Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas li­saee­lar­ve­ga 660 000 eu­ro suu­ru­se re­serv­fon­di

206
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 10 poolt- ja 7 vas­tu­hää­le­ga val­la käe­so­le­va aas­ta esi­me­se li­saee­lar­ve. Põ­hi­te­ge­vu­se tu­lu­deks on li­saee­lar­ves­se juur­de ka­van­da­tud 309 530 eu­rot ja ku­lu­dest vä­hen­da­tud 832 640 eu­rot. Val­la re­serv­fon­di on suu­ren­da­tud 582 829 eu­ro võr­ra, kok­ku on re­serv­fon­dis nüüd 660 000 eu­rot. Sel­lest on fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vu­seks 500 000 eu­rot, mis võe­tak­se val­la­le lae­nu­na.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas is­tun­gil, et li­saee­lar­ve me­net­le­mi­ne on ve­ni­nud, sest vo­li­ko­gu po­le pik­ka ae­ga kok­ku saa­nud. Suu­rim eri­ne­vus li­saee­lar­ve eel­mi­se­le lu­ge­mi­se­le esi­ta­tud pro­jek­tist on suu­ren­da­tud re­serv­fond, mis moo­dus­tab 10 prot­sen­ti prog­noo­si­ta­vast aas­ta­tu­lust. Tu­lu­de lae­ku­mi­se suu­ru­seks on li­saee­lar­ves jää­nud sü­gi­sel prog­noo­si­tud 6,6 mil­jo­nit eu­rot

„Olu­kord on sel­li­ne, mil­le kul­gu ei os­ka et­te en­nus­ta­da, kuid kin­del on, et tu­lu­mak­su lae­ku­mi­ne lan­geb. Järg­mi­ne li­saee­lar­ve tu­leb pi­gem ne­ga­tiiv­ne. Prae­gu on kõi­ge täht­sam ta­ga­da erio­lu­kor­ras re­serv, mil­le­ga kat­ta oo­ta­ma­tuid ku­lu­tusi ja kom­pen­see­ri­da tu­lu­mak­su ala­lae­ku­mist.“

Ta li­sas, et vald suu­dab jät­ta erio­lu­kor­ra tõt­tu per­so­na­li­ku­lud vä­hen­da­ma­ta, kui tu­lu­mak­su lae­kub ku­ni 15-16 prot­sen­ti vä­hem: „Täh­tis on, et ei to­hi ku­lu­ta­da liig­selt, pal­ka­de vä­hen­da­mi­ne on kõi­ge vii­ma­ne samm.“

Opo­sit­sioo­ni kuu­lu­vad vo­li­ko­gu­liik­med Mar­ti Hääl ja Kris­to Pa­lu kri­ti­see­ri­sid, et ar­ves­se po­le võe­tud prae­gust krii­sio­lu­kor­da ning ee­lar­ve tu­lu­baas jäe­tud vä­hen­da­ma­ta. Mar­ti Hääl mär­kis, et krii­si­plaan tu­leb koos­ta­da krii­si al­gu­ses.

Kris­to Pa­lu te­gi et­te­pa­ne­ku suu­na­ta rii­gilt po­lü­goo­ni eest val­la­le maks­tav 142 000 eu­rot po­lü­goo­ni mõ­ju­piir­kon­da jää­va Si­gu­la kü­la ring­tee re­konst­ruee­ri­mi­seks, sel teel sõi­dab ka koo­li­buss. Et­te­pa­nek ei läi­nud lä­bi, poolt oli 7 ja ka vas­tu 7 vo­li­nik­ku.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lae­nu oli kavas võtta juba 2019. aastal, kuid jäi vormistamata, sest valla laekumised olid head ja suur osa Kuusalu alevikus ehitatava sotsiaalelumaja kulutustest lükkus käesolevasse, 2020. aastasse.