Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus kor­ral­das rah­va­ma­jas ne­li mass­vakt­si­nee­ri­mi­se päe­va

352
Möö­du­nud nel­ja­päe­val Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Kait­se­süs­ti saab ANU KAR­JAT­SE, vakt­si­nee­rib pe­reõ­de KRIS­TEL KOI­VIS­TOI­NEN. Fo­to Ma­ri Tamm

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus on Co­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­nud üle 1600 ini­me­se, paar­küm­mend soo­vi­jat on veel oo­tel.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus ee­sot­sas pe­rearst Su­san­na Ka­ri­ga on Ida-Har­jus ai­nus, kus li­saks pe­da­goo­gi­de ja ris­ki­rüh­ma­de vakt­si­nee­ri­mi­se­le ot­sus­ta­ti jät­ka­ta kõi­gi soo­vi­ja­te mass­vakt­si­nee­ri­mi­se­ga Kuu­sa­lu val­las ning osa­le­ma kut­su­ti ka ko­ha­lik­ke et­te­võt­teid. Kait­se­süs­ti taht­ja­tel pa­lu­ti sel­lest kir­ja­li­kult tea­da an­da ter­vi­se­kes­ku­se e-aad­res­sil.

Et­te­võ­te­test võt­sid kut­se vas­tu Mo­nier, Nor­dic Hou­ses ja SR Veod. Nen­de fir­ma­de töö­ta­jad käi­sid sa­mu­ti rah­va­ma­jas kait­se­süs­ti saa­mas. Ko­ha­pea­le olek­sid mee­di­kud läi­nud siis, kui taht­jaid ol­nuks ühes et­te­võt­tes kor­ra­ga 20-30.

Pat­sien­te re­gist­ree­ris vakt­si­nee­ri­mi­se­le pe­rearst SU­SAN­NA KA­RI. Fo­to Ma­ri Tamm

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val said Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Pfi­ze­ri kait­se­süs­ti kok­ku 144 ini­mest, neist 102 esi­me­se ja 42 tei­se doo­si. Ter­vi­se­kes­ku­se töö­ta­jad võt­sid pat­sien­te vas­tu nel­ja­ke­si – dok­tor Su­san­na Ka­ri vor­mis­tas do­ku­men­tat­sioo­ni, pe­re­õde Ene Ra­hu­rand nõus­tas süs­ti­saa­jaid ja val­mis­tas et­te doo­sid, vakt­si­nee­ri­sid pe­reõed Kris­tel Koi­vis­toi­nen ja Ker­li Eel­nurm.

Nad alus­ta­sid hom­mi­kul kell 9 ning lõ­pe­ta­sid pä­rast­lõu­nal kell 14. Kesk­mi­selt ku­lus ka­he pat­sien­di vakt­si­nee­ri­mi­seks 5 mi­nu­tit, pä­rast süs­ti­mist oli pat­sient 15 mi­nu­tit jäl­gi­mi­sel.
Kõi­ge rah­va­roh­ke­mal päe­val käis rah­va­ma­jas vakt­sii­ni saa­mas 156 ini­mest, neist sa­da­kond said esi­me­se doo­si. Pe­rears­ti sõ­nul nii suu­relt enam ei jät­ka­ta, ena­mik taht­jaist on vä­he­malt esi­me­se kait­se­süs­ti saa­nud, jär­je­kor­da jää­nud hu­vi­li­sed kut­su­tak­se kait­se­süs­ti­ma ter­vi­se­kes­ku­ses­se. Rah­va­ma­jas tu­le­vad edas­pi­di kaks mass­vakt­si­nee­ri­mist tei­se doo­si saa­ja­te­le. Juu­li­kuus plaanivad toh­ter ja pe­reõed puhata.

Kü­si­mu­se­le, miks Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus jät­kas mass­vakt­si­nee­ri­mi­se­ga pä­rast se­da, kui olid lõ­pu­le vii­nud Kuu­sa­lu val­la koo­li­töö­ta­ja­te ja ris­kig­rup­pi­de ini­mes­te kait­se­süs­ti­mi­se, vas­tas dok­tor Su­san­na Ka­ri: „Ela­me ise siin ja ta­ha­me, et piir­kond oleks tur­va­li­sem.“

Vakt­si­nee­ri­mi­se­ga alus­ta­sid nad veeb­rua­ris. Es­malt käi­sid vakt­si­nee­ri­mas Valk­la Ko­dus, siis Kuu­sa­lu koo­lis ja las­teaias, Kiiu las­teaias. Kol­gas süs­ti­sid Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni­ga nii koo­li kui ka las­teaia ja Vi­ha­soo alg­kool-las­teaia töö­ta­jad. Eda­si tu­lid ris­ki­rüh­mad.

Dok­tor Su­san­na Ka­ri üt­les, et Ast­ra­Ze­ne­ca­ga on kait­se­süs­ti­mi­ne lõ­pe­ta­tud, kok­ku vakt­si­nee­ris ter­vi­se­kes­kus sel­le ka­he doo­si­ga 540 ini­mest. Edas­pi­di süs­ti­tak­se ainult Pfi­zer/Bion­tech vakt­sii­ni, nii on liht­sam kut­su­da kor­dus­süs­ti te­ge­ma, kui mõ­ni pat­sient jääb mää­ra­tud kel­laa­jal tu­le­ma­ta.

Se­da, kui pal­jud pe­rears­tid sa­ma­moo­di eda­si vakt­si­nee­ri­vad, dok­tor Ka­ri täp­selt ei tea, kuid usub, et piir­kon­da­des neid ik­ka on: „Mi­nu tut­ta­vad kol­lee­gid Tal­lin­nas ei ole jät­ka­nud, lõ­pe­ta­sid ris­ki­rüh­ma­de­ga. Pea­mi­selt jät­ka­tak­se maa­piir­kon­da­des.“

Pin­ge­li­ne ko­roo­na-aeg
Dok­tor Su­san­na Ka­ri tõ­des, et roh­kem kui aas­ta Co­vi­di-ae­ga on ol­nud me­dit­sii­ni­töö­ta­ja­te­le pöö­ra­ne: „Kee­ru­li­ne on ol­nud ala­tes ajast, kui sul­ge­si­me vä­li­suk­se ja kor­ral­da­si­me vas­tu­võ­tu üm­ber. Pal­ju ole­me nõus­ta­nud te­le­fo­ni ja in­ter­ne­ti va­hen­du­sel. Tea­tud prob­lee­mi­de kor­ral pa­lu­si­me, et pat­sient tu­leks ko­ha­le, mõ­ned tu­lid, kuid oli ka kart­jaid. Mei­le on saa­de­tud pil­te na­hap­rob­lee­mi­dest, ka hai­gest kur­gust. Min­gil mää­ral muu­tub seo­ses Co­vi­di­ga ilm­selt me­dit­sii­ni­tee­nu­se osu­ta­mi­ne ko­gu maail­mas.“

Kõi­ge ras­kem aeg oli pe­rears­ti sõ­nul tä­na­vu märt­sis, kui Ees­tis tu­li iga päe­va­ga juur­de li­gi paar tu­hat na­ka­tu­nut. Kuu­sa­lu pe­rears­ti ni­mis­tus oli siis päe­vas üle 50 ak­tiiv­se na­ka­tu­nu, iga päe­va­ga li­san­dus 7-8 hai­get. Ena­mas­ti põe­ti ko­dus, aga mõ­ned olid haig­las. Toh­ter li­sas, et teab ka üh­te hai­get, kes su­ri.

„Prae­gu ei ole li­gi kuu ae­ga tul­nud üh­te­gi ko­roo­na­po­si­tiiv­set. Küll aga te­ge­le­me Co­vi­di-järg­se taas­tus­ra­vi­ga, mit­mel pat­sien­dil on hin­ga­mis­ras­ku­sed. Vii­ru­sed on sa­la­ka­va­lad ja Co­vid-19 al­les uus vii­rus. Mõ­ni noor ini­me­ne on põ­de­nud vä­ga ras­kelt, sa­mas mõ­ni ea­kam ker­gelt,“ rää­kis ta.

Pe­reõ­de Kris­tel Koi­vis­toi­nen sõ­nas, et roh­kem kui aas­ta on ol­nud töö­ma­hu­kas aeg: „Pal­ju on pi­da­nud nõus­ta­ma te­le­fo­ni va­hen­du­sel. He­lis­ta­mi­sed on emot­sio­naal­sed ja vä­si­ta­vad, li­saks aruan­ne­te täit­mi­ne ter­vi­sea­me­ti­le, Hai­ge­kas­sa­le. He­lis­ta­mi­se­ga alus­ta­si­me veeb­rua­ris, kui hak­ka­si­me ris­ki­rüh­ma­de pat­sien­te vakt­si­nee­ri­mi­seks kir­ja pa­ne­ma. Ea­ka­ma­te­ga tu­li sa­ge­li rää­ki­da mi­tu kor­da, sel­gi­ta­da, kü­si­da. Oli ka ju­hu­seid, kus esial­gu keel­du­ti kait­se­süs­tist, te­gi­me Hai­ge­kas­sa­le aruan­de. Siis kuu ae­ga hil­jem ik­ka­gi soo­vi­ti vakt­sii­ni, kui näh­ti, et vakt­si­nee­ri­tud sõb­ran­na­de­ga on kõik häs­ti.“

Te­le­fo­ni­kõ­ne­sid on Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses ol­nud pal­ju, tip­pa­jal olid kõik ne­li te­le­fo­ni pi­de­valt hõi­va­tud. Ta­va­pä­ra­selt on he­lis­ta­mi­si roh­kem es­mas­päe­val, sest nä­da­la­va­he­tu­sel on jää­dud hai­geks, ning ree­del, kui pat­sien­ti­de­le mee­nub, et ra­vi­mid on ot­sa­kor­ral.

Keh­ras
Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­tid and­sid oma ko­du­le­he kau­du eel­mis­tel nä­da­la­tel tea­da, et oo­ta­vad vakt­si­nee­ri­ma en­da ni­mis­tu­te kõi­ki vä­he­malt 18aas­ta­seid pat­sien­te. Re­gist­ree­ru­da tu­li di­gi­re­gist­ra­tuu­ri kau­du, vakt­si­nee­ri­ti Jann­se­ni ühe­doo­si­li­se vakt­sii­ni­ga. Vakt­si­nee­ri­da sai 21. ja 28. mail ning 1. juu­nil.

Pe­rearst Mar­je Oti sõ­nul roh­kem prae­gu sel­li­seid vakt­si­nee­ri­mi­si ka­vas ei ole, sest po­le tea­da, kas ja mil­lal on vakt­sii­ne või­ma­lik saa­da. See­tõt­tu vakt­si­nee­ri­tak­se nüüd vaid neid, kel on ka­he­doo­si­li­sest vakt­sii­nist saa­da tei­ne süst. Kui pal­ju li­saks ea­ka­te­le ja ris­ki­rüh­ma­de pat­sien­ti­de­le Keh­ra pe­rears­tid jõud­sid vakt­si­nee­ri­da, ei osa­nud ta öel­da, küll aga kin­ni­tas, et soo­vi­jaid ja­gus.

Kõik ea­kad ja ris­ki­pat­sien­did, kes vakt­sii­ni taht­sid, on se­da saa­nud: „Nüüd on aval­da­nud soo­vi ka mõ­ned need ini­me­sed, kes esial­gu üt­le­sid vakt­sii­nist ära.“

Raa­si­kul
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja mär­kis, et ris­ki­rüh­ma­de vakt­si­nee­ri­mi­ne saab 22. juu­nil edu­kalt lõ­pe­ta­tud ning juu­li ja au­gust on pla­nee­ri­tud puh­kus­teks: „See­tõt­tu Raa­si­ku am­bu­la­too­rium oma ni­mis­tu pat­sien­ti­de­le mass­vakt­si­nee­ri­mist ei pa­ku, kõik soo­vi­jad saa­da­me di­gi­re­gist­ra­tuu­ri kau­du vakt­si­nee­ri­ma vakt­si­nee­ri­mis­kes­kus­tes­se.“

Eelmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­jaa­mad ava­tak­se järgmisel nä­da­lal
Järgmine artikkelVoose külas põles haagissuvila