Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis ko­mis­jo­ni­de ju­hid ja kin­ni­tas koos­sei­sud

126
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 15. det­semb­ri is­tun­gil va­li­ti vo­li­ko­gu viie­le ala­ti­se­le ko­mis­jo­ni­le esi­mees ja asee­si­mees, kin­ni­ta­ti ko­mis­jo­ni­de koos­sei­sud.

Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du on val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti ase­mel vo­li­ko­gus Enn Kirs­man. Val­la­va­lit­su­se liik­meks kin­ni­ta­tud Kau­po Par­ve ase­mel on Hel­ges Mänd­mets Ühi­sest Ko­dust ja Mait Kröönst­rö­mi ase­mel Ind­rek Link va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Kol­meks kuuks vo­li­tu­sed pea­ta­nud Kris­ti Ve­te­maa ase­mel on vo­li­ko­gus Mar­tin Ur­va va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.
Füü­si­ka õpe­ta­ja Enn Kirs­man Ka­ber­la kü­last on val­la po­lii­ti­kas aas­tast 1996. Tur­vaet­te­võ­te­te lii­du õp­pe­jõud Hel­ges Mänd­mets elab Kol­ga­kü­las. Emart OÜ ju­ha­ta­ja, Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se lii­ge Mar­tin Ur­va on vo­li­ko­gus ol­nud mit­mel kor­ral. Ind­rek Link elab Valk­las, töö­tab si­se­mi­nis­tee­riu­mis ja on Kuu­sa­lu koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees.

Vo­li­ko­gu esi­me­he Ul­ve Märt­so­ni et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­ti moo­dus­ta­da ko­mis­jo­nid 13-18liik­me­li­se­na. Ta sel­gi­tas, nii saa­vad vo­li­ko­gus­se va­li­tud era­kon­nad ja va­li­mis­lii­dud ka ko­mis­jo­ni­des koh­ti vas­ta­valt po­lii­ti­li­se­le ta­sa­kaa­lu­le.

Et­te­pa­ne­kuid ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mi­seks esi­ta­sid koa­lit­sioo­ni vo­li­ni­kud. Opo­sit­sioon kan­di­daa­te ei esi­ta­nud. Vas­ta­valt sea­du­se­le tu­leb ko­mis­jo­ni­de esi­me­hi ja asee­si­me­hi va­li­da koos, esi­me­heks saab roh­kem hää­li ko­gu­nud kan­di­daat.

Is­tun­gil ko­hal ol­nud 17 vo­li­ni­kust osa­le­sid sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel 16. Hää­le­tus­se­de­li­te lu­ge­mi­sel sel­gus, et 6 se­de­lit olid keh­te­tud. Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Ur­mas Kirt­si 8 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga ning asee­si­me­heks sa­mast va­li­mis­lii­dust Mar­tin Ur­va 1 poolt­hää­le­ga. Ur­mas Kirt­si et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jon 17liik­me­li­se­na ning liik­me­teks veel va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Ur­mo Ris­ti­saar, Ur­mas Pao­mees ja Siim Nurk, EK­REst San­der Vald­maa ja Ran­no Pool, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mar­ti Hääl, Hei­no Ju­no­lai­nen, And­res Hein­ver ja Ivar Lips­mäe, Re­for­mie­ra­kon­nast San­der Aas­na, Kes­ke­ra­kon­nast Vär­ner Loots­mann, va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu Ar­go Saul, Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gust Joo­sep Mürk ning eks­per­did He­le­na Sie­man ja Kal­mer Märt­son.

Ha­ri­du­se- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Il­vard Ee­rik­soo 8 poolt­hää­le­ga ning asee­si­me­heks Enn Kirs­man 1 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga. Il­vard Ee­rik­soo et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jon sa­mu­ti 17 liik­me­li­ne ning liik­me­teks veel va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Ast­rid Meis­ter, Priit Tam­mets, Mart Laan­pe­re ja Ott Kask, EK­REst Su­lev Vald­maa, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Ind­rek Link, Jan­ne Ker­do, Kris­tii­na Raid­la-Puhm, Liis­beth Kal­lak­maa, Re­for­mie­ra­kon­nast Ilo­na Mä­gi, Kes­ke­ra­kon­nast Hil­le­ri Trei­salt, va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu Ree­li­ka Saa­ron, noor­te­vo­li­ko­gust Klaa­ra Saar ning eks­per­did Kris­ti Ta­rik ja Kris­ta Al­lik.

Sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Enn Kirs­man 9 poolt- ja 1 vas­tu- ning asee­si­me­heks Hel­ges Mänd­mets 1 poolt­hää­le­ga. Enn Kirs­ma­ni et­te­pa­ne­kul on ko­mis­jon 17liik­me­li­ne, sin­na kuu­lu­vad veel va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Kau­po Par­ve, Tii­na Viir­na, Kris­ti Ve­te­maa ja Kai­do Tsel­ler, EK­REst San­der Vald­maa, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Ta­nel Tom­son, Ker­li Pa­lu, Mih­kel Tiks ja Kris­tii­na Raid­la-Puhm, Re­for­mie­ra­kon­nast Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Kes­ke­ra­kon­nast Lai­vi Kir­si­puu, noor­te­vo­li­ko­gust Kert­tu Saag­pakk ning eks­per­did Su­san­na Ka­ri ja Kül­li Luuk.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Ur­mo Ris­ti­saar 8 hää­le­ga ja asee­si­me­heks Ul­ve Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du 2 poolt­hää­le­ga. Ur­mo Ris­ti­saa­re et­te­pa­ne­kul kin­ni­ta­ti ko­mis­jon 17liik­me­li­ne, liik­med on veel va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Rain Käärst, Hel­ges Mänd­mets, Tii­na Viir­na ja Ur­mas Pao­mees, EK­RE ni­me­kir­jast Ar­nold Tuur­maa, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Ta­nel Tom­son, Kris­to Pa­lu, Karl Aga­puu ja Mih­kel Tiks, Re­for­mie­ra­kon­nast Kat­re Ka­ru ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, Kes­ke­ra­kon­nast Jaan Roo­laid, va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu Ja­nek Mar­ke­vitš, noor­te­vo­li­ko­gust Uku Aas­rand ning eks­pert Ul­vi Rand.

Kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Mar­tin Ur­va 8 poolt­hää­le­ga ja asee­si­me­heks Ain Pae EK­RE ni­me­kir­jast 2 poolt­hää­le­ga. Ko­mis­jon kin­ni­ta­ti 17 liik­me­li­ne, sin­na kuu­lu­vad veel va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Mart Sest­verk, Lau­ri Laup­maa, Mart Rei­mann ja Joo­nas Pürg, EK­REst Ran­no Pool, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Kris­to Pa­lu, Kul­dar Pärn, Jan­ne Kal­lak­maa ja Märt Sil­las­te, Re­for­mie­ra­kon­nast Hen­ri Rei­ta­lu, Kes­ke­ra­kon­nast Jaa­nus Hein, va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu Kai­do Va­gist­röm, noor­te­vo­li­ko­gust San­ne Säär ning eks­per­did Sir­je Po­ti­sepp ja Raul Val­gis­te.

Koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus on kir­jas, et kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni ning sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­he koh­ta pa­ku­tak­se opo­sit­sioo­ni­le, kuid opo­sit­sioon kandidaate nei­le koh­ta­de­le is­tun­gil ei esi­ta­nud.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son kom­men­tee­ris, et vastav et­te­pa­nek esi­ta­ti: „Valimisliit Üks Kuu­sa­lu Vald ei soo­vi­nud nende ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mist. Is­tun­gil oli era­kon­da­del ja va­li­mis­lii­tu­del või­ma­lus esi­ta­da kan­di­daa­te esi­mees­te ja asee­si­mees­te ko­ha­le, se­da ei teh­tud. Koa­lit­sioon täi­tis nii ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te kui asee­si­mees­te ko­had.“

Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mi­ne on koa­lit­sioo­nis kok­ku le­pi­tud po­lii­ti­ka ja ees­mär­ki­de el­lu­vii­mi­se üks osa, juh­ti­mis­vas­tu­tu­se pea­vad võt­ma koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu osa­poo­led: „Ko­mis­jo­ni­de ase­esi­mees­te ko­had on Ühi­se Ko­du va­lit­se­mi­sa­jal oma si­sult sa­ma­väär­sed liht­liik­me rol­li­ga, me vo­li­ni­kest kee­gi en­da­le liht­salt kõ­la­va­mat au­ni­me­tust ei soo­vi­nud.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­juh­ti­de töö­ta­sud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja val­la­va­lit­su­se hü­vi­tis