Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil on uus esi­mees

114
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 17. au­gus­ti is­tun­gi esi­me­ne päe­va­kor­ra­punkt oli sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne. Ko­mis­jo­ni­le uue esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mist oli va­ja, ku­na en­di­ne asee­si­mees Hel­ges Mänd­mets oli pea­ta­nud oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ning vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­le (KOKS) tu­leb esi­mees ja asee­si­mees va­li­da sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel üheaeg­selt. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni­le uue esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne oli ka vo­li­ko­gu 25. mai is­tun­gi päe­va­kor­ras, kuid siis jäi see ära, ku­na esi­ta­ti vaid üks kan­di­daat, Mart Rei­mann va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Au­gus­ti­kuu is­tun­gil sea­dis Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ko­mis­jo­ni esi­me­he ko­ha­le üles taas Mart Rei­man­ni kan­di­da­tuu­ri. Vo­li­ko­gu opo­sit­sioon oma kan­di­daa­ti ei esi­ta­nud. Ur­mas Kirt­si Ühi­sest Ko­dust lau­sus, sel­leks, et ko­mis­jon saaks töö­le ha­ka­ta, esi­tab ta ka tei­se kan­di­daa­di koa­lit­sioo­ni ri­da­dest ning sea­dis üles Enn Kirs­ma­ni kan­di­da­tuu­ri. Mõ­le­mad esi­ta­tud kan­di­daa­did olid nõus kan­di­dee­ri­ma, kuid sot­siaal­ko­mis­jo­ni se­ni­ne esi­mees Enn Kirs­man pa­lus vo­li­ko­gu liik­me­tel hää­le­ta­da Mart Rei­man­ni poolt.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son mär­kis, sea­du­ses on sel­le­pä­rast kir­jas, et ko­mis­jo­ni esi­mees ja asee­si­mees va­li­tak­se koos, et ka opo­sit­sioon saaks ko­mis­jo­ni oma esin­da­ja. Ta aval­das ka­het­sust, et val­la­vo­li­ko­gu opo­sit­sioon jär­je­kind­lalt se­da või­ma­lust ei ka­su­ta ega soo­vi sot­siaal­ko­mis­jo­ni juh­ti­mi­ses osa­le­da.

Mih­kel Tiks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald vas­tas, et opo­sit­sioo­nil ei ole mõ­tet prae­gu ko­mis­jo­ni juht­kon­da kan­di­dee­ri­da. Ta sel­gi­tas, et on koos viie kol­lee­gi­ga püüd­nud aas­ta ae­ga sot­siaal­ko­mis­jo­nis olu­li­si tee­ma­sid püs­ti­ta­da, kuid see on ol­nud pea­ga vas­tu sei­na mi­nek, ku­na ko­mis­jo­ni esi­mees pärs­sis ko­mis­jo­ni tööd ning lõ­puks ak­tiiv­sed liik­med liht­salt kõr­val­da­ti ko­mis­jo­nist.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni juh­ti­de va­li­mi­sel osa­le­sid 16 vo­li­ko­gu lii­get. Mart Rei­man­ni poolt an­ti 12 ja Enn Kirs­ma­ni poolt 1 hääl, 3 se­de­lit olid keh­te­tud. Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­mees on Mart Rei­mann, asee­si­mees Enn Kirs­man.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tei­ne li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelAeg­vii­dus on Om­ni­va pa­kiau­to­maat