Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­del erio­lu­kor­ra ajal rah­va­mas­se ei käi

698
Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juht MA­RI­LIN PEH­KA.

„Ini­me­sed on loo­du­ses har­ju­nud lii­ku­ma kind­la­tes koh­ta­des, kuid Ees­ti on kae­tud ter­vi­se­ra­da­de­ga, kus on pii­sa­valt ruu­mi, et 2+2 reeg­lit jär­gi­des lii­ku­da,“ mär­gib Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juht MA­RI­LIN PEH­KA.

Erio­lu­kor­ra ajal on nä­da­la­va­he­tus­tel po­pu­laar­sed me­re­ran­nad ja üld­tea­da loo­dus­kau­nid ko­had ol­nud nii rah­va­roh­ked, et po­lit­sei­pat­rul­li­del tu­leb käia kont­rol­li­mas, kas ini­me­sed jär­gi­vad seal 2+2 reeg­lit. RMK soo­vi­tab, et au­tost ta­sub mat­ka­ra­ja­le min­na vaid siis, kui park­las ei ole üle küm­ne au­to, mõ­nel pool on oma­va­lit­sus „lau­lu­pi­du­de“ tek­ki­mi­se en­ne­ta­mi­seks pan­nud üles kee­lu­mär­ke.

Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juht Ma­ri­lin Peh­ka üt­leb, et nen­de kes­ku­se pu­hul RMK soo­vi­tus ei keh­ti, ku­na ümb­rus­kon­nas on se­da­võrd pal­ju mat­ka-, met­sa- ja ter­vi­se­ra­du, et sa­mal ajal saak­sid seal ise­gi 1000 ini­mest tur­va­li­selt üks­teist ohus­ta­ma­ta lii­ku­da. Kes­ku­se juu­rest al­ga­vad viis ter­vi­se­ra­da, mil­le ko­gu­pik­kus on 52 ki­lo­meet­rit, ning need on Ma­ri­lin Peh­ka sõ­nul erio­lu­kor­ra ajal ol­nud pi­gem ala­ka­su­tu­ses.

„Ter­vi­se­ra­jad po­le St­roo­mi või Pi­ri­ta ran­na pro­me­naad. Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­jad on kolm-viis meet­rit laiad ja või­mal­da­vad tur­va­li­selt teis­te­ga kok­ku puu­tu­ma­ta lii­ku­da. Mi­da kau­ge­mal Tal­lin­nast, se­da vä­hem on loo­du­ses rah­vast, väl­jaar­va­tud laud­teed, neid tu­leb erio­lu­kor­ra ajal kind­las­ti väl­ti­da. Nii et unus­ta­ge prae­gu ra­bad, võt­ke kü­las­ta­mi­seks et­te met­sa­ra­jad,“ soo­vi­tab Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juht.

Pii­be maan­tee ää­res Aeg­vii­du lä­he­dal asu­va kes­ku­se park­la ma­hu­tab 350 au­tot, kuid nii pal­ju po­le seal erio­lu­kor­ra ajal ol­nud. Nä­da­la sees on ena­mas­ti 10-12, nä­da­la­va­he­tus­tel 50-60 au­tot päe­va jook­sul.

Ma­ri­lin Peh­ka põh­jen­dab, et nen­de kü­las­ta­jas­kond on me­re või ju­ga­de äär­de loo­dust nau­ti­ma sõit­vast selts­kon­nast vei­di eri­nev – Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses käi­vad eel­kõi­ge ak­tiiv­sest lii­ku­mi­sest hu­vi­ta­tud ini­me­sed: „Meie tee­me omalt poolt kõik, et või­mal­da­da neil vii­bi­da loo­du­ses ohu­tult, väl­ti­da lä­hi­kon­tak­te võõ­ras­te­ga.“

Lõ­vio­sa, um­bes 90 prot­sen­ti Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se prae­gus­test kü­las­ta­ja­test on disc­gol­fi har­ras­ta­jad. Kes­ku­se juht sel­gi­tab, et erio­lu­kor­ra al­gu­ses pan­di ena­mik lin­na­des ja lin­na lä­he­dal asu­vaid kettagolfi­par­ke kin­ni, et hoi­da neis ära suu­re­ma­te selts­kon­da­de ko­gu­ne­mi­si. Kõr­ve­maal läh­tu­ti 2+2 reeg­list ning keh­tes­ta­ti ra­ja­le pää­se­mi­seks in­ter­ne­ti­põ­hi­ne män­gua­ja re­gist­ree­ri­mi­se kord. Sel­le­ga ta­ga­tak­se, et män­gi­jad saa­bu­vad kes­ku­ses­se bro­nee­ri­tud ajaks ning lu­ba­tak­se ra­ja­le kor­ra­ga vaid ka­he­ke­si või oma pe­re liik­me­te­ga.

„On to­re nä­ha, et sel­le reeg­li tõt­tu on kas­va­nud nais­te osa­kaal meie disc­gol­fi män­gi­ja­te seas – me­hed, kes va­rem käi­sid män­gi­mas koos sõp­ra­de­ga, võ­ta­vad nüüd kaa­sa oma nai­sed,“ sõ­nab Ma­ri­lin Peh­ka.

Kõrvemaal saab rentida varustust, minna viburajale seiklema, orienteeruma, FATrataste, rulluiskude või -suuskadega sõitma.

In­te­rak­tiiv­sed mat­ka­ra­jad
Erio­lu­kor­rast ajen­da­tu­na hak­kas kes­kus koos­ta­ma in­te­rak­tiiv­seid mat­ka­ra­du, ku­hu on või­ma­lik min­na ise­seis­valt loo­dust nau­ti­ma. Esi­me­ne koos­töös ret­ke­juht Sven Luk­si­ga koos­ta­tud nu­ti­kas kop­ra­ra­da on val­mis.

„See on vä­ga põ­nev met­sa­ra­da, mis on kom­bi­nee­ri­tud mat­ka-, vi­bu ja ter­vi­se­ra­jast, viib mat­ka­jad möö­da mets­loo­ma­ra­da, kop­ra­tii­gi, kop­ra­tam­mi ja -ku­hi­la juur­de. Ku­na ra­da on va­rus­ta­tud QR koo­di­de­ga, on või­ma­lik seal ole­vaid kü­si­mus ja üle­san­deid ko­gu aeg uuen­da­da. Si­su loo­mis­se ole­me kaa­sa­nud Luua Met­san­dus­koo­li loo­dus­ret­ke­ju­hi prak­ti­kan­di Lau­ra Nir­gi­,“ rää­gib Ma­ri­lin Peh­ka.

Kop­ra mat­ka­ra­da on loo­dud koo­liea­lis­te­ las­te­ga pe­re­de­le ise­seis­vaks mat­ka­mi­seks ja seik­le­mi­seks. Nu­ti­ra­da on 3,8 ki­lo­meet­rit pikk ning viib mat­ka­li­sed pä­ris met­sa.

En­ne mat­ka­le mi­ne­kut tu­leb nu­ti­te­le­fo­ni laa­di­da Goog­le Earth ra­ken­dus ning re­gist­ree­ri­da en­da­le mat­kaaeg Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se ko­du­le­hel. Kin­ni­tu­seks saa­de­tak­se fail, mil­le saab al­la laa­di­da ning möö­da et­tean­tud ra­da mat­ka­ma min­na. Sel­li­ne süs­teem on teh­tud sel­leks, et oleks või­ma­lik kont­rol­li­da ja re­gu­lee­ri­da mat­ka­ra­jal ha­ju­ta­tud lii­ku­mist.
Mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juht kin­ni­tab, et kop­ra­ra­da on al­les esi­me­ne nu­ti­ra­da Kõr­ve­maal, lä­hia­jal tu­leb neid kind­las­ti veel: „Erio­lu­kord an­dis tu­ge­va tõu­ke uu­te tee­nus­te väl­ja­töö­ta­mi­seks. Ole­me ak­tiiv­se­te te­ge­vus­te pak­ku­ja ning pro­pa­gee­ri­me, et ter­vis, loo­dus ja lii­ku­mi­ne käi­vad kä­si­käes. Või­mal­da­me se­da kind­las­ti eda­si, kuid ko­han­da­me oma tee­nu­seid üm­ber. Ei saa jää­da loot­ma, et prae­gu­ne olu­kord ko­he lõ­peb ja elu on taas en­di­ne. See­ga tun­dub ole­vat õi­ge aeg viia mat­ka­tee­nu­sed üle per­so­naal- ja in­te­rak­tiiv­se­te­le la­hen­dus­te­le.“
Järg­mis­te nu­ti­ra­da­de­na on Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se ju­hil plaa­nis met­sa­tai­me­de, ra­ba, ra­vim­tai­me­de ning see­ne­ra­jad.

„Läh­tu­me ka koo­li­de loo­du­s-õ­pe­tu­se õp­pep­rog­ram­mi­dest, et met­sas käik oleks sa­maaeg­selt põ­nev ja ha­riv,“ põh­jen­dab ta.

Eelmine artikkelÄrge tulge praegu Lahemaale
Järgmine artikkelAnija valla tänavavalgustuse uuendamine