Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se esi­me­ne ko­du­loo­tund oli Keh­ras vii­ma­seid päe­vi pü­si­vast hoo­nest

168
AN­NE ORUAAS ja JÜ­RI LILL­SOO ku­na­gi­se ho­bu­se­tal­li ase­me­le ehi­ta­tud va­na kat­la­ma­ja juu­res. Ek­raa­ni­pilt And­rus An­nu­se sal­ves­ti­sest

Lau­päe­val, 10. ap­ril­lil näi­da­ti Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki-le­hel ko­du­loo­tun­di „Ho­bu­se­tal­list kat­la­ma­jaks, kat­la­ma­jast tu­rup­lat­siks“. Sel­les kõ­ne­le­sid MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juht, ko­du­loo-uu­ri­ja An­ne Oruaas ning en­di­ne Keh­ra lin­na­pea, hi­li­sem Ani­ja val­la­va­nem Jü­ri Lill­soo roh­kem kui sa­ja aas­ta va­nu­sest ho­bu­se­tal­list, mil­le müü­ri­de­le ehi­ta­ti 30 aas­tat ta­ga­si lin­na kat­la­ma­ja. Poo­le­tun­ni­se vest­lu­se jook­sul näi­da­ti taus­taks va­nu fo­to­sid ning sal­ves­ta­tud kaad­reid An­ne Oruaa­sa ja Jü­ri Lill­soo ja­lu­tus­käi­gust Keh­ra ku­na­gi­se mõi­sa hoo­ne­te juu­res.

Ko­du­loo­tun­ni lõ­pus üt­les Jü­ri Lill­soo, et tal­le on see hoo­ne sü­da­me­lä­he­da­ne ning te­ma se­da ei lam­mu­taks.

„Pak­ku­sin ise­gi väl­ja, et jä­ta­me sel­le tu­ru­hoo­neks. Võ­ta­me me­tal­li üm­bert ära, tee­me ma­da­la­maks, maa­ki­vi tu­leb väl­ja. Ve­si ja ka­na­li­sat­sioon on ole­mas, saab ka tal­vel tur­gu te­ha, mil­leks se­da lam­mu­ta­da,“ lau­sus ta.

An­ne Oruaas tun­nis­tas, et ka tal­le vä­ga ei meel­di mõ­te va­na ho­bu­se­tal­li lam­mu­ta­mi­sest, sel­le­ga on seo­tud te­ma lap­se­põl­ve­mä­les­tu­sed: „Ma ei ole pä­ris se­da meelt, et maa­mu­na peaks iga­ves­ti kand­ma kõi­ki töös­tus­hoo­neid, mis on oma aja ära ela­nud, aga või­bol­la see üks mõi­sae­lu mä­les­tus võiks siia al­les jää­da. Kui­gi ke­set Keh­rat sei­sab tüh­jalt veel kaks mõi­sa kõr­val­hoo­net. Pea­hoo­ne on vä­he­malt elu­ma­ja­na ka­su­tu­ses, aga ait on prak­ti­li­selt ka­su­ta­ma­ta, sa­ma­moo­di se­pi­ko­da. Ka need on roh­kem kui sa­da aas­tat va­nad. Õn­neks on ka­su­tu­ses leh­ma­laut, kus asub õmb­lus­vab­rik. Rah­va­ma­ja on en­di­ne mõi­sa kui­va­ti, tund­ma­tu­se­ni üm­be­re­hi­ta­tud, aga vä­he­mas­ti on ole­mas.“

Ta li­sas, et ilm­selt sei­sab en­di­sest ho­bu­se­tal­list ehi­ta­tud kat­la­ma­ja veel vii­ma­seid päe­vi: „Aja­le­hear­tik­list sai lu­ge­da, et lam­mu­ta­da tu­li ju­ba märt­si lõ­puks.“

Kat­la­ma­ja oma­ni­ku, OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et sel­leks va­li­tud et­te­võ­te tõesti viivitas lammutamisega, kuid teisipäeval, 13. aprillil tehti sellega algust ning sel nädalal lammutatakse täielikult. Ta kin­ni­tas, et säi­li­ta­mist vää­ri­vaid va­nu ki­vi­müü­re kat­la­ma­ja si­se­mu­ses ei ole: „Sealt ei ole või­ma­lik mi­da­gi al­les jät­ta, sest seal liht­salt ei ole mi­da­gi. Ve­ne ajal on lõ­hu­tud, tam­po­nee­ri­tud, au­ke su­va­lis­te tel­lis­te ja puh­vai­ka­de­ga täis to­pi­tud. Ka ehi­tu­seks­per­did kin­ni­ta­sid, et seal po­le üh­te­gi maa­ki­vi­sei­na, mi­da säi­li­ta­da. Tu­ru­hoo­net sel­lest ehi­ta­da ei saa.“

Esi­me­ne ko­du­loo­tund osu­tus vä­ga po­pu­laar­seks. See on jä­re­lvaa­da­tav ning es­mas­päe­va õh­tuks oli ko­gu­nud 1200 vaa­ta­mist ja palju kiit­vaid kom­men­taa­re.

„Kui meil jät­kub pub­li­kut ja on hu­vi, koh­tu­me mõ­ne aja pä­rast uues­ti,“ lu­bas An­ne Oruaas.
Nüüd on tea­da, et järg­mi­ne ko­du­loo­tund on ka­vas lau­päe­val, 24. ap­ril­lil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la IT-juht on PRIIT KAS­KEL
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu lan­ge­tas ot­su­sed es­ma­kord­selt in­ter­ne­ti-is­tun­gil