na­ka­tu­nuid pol­nud, tei­si­päe­val lisandus 1.

Nii Ani­ja kui ka Raa­si­ku val­las said ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se kok­ku 5 ini­mest. Seal­gi ei tul­nud es­mas­päe­val juur­de üh­te­gi na­ka­tu­nut. Tei­si­päe­val lisandus Raasiku valda üks nakatunu.

Lok­sa lin­nas oli eel­mi­sel nä­da­lal üks ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nu. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­va ja tei­si­päe­va­ga juurde ei tulnud.

Kõik need and­med on edas­ta­tud oma­va­lit­sus­te rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ole­va­te ini­mes­te koh­ta. Kui uu­ri­da ko­roo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­nu­te ar­vu pe­rears­ti­delt, saa­me teist­su­gu­sed and­med, sest osad pat­sien­did po­le oma elu­koh­ta amet­li­kult sis­se kir­ju­ta­tud. Ka võib Ida-Har­jus ela­da ko­roo­na­po­si­tiiv­seid, kel­lel on sis­se­kir­ju­tus ja pe­rearst mu­jal. Toht­rid ja oma­va­lit­sus­ju­hid rõ­hu­ta­vad, et tu­leb ol­la et­te­vaat­lik, jär­gi­da va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud nõu­deid – kan­da sel­lest nä­da­last ava­li­kes koh­ta­des ja ühist­rans­por­dis ko­hus­tus­li­kult kait­se­mas­ki, jär­gi­da 2+2 reeg­lit, jäl­gi­da ava­li­kel üri­tus­tel osa­le­ja­te pii­rar­vu.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­kool ja kuns­ti­de kool on ala­tes nel­ja­päe­vast, 19. no­vemb­rist dis­tant­sõp­pel 2. det­semb­ri­ni. Na­ka­tu­nu­te seas on kesk­koo­li töö­ta­jaid ja õpi­la­si. Sa­ma aja­ni on su­le­tud Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus ja spor­di­kes­kus, pea­ta­tud hu­vi­te­ge­vus val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te ruu­mi­des.
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Kris­ti Ta­rik rää­kis, et esial­gu oli na­ka­tu­nu­te tõt­tu plaa­nis jät­ta güm­naa­siu­mio­sa ka­heks päe­vaks dis­tant­sõp­pe­le, et väl­ja sel­gi­ta­da või­ma­li­kud lä­hi­kon­takt­sed. Ku­na sel­le aja­ga li­san­dus töö­ta­ja­te po­si­tiiv­seid tes­ti­tu­le­mu­si, kas­vas lä­hi­kon­takt­se­te arv suu­reks, ko­gu koo­li­pe­re tu­li jät­ta ko­ju. Koo­li 30 töö­ta­jat ja 4 klassi on ene­sei­so­lat­sioo­nis. Käe­so­le­vast nä­da­last ha­ka­takse õpi­las­te­le ja­ga­ma toi­du­pak­ke, soo­vi­jaid on üle 370.
Nel­ja­päe­val sai ko­roo­na­tes­ti po­si­tiiv­se tu­le­mu­se ka üks val­la­ma­ja töö­ta­ja, val­la­va­lit­sus on 27. no­vemb­ri­ni kaug­tööl.

Ani­ja vald
Keh­ra koo­lis an­dis 4. klas­si õpi­la­ne po­si­tiiv­se ko­roo­na­tes­ti ning klass on 27. no­vemb­rini dis­tant­sõp­pel.

Spor­di­saa­lid on ava­tud, tree­ningg­rup­pi­des võib kor­ra­ga ol­la ku­ni 10 ini­mest.

Raa­si­ku vald
Aru­kü­la koo­li 3. klas­si õpi­la­se ko­roo­na­tes­ti vas­tus 18. no­vemb­ril oli po­si­tiiv­ne, klass on 27. no­vemb­ri­ni dis­tant­sõp­pel.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kee­las 19. no­vemb­rist val­la spor­di­saa­li­des spor­di­võist­lu­sed, tree­nin­gu­te lä­bi­vii­jad pea­vad ta­ga­ma, et neis osa­le­jad ei ka­su­taks ühel ajal sa­mu riie­tus­ruu­me. Ha­ri­du­sa­su­tus­tes on lu­ba­tud se­nis­tel tin­gi­mus­tel te­ge­vust jät­ka­ta hu­vi­rin­gi­del ja tree­ningg­rup­pi­del, mil­les on vaid sa­ma asu­tu­se õpi­la­sed, teis­tes rüh­ma­des to­hib osa­le­da ku­ni 10 ini­mest. Ha­ri­du­sa­su­tus­tes on kõr­va­lis­tel isi­ku­tel soo­vi­tatav kan­da mas­ki. Kõik pii­ran­gud keh­ti­vad 11. det­semb­ri­ni.

Lok­sa linn
Lok­sal ha­ri­du­sa­su­tu­sed ja spor­di­kes­kus töö­ta­vad, jär­gi­tak­se keh­tes­ta­tud nõu­deid, üt­les lin­na­pea.

Eelmine artikkelVal­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab Aru­kü­la lii­ku­vuss­kee­mi
Järgmine artikkelTu­ris­miü­hing osa­leb tur­va­lis­te siht­koh­ta­de pro­jek­tis