Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lan­ge­tas ot­su­sed es­ma­kord­selt in­ter­ne­ti-is­tun­gil

60
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung in­ter­ne­tis Zoom kesk­kon­nas nel­ja­päe­val, 8. ap­ril­lil.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su 48. is­tung toi­mus in­ter­ne­tis Zoom kesk­kon­nas.

Es­imest kor­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aja­loos kor­ral­da­ti is­tung nii, et vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann ju­ha­tas val­la­ma­ja saa­lis ning tei­sed rah­vae­sin­da­jad osa­le­sid kaug­töö­na ehk olid üks­tei­se­le näh­ta­vad ja kuul­da­vad ar­vu­tiek­raa­ni va­hen­du­sel. Val­la­vo­li­ko­gu elekt­roo­ni­list is­tun­git oli nel­ja­päe­va, 8. ap­ril­li hom­mi­kul või­ma­lik jäl­gi­da You­Tu­be`i ot­seü­le­kan­de­na Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis, sal­ves­tus on jä­re­l­vaa­da­tav. Is­tun­gil osa­le­sid 17 vo­li­ko­gu­lii­get, kaks puu­du­sid. Val­la­ma­ja saa­lis olid is­tun­gi ajal pea­le vo­li­ko­gu esi­me­he veel kant­se­leis­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de ja val­la IT-aren­dus­juht Peep Abel.

Ala­tes mul­lu märt­sist, kui rii­gis hak­kas keh­ti­ma ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­miast tin­gi­tud erio­lu­kord, on val­la­vo­li­ko­gu is­tun­geid pee­tud ena­mas­ti Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas või koo­li­ma­jas, kus on suu­re­mad saa­lid ja saab is­tu­da ha­ju­ta­tult. Osa­le­ja­te jaoks on pan­dee­mia ajal pan­dud saa­li uk­se juur­de kait­se­mas­kid ja de­so­va­hen­did.

Li­gi aas­ta ta­ga­si mai al­gu­ses oli ühel is­tun­gil elekt­roo­ni­li­se osa­le­mi­se või­ma­lus, kaks vo­li­nik­ku ka­su­ta­sid se­da, ent ena­mik rah­vae­sin­da­jaid saa­bus ko­ha­le, päe­va­kor­da ei kin­ni­ta­tud ning is­tung piir­dus too­kord­se vo­li­ko­gue­si­me­he Mar­gus Soo­mi ta­ga­sias­tu­mi­sa­val­du­se­ga.

Ka käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses käis vo­li­ko­gu is­tun­geid pi­da­mas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas, kuid märt­sis sa­mas ko­has toi­mu­ma pi­da­nud is­tung jäi ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­sel ära. Pä­rast is­tun­gi kut­se kät­te­saa­mist pöör­dus opo­sit­sioo­ni kuu­luv vo­li­ko­gu­lii­ge And­res Hein­ver ter­vi­se-a­me­ti poo­le, pa­lus hin­nan­gut si­se­ruu­mis toi­mu­va is­tun­gi ohu­tu­se­le. Ter­vi­sea­met oli sei­su­ko­hal, et ko­gu­ne­mi­ne Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ei ole lu­ba­tud.

Vo­li­ko­gu esi­mees Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­ris nüüd, te­ma jä­re­le­pä­ri­mi­se­le tu­li rii­gi­hal­dus­mi­nist­rilt hil­jem vas­tus, et ter­vi­sea­me­ti esialg­ne sei­su­koht rah­va­maj­ja ka­van­da­tud is­tun­gi koh­ta tu­le­nes pii­ran­gu­te va­lest tõl­gen­da­mi­sest: „Vo­li­ko­gu liik­me kir­ja jär­gi oli teh­tud jä­rel­dus, et te­gu on ava­li­ku koo­so­le­ku­ga rah­va­ma­jas ja soo­vi­ta­ti se­da mit­te kor­ral­da­da. Üht­la­si sain sel­gi­tu­se, et vo­li­ko­gu is­tun­gi näol on te­gu töö­koos­o­le­ku­ga, kus peab ole­ma ta­ga­tud 2+2 reeg­li täit­mi­ne ja vo­li­ko­gu liik­med ka­su­ta­ma de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­deid ja kand­ma mas­ki.“

Märt­sis ära jää­nud is­tun­gi päe­va­kor­ras oli ka re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, mis tu­leb lä­bi viia sa­la­ja­se hää­le­ta­mi­se­ga. Vo­li­ko­gu esi­mees põh­jen­das siis le­he­loos, et üks­ki in­ter­ne­ti­kesk­kond ei an­na või­ma­lust kor­ral­da­da sa­la­ja­si va­li­mi­si.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val in­ter­ne­tis Zoom kesk­kon­na va­hen­du­sel kor­ral­da­tud is­tun­gi päe­va­kor­ras re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­ti­de va­li­mist ei ol­nud. Hää­le­ta­mi­ne oli elekt­roo­ni­li­sel is­tun­gil ava­lik. Ta­va­pä­ra­se käe­tõst­mi­se ase­mel tu­li vo­li­ko­gu­liik­me­tel is­tun­gi ju­ha­ta­ja pal­vel jär­jest ütel­da, kas on ot­su­se poolt, vas­tu, era­poo­le­tu või ei osa­le hää­le­ta­mi­ses.

Vär­ner Loots­mann: „Päe­va­kor­ra küm­ne punk­ti aru­te­lu kes­tis li­gi kolm ja pool tun­di. Sai­me pä­ris ke­nas­ti hak­ka­ma, suu­ri tõr­keid ei ol­nud. Ai­nult, et võ­tab ae­ga, igalt vo­li­ko­gu­liik­melt peab te­ma sei­su­koh­ta kü­si­ma, tal tu­leb mik­ro­fon sis­se lü­li­ta­da ja vas­ta­ta, üm­ber­lü­li­ta­mis­te­ga te­ki­vad vii­vi­tu­sed. Vaa­ta­me, kui­das edas­pi­di is­tun­geid tee­me, olu­li­ne on jär­gi­da va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud nor­me ja pii­ran­guid.“

Paar päe­va en­ne is­tun­git teh­ti elekt­roo­ni­li­ne proo­viis­tung, vo­li­ko­gu­liik­me­te­le saa­de­ti kut­se koos ju­hen­di­ga is­tun­gi lä­bi­vii­mi­se koh­ta ja näi­di­seks päe­va­kor­ra­punk­te.

Elekt­roo­ni­li­se is­tun­gi lõ­pus sõ­nas vo­li­ko­gu esi­mees nel­ja­päe­val, et vo­li­ni­kud võik­sid mõel­da, kes ta­haks ol­la va­li­tud re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­heks ja asee­si­me­heks, mui­du võib juh­tu­da, et uued ko­ha­li­kud va­li­mi­sed tu­le­vad en­ne, kui ko­mis­jon saab ju­hid. Ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sed toi­mu­vad tä­na­vu ok­toob­ris.

Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on ai­nus ko­mis­jon, mis sea­du­se jär­gi peab igal vo­li­ko­gul ole­ma. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on juh­ti­de­ta eel­mi­se aas­ta juu­ni­kuust, ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he koh­ta on pa­ku­tud opo­sit­sioo­ni­le, se­ni po­le kan­di­daa­te lei­tud.

Vär­ner Loots­mann: „Tal­lin­na linn ka­su­tab elekt­roo­ni­li­se is­tun­gi­te lä­bi­vii­mi­sel prog­ram­mi Tee­le, mis või­mal­dab sa­la­ja­si va­li­mi­si, kuid see mak­sis suu­re sum­ma. Ka­vas on aru­ta­da mõ­ne­de oma­va­lit­sus­te­ga, kas soe­ta­da sa­ma­su­gu­ne prog­ramm ühi­selt, kuid ka siis tu­leb ta­su­da küm­neid tu­han­deid eu­ro­sid. Sa­mas po­le ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ning Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­du soo­vi­ta­tav prog­ramm VO­LIS ot­se­selt ka­su­ta­tav, sest VO­LI­Se pa­ku­tav rah­va­hää­le­tu­se va­riant või­mal­dab is­tun­gi lin­ki eda­si saa­ta ka kol­man­da­te­le isi­ku­te­le. Kui ka­su­ta­vad tei­sed­ki, mit­te ai­nult vo­li­ko­gu­liik­med, tu­leb hil­jem ta­ga­da muudelt IP-aad­res­sidelt teh­tud täien­dus­te vä­lis­ta­mi­ne.“