Val­la­va­lit­sus nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ra­ha ta­ga­si koh­tu­täi­tu­ri abil

15
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus taot­leb koh­tu­täi­tu­ri abil Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ta­ga­si 2021. aas­tal val­laee­lar­vest maks­tud toe­tus­sum­mat 3599,94 eu­rot. Ot­su­se toe­tus­sum­ma ta­ga­si­nõud­mi­se koh­ta lan­ge­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tä­na­vu 3. märt­sil, Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lil pa­lu­ti mul­lu­ne toe­tus­sum­ma val­la­le ta­ga­si maks­ta üle­kan­de­ga või su­la­ra­has hil­je­malt 4. ap­ril­liks.

Tiia-Liis Jür­gen­son sel­gi­tas toi­me­tu­se­le, et täh­ta­jaks Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool nõu­tud sum­mat ei ta­su­nud: „Tea­ta­si­me ka­ra­te koo­li ju­hi­le Mar­gus Soo­mi­le ja pa­lu­si­me sum­ma ära maks­ta.

Ku­na ka siis ei maks­tud, pöör­dus val­la­va­lit­sus koh­tus­se ja taot­les mak­se­kä­su kiir­me­net­lust. Val­la­va­lit­su­se taot­lust me­net­les Pär­nu maa­koh­tu mak­su­kä­suo­sa­kond, kes an­dis väl­ja mak­se­kä­su koh­tu­mää­ru­se – ko­hus­tas Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kooli ta­su­ma Kuu­sa­lu val­la­le põ­hi­nõu­de 3599,94 eu­rot ning hü­vi­ta­ma rii­gi­lõi­vu 108 eu­rot ja me­net­lus­ku­lu 20 eu­rot, kok­ku 3727,04 eu­rot. Mak­se et­te­pa­nek toi­me­ta­ti võlg­ni­ku­ni 2. juu­lil. Võlg­nik võib mää­ru­se pea­le esi­ta­da kae­bu­se 30 päe­va jook­sul kät­te­toi­me­ta­mi­sest. Oo­ta­si­me ku­ni eel­mi­se nä­da­la­ni, mää­rus­kae­bust ei esi­ta­tud, kuid koh­tu­mää­rus on se­ni täit­ma­ta ning val­la­va­lit­sus oli sun­ni­tud pöör­du­ma abi saa­mi­seks koh­tu­täi­tu­ri poo­le. Val­la­va­lit­su­sel on sea­dus­järg­ne ko­hus­tus nõu­da võlg­ni­kelt võ­la ta­su­mist, mingit poliitilist tellimust pole, kuigi ka nii on väidetud.“

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus tree­ning­rüh­ma toe­tus­ra­ha ta­ga­si­nõud­mi­se koh­ta kom­men­taa­ri Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li ju­hilt Mar­gus Soo­milt. Ta lau­sus: „Miks pi­di Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ke­set su­ve ja puh­kus­te ae­ga taot­le­ma kiir­me­net­lust? Mi­nu­ni jõu­dis tea­de kiir­me­net­lu­sest te­ge­li­kult al­les au­gus­tis, vaid­lus­ta­mi­se aeg oli siis lä­bi. Kah­juks oli val­la­va­lit­sus esi­ta­nud koh­tus­se vaid en­da­pool­sed sel­gi­tu­sed, mi­nu põh­jen­du­sed olid esi­ta­ma­ta. Põ­hi­vaid­lus on val­la­va­lit­su­se­ga käi­nud sel­les, kas või­sin Co­vi­di tõt­tu asen­da­da teist tree­ne­rit. Ees­ti ka­ra­te­fö­de­rat­sioon kin­ni­tas kir­ja­li­kult val­la­va­lit­su­se­le, et Mar­gus Soom on tões­ta­nud oma pä­de­vust pi­ka-a­ja­li­se sport­la­se, tree­ne­ri ja koh­tu­ni­ku­töö tu­le­mu­se­na ning on pä­dev vii­ma lä­bi ka­ra­te tree­nin­guid. Prae­gu on mul tree­ne­ri kol­mas kut­se­ta­se. Olen lä­bi­nud Tal­lin­na Üli­koo­li juu­res nel­jan­da kut­se­ta­se­me tree­ne­ri­koo­li­tu­se ja prak­ti­ka ning oo­tan või­ma­lust EK­Fis ek­sa­mit soo­ri­ta­da.

Pa­ra­ku on val­la­va­lit­sus se­da ei­ra­nud. Ma ei te­ge­le po­lii­ti­li­se mu­da­loo­pi­mi­se­ga, aga üt­len nii, et meie ühis­kond tun­ne­tab iga­päe­va­selt amet­ni­ke kor­rum­pee­ru­mist ja po­lii­ti­list kal­lu­ta­mist sü­va­rii­gi­na. Kas nüüd ka Kuu­sa­lu sü­va­vald? Si­su­li­selt on ka­ra­te koo­li osas te­gu po­lii­ti­li­se tel­li­mu­se­ga ja mul­le tun­dub, et se­da viib el­lu ak­tiiv­ne val­laa­met­nik. Me­net­lu­ses osa­le­nud üks tei­ne val­la­amet­nik on era­vest­lu­ses kin­ni­ta­nud po­lii­ti­list tel­li­must ja va­ban­das mi­nu ees.“

Sõ­nu­mi­too­ja ka­jas­tas Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ra­ha ta­ga­si­nõud­mist 9. märt­sil il­mu­nud loos „Vald nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt toe­tus­ra­ha ta­ga­si“. Sel­les on kir­jel­da­tud, kui­das val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik ja kant­se­leis­pet­sia­list käi­sid mul­lu no­vemb­ris ja det­semb­ris mit­mel kor­ral kont­rol­li­mas Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­li tree­nin­guid. Jä­re­le­val­ve­ga tu­vas­ta­ti, et tree­nin­gu­tel osa­les vä­hem lap­si, kui oli mär­gi­tud toe­tu­se taot­lu­ses, ning tree­nin­guid ei vii­nud lu­ba­tud ma­hus lä­bi kut­sek­va­li­fi­kat­sioo­ni­ga tree­ner, kel­le ni­mi oli taot­lu­ses. Jä­re­le­val­ve tu­le­mu­se­na lei­ti, et 3599,94 eu­rot ei ka­su­ta­tud vas­ta­valt spor­di tree­ning­rüh­ma­de kor­ra­le. Kuu­sa­lu Ka­ra­te Klu­bi sai val­laee­lar­vest eel­mi­sel aas­tal toe­tust kok­ku 4220,94 eu­rot.

Mar­gus Soom kom­men­tee­ris siis, et tree­nin­gud olid toi­mu­nud Co­vi­di tõt­tu vas­ta­valt või­ma­lus­te­le: „Ole­me mõ­le­mad tree­ne­rid vii­ru­se ris­kig­ru­pis ja lep­pi­si­me lap­se­va­ne­ma­te­ga kok­ku, et täi­da­me kõi­ki et­te­vaa­tus­nõu­deid, see­tõt­tu on tree­nin­gu­tel ol­nud las­te väik­sem osa­lus. Ka­ra­te tree­nin­guid ei saa­nud lä­bi viia ka koo­li juur­dee­hi­tu­sest põh­jus­ta­tud ruu­mi­puu­du­sest.“

MTÜ Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool taot­les val­laee­lar­vest spor­di tree­ning­rüh­ma toe­tust ka käe­s-o­le­vaks aas­taks. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas märt­sis, et taot­le­ja ei vas­ta toe­tu­se saa­mi­seks sä­tes­ta­tud tin­gi­mus­te­le ning mit­te maks­ta spor­di tree­ning­rüh­ma toe­tust.

Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kooli tree­ner Mar­gus Soom kin­ni­tas, et ka­ra­tet­ree­nin­gud on las­te­le ta­su­ta ja nen­de­ga alus­ta­tak­se lä­hia­jal, rüh­ma­ga ta­ha­vad ühi­ne­da ka Uk­rai­na lap­sed.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 31. augustil
Järgmine artikkelKuu­sa­lus, Kol­gas, Keh­ras, Aru­kü­las ja Raa­si­kul tõu­seb soo­ja­hind