Kuusalu volikoguesimehe umbusaldus kukkus läbi

1218

ENN KIRSMANI umbusaldamise poolt oli 6, vastu 9 volikoguliiget.

Kuusalu vallavolikogu 6. aprilli istungil küsis koalitsiooniliige Raul Valgiste umbusaldusavalduse ette lugenud opositsionäärilt Värner Lootsmannilt: „Arvestades seda, mis on toimunud Loksa linnas, segadusi, mis seal on olnud põhimääruse täitmisega, vahepeal oli Loksal isegi otsekui kaks volikogu – tundub mulle, et umbusalduse avaldamine ei ole siiras, vaid pahatahtlik. On see siiras või pahatahtlik?“
Kuusalu volikogu liige, Loksa linnapea Värner Lootsmann vastas: „Antud juhul istume Kuusalu vallavolikogu istungil, me ei pea arutama, mis on toimunud Loksa linnas või kus iganes.“
Sulev Valdmaa kommenteeris: „Umbusalduse avaldusele pole alla kirjutanud ainult Värner Lootsmann, vaid 7 volikoguliiget.“
Volikogu esimees Enn Kirsman soovitas oma sõnavõtus, et opositsioon võiks tegeleda umbusaldusavalduste esitamise asemel millegi mõistlikumaga – heategevusega või teha sporti.

Küsimus 1. veebruari istungi seaduslikkusest
Kuusalu vallavolikogu on üle kahe kuu vaielnud selle üle, kas volikogu istungi kokkukutsumine 1. veebruari õhtul kella 19ks oli seaduslik või mitte. Päevakorras oli siis vallavanema Urmas Kirtsi umbusaldamishääletus, mis sai 10 vastuhäält, opositsioon oli istungilt lahkunud. Kuusalu valla põhimääruse järgi algab istung üldjuhul hiljemalt kell 18, kui volikogu ei otsusta teisiti.
Kuna volikogu esimees Enn Kirsman ei korraldanud vallavanema umbusaldamise läbihääletamiseks kordusistungit, nagu seda soovis Sulev Valdmaa, esitas opositsioon 23. märtsi istungil avalduse volikogu esimehe umbusaldamiseks. Sellel on allkirjad 7 volikoguliikmelt: Värner Lootsmann Keskerakonnast, Margus Soom Reformierakonnast, IRLi nimekirjast Sulev Valdmaa, Andres Kaarmann, Mait Kröönström ja Kunnar Vahtras ning valimisliidust Ühine Kodu Emil Rutiku.
Volikogu esimehele umbusalduse avaldamine oli vallavolikogu 6. aprilli istungi päevakorras. Vastavalt valla põhimäärusele anti kuni 15 minutiks sõna umbusaldusavalduse avaldajale, siis sai talle esitada küsimusi. Järgnes umbusaldatava sõnavõtt, küsimusi esitada ei saanud.
Umbusaldajate nimel kõneles Värner Lootsmann. Ta teatas taas, et Enn Kirsman oleks pidanud vallavanema umbusaldamise küsimuses kokku kutsuma uue istungi, ning luges ette Harju maavanema Ülle Rajasalu vastuse Kuusalu volikogu esimehe vastusele.
„Maavanem sisulist järelevalvet ei algatanud, kuid soovitas samas küsimuse arutamiseks teha uue istungi. Enn Kirsman oma vastuses talle avaldas kahtlust, äkki maavanem on niisuguse seisukohaga sekkunud Kuusalu valla siseasjadesse. Maavanem vastab nüüd, et volikogu istungi kokkukutsumise toimingud ja istungi õiguspärasuse küsimused on samavõrd avaliku huvi sfääri kuuluvad, kui seda on omavalitsusorganite õigusaktide ja muude toimingute õiguspärasus.“
Värner Lootmann luges ette maavanema kogu vastuskirja, mis oli vallamajja jõudnud 5. aprilliks. Maavanem ütleb selle lõpus, et volikogu esimehel on õigus ja vabadus tema arvamusega mitte nõustuda, lõplik tõde on võimalik kindlaks teha kohtulahendis.
Värner Lootsmann: „Enn Kirsmani vastus maavanemale mõistlikele soovitustele on kõike muud kui mõistlik. Loodan, et Sulev Valdmaa lähtub oma õigustest ja kohustustest ning lahendab kohus. Kutsun üles Enn Kirsmanit umbusaldama, ta on kas tahtlikult või tahtmatult ületanud talle seadusega antud pädevust. Kutsun seda tegema kõiki volikoguliikmeid, kui tahate olla vastutustundlikud ja arvamusel, et seadused on volikoguliikmetele ja -esimehele kohustuslikud.“

ENN KIRSMANI selgitus
Enn Kirsman kõneles oma sõnavõtus, et seadus annab volikogu esimehele ainuõiguse istungite kokkukutsumiseks: „Seadusest tulenev nõue on, et kutse istungile, päevakord ja eelnõud peavad olema välja saadetud 4 päeva varem. See on ainus tingimus. Meie valla põhimäärus annab sätte kokkukutsumise aja kohta, aga ka õiguse teha erandeid. Maavanema väide, et erandiks peab saama nõusoleku eelneval volikoguistungil, on arusaamatu. Volikogu liikmed aktsepteerisid istungi algusaega, 14 neist saabusid kohale. Kuigi 4 volikoguliiget ei andnud allkirja registreerimislehele, on nende kohalolek protokollis kirjas ja mõned võtsid ka sõna. Volikoguliikmetest 10 nõustusid istungi toimumisega. Mõnede katse tõendada, et istungit ei toimunud, on kõike muud kui heasoovlik. Mõni volikoguliige püüab mind tagantjärele  tõestama panna, nagu ta polekski olnud volikogu istungil.“
Ta põhjendas ka, miks ei saaks vallavanema umbusaldamist uuesti päevakorda võtta – 10 volikoguliiget hääletasid umbusaldamise vastu ja seadus lubab samade põhjustega umbusaldusavaldust esitada kolme kuu möödudes.
Volikogu   esimehe  umbusaldusavaldamise küsimuses istungit juhatanud volikogu aseesimees Urmo Ristisaar pani otsuse-eelnõu hääletusele. Enn Kirsmani umbusaldamise poolt olid 6 volikoguliiget, Andres Kaarmann istungilt puudus. Vastu olid 9. Enn Kirsman ei hääletanud.

Eelmine artikkelValdadeülene koostöö
Järgmine artikkelKorraldatud jäätmevedu Anija vallas algab hiljemalt mais