Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab Aru­kü­la lii­ku­vuss­kee­mi

122
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab sel nä­da­lal val­la ko­du­le­hel OÜ Ske­past&Puh­kim koos­ta­tud Aru­kü­la kes­ka­le­vi­ku lii­ku­vuss­kee­mi, mil­le koh­ta oo­da­tak­se ela­ni­ke ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid.

Val­la­va­nem And­re Sepp sel­gi­tas, et Aru­kü­la pea­mi­selt nii­ni­me­ta­tud ki­vi­lin­na hõl­ma­va lii­ku­vuss­kee­mi tel­li­mi­ne oli ajen­da­tud sel­lest, et val­la lä­hiaas­ta­te tee­hoiu­ka­va näeb et­te Staa­dio­ni tä­na­va ja Staa­dio­ni põi­gu as­fal­di­ka­te­te uuen­da­mist.

„Need teed on ää­re­tult hal­vas olu­kor­ras ning tu­leb kor­da te­ha. Kuid sel­le­ga seo­ses oleks va­ja mää­rat­le­da ko­gu piir­kon­na liik­lus­kor­ral­dus, et las­te­aia tee­nin­da­mi­seks va­ja­lik ala, kõn­ni­teed ja park­lad ei oleks ju­hus­li­kud, vaid pla­nee­ri­tud vas­ta­valt va­ja­du­se­le,“ sõ­nas ta.

Aru­kü­la kes­ka­le­vi­ku lii­ku­vuss­keem hõl­mab Sü­gi­se ja Põl­lu tä­na­va ning Tal­lin­na maan­tee ja Staa­dio­ni põi­gu va­he­list ala. Sel­le pea­mi­ne üle­s-an­ne oli pla­nee­ri­da tee­de laiu­sed, kõn­ni­tee­de ja par­ki­mis­koh­ta­de asu­ko­had.

„Olu­li­ne on las­te tur­va­li­sus. Sel­les osas on kõi­ge prob­leem­sem Aru­kü­la las­teaia ja koo­li va­he­li­ne liik­lus. Esial­gu oli koo­li ja las­teaia va­he­li­se Staa­dio­ni põi­gu koh­ta kolm al­ter­na­tiiv­set et­te­pa­ne­kut: kas jät­ta tee ka­he­suu­na­li­seks ja nä­ha par­ki­mi­ne et­te pa­ral­leel­par­ki­mi­se­na, te­ha tee las­teaia ko­hal ühe­suu­na­li­seks või koo­li ja las­teaia va­he­li­ne ala au­to­de­ga liik­le­mi­seks üld­se sul­ge­da,“ rää­kis And­re Sepp.

Ku­na Aru­kü­la las­teae­da tuuak­se-viiak­se lap­si põ­hi­li­selt au­to­de­ga, ot­sus­ta­ti Staa­dio­ni põik­tä­na­val säi­li­ta­da ka­he­suu­na­li­ne liik­lus ning ta­ga­da tur­va­li­sus tõs­te­tud rist­mi­ke ja pa­ral­leel­par­ki­mi­se­ga, ka ole­mas­o­le­vad park­lad jää­vad al­les: „Ühe­suu­na­list lii­ku­mist ka­su­ta­tak­se eel­kõi­ge liik­lu­se ra­hus­ta­mi­seks. Nii see kui tee täie­lik sul­ge­mi­ne võib küll kõ­ne al­la tul­la, kuid sel­li­sel ju­hul tu­leks en­ne muu­ta liik­lus­kor­ral­dust val­la­ma­ja ees ning ra­ja­da kõn­ni­teed.“

Val­la­va­ne­ma sõ­nul on Aru­kü­la kes­ka­le­vi­ku lii­ku­vus­skeem lä­bi aru­ta­tud al­la­su­tus­te juh­ti­de ja suu­re­ma kor­te­ri­ühis­tu Rah­nu esin­da­ja­te­ga. Tu­le­val aas­tal koos­ta­tak­se lii­ku­vus­skee­mi alu­sel Staa­dio­ni ja Staa­dio­ni põik­tä­na­va re­konst­ruee­ri­misp­ro­jekt ning see on edas­pi­di­ne raam­do­ku­ment ka Aru­kü­la kes­ko­sa teis­te täht­sa­ma­te punk­ti­de va­hel kerg­lii­k-lus- ja sõi­du­teeü­hen­dus­te re­konst­ruee­ri­mi­sel ning pla­nee­ri­mi­sel.

Eelmine artikkelAni­ja val­las saa­vad järg­mi­sel aas­tal mus­ta kat­te üle 8 ki­lo­meet­ri kruu­sa­teid
Järgmine artikkelKuu­sa­lus on ko­roo­na­kol­de tõt­tu noor­tea­su­tu­sed su­le­tud