Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­juh­ti­de töö­ta­sud

55
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Val­la­va­ne­ma pal­gaks kin­ni­ta­ti 3500 eu­rot, vo­li­ko­gu esi­me­he hü­vi­tis tõs­te­ti 1500 eu­ro­le.

Vallavo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut tegi tei­si­päe­va, 14. det­semb­ri ­vo­li­ko­guis­tun­-
gil et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da val­la­va­ne­ma Raul Sie­mi töö­ta­suks ala­tes 1. jaa­nua­rist 3500 eu­rot ning hü­vi­ta­da val­la­va­ne­ma­le isik­li­ku au­to­ga teh­tud trans­por­di­ku­lud 200 eu­ro ula­tu­ses.

Maar­ja Si­kut sel­gi­tas, et se­ni on val­la­va­ne­ma palk ol­nud 2750 eu­rot, li­saks on saa­nud 100 eu­rot va­lit­su­se­liik­me ta­su, 400 eu­rot isik­li­ku sõi­duau­to ka­su­ta­mi­se kom­pen­sat­sioo­ni ning tal on ol­nud õi­gus võt­ta töö­sõi­tu­deks ku­ni 200 liit­rit kü­tust. Vo­li­ko­gu­juht mär­kis, et peaks ole­ma ühe­selt arusaa­dav, mis on val­la­va­ne­ma palk, mis val­la juh­ti­mi­se­ga seo­tud ku­lud. Sa­mu­ti lei­dis ta, et val­la­va­nem ei peaks saa­ma eral­di va­lit­su­se­liik­me ta­su. Ta li­sas, et ka naa­ber­val­da­des on val­la­va­ne­ma­te töö­ta­sud enam-vä­hem sa­mad.

Ga­ri­na Too­min­gas kom­men­tee­ris, et Raa­si­ku val­da oleks saa­bu­nud just­kui ra­ha­laev ning kü­sis, kas sa­ma hoog­salt on ka­vas tõs­ta ka teis­te val­laee­lar­vest pal­ka saa­va­te töö­ta­ja­te pal­ka­sid. Vo­li­ko­gu esi­mees mär­kis, eel­mi­se vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni teh­tud kü­sit­lu­sest sel­gus, et töö­ta­jais­se on va­ja roh­kem pa­nus­ta­da: „Ini­me­si ja nen­de tööd tu­leb väär­tus­ta­da, me ei saa oo­da­ta kva­li­tee­ti, kui me mi­da­gi vas­tu ei an­na.“

Ivar Vil­berg ar­vas, et kui üle­jää­nud pal­ka­sid on ka­vas tõs­ta 10-12 prot­sen­ti, siis val­la­va­ne­ma­le te­hak­se vei­di roh­kem kui 7prot­sen­di­li­se pal­gatõus­uga lii­ga ning te­ma palk võiks ol­la vä­he­malt 4000 eu­rot.

And­re Sepp lau­sus, et Raa­si­ku val­las on val­la­va­ne­ma­tel roh­kem tööd kui mõ­nes suu­re­mas val­las, kus või­ma­lik roh­kem de­le­gee­ri­da. Ku­ni 2014. aas­ta­ni oli val­la­va­ne­mal ame­tiau­to, pä­rast se­da ot­sus­tas vo­li­ko­gu ha­ka­ta val­la­va­ne­ma­le maks­ma kom­pen­sat­sioo­ni oma au­to töö­sõi­tu­deks ka­su­ta­mi­se eest ning hü­vi­ta­ma kü­tust. Ta rää­kis, et see on val­la­le pri­vi­leeg, sest po­le va­ja au­tot os­ta ning et val­la­va­ne­mal ei jääks üks­ki töö­sõit te­ge­ma­ta, te­gi et­te­pa­ne­ku hü­vi­ta­da tal­le isik­li­ku au­to ka­su­ta­mi­se eest trans­por­di­ku­lu­sid riik­li­kult lu­ba­tud mak­si­mum­mää­ras ehk ku­ni 335 eu­ro eest ka­lend­ri­kuus.

Val­la­va­ne­ma pal­gaks kin­ni­ta­ti 16 poolt- ja 1 vas­tu­hää­le­ga 3500 eu­rot ja trans­por­di­ku­lu­de hü­vi­ti­seks ku­ni 335 eu­rot kuus.

Järg­mi­ne eel­nõu puu­du­tas val­la­va­lit­su­se liik­me­ta­su tõst­mist 100 eu­ro­le iga val­la­va­lit­su­se is­tun­gi eest ehk kesk­mi­selt 400 eu­ro­le kuus. Prae­gu saa­vad val­la­va­lit­su­se liik­med ta­su 100 eu­rot kuus. Eel­nõu te­ki­tas ela­vat dis­kus­sioo­ni, ot­su­se­ni ei jõu­tud, eel­nõu suu­na­ti ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni.

Vo­li­ko­gu esi­me­he hü­vi­ti­se suu­ru­seks pak­kus vo­li­ko­gu asee­si­mees Ka­di Tam­ma­ru 1500 eu­rot. Ta põh­jen­das, et se­ni­ne ot­sus maks­ta vo­li­ko­gu ju­hi­le 50 prot­sen­ti val­la­va­ne­ma töö­ta­sust, kuid mit­te roh­kem kui 1000 eu­rot kuus, keh­tib aas­tast 2014: „Val­la­va­ne­ma töö­ta­su on sel­lest ajast ala­tes tõus­nud mi­tu kor­da, tõu­sis ka tä­na.“ Ta li­sas, et vo­li­ko­gu esi­me­he­le ka­van­da­tud hü­vi­tis jääb val­la­va­ne­ma pal­ga­ga võr­rel­des naa­ber­val­da­de vo­li­ko­gu juh­ti­de oma­le vei­di ise­gi al­la.

Ga­ri­na Too­min­gas mär­kis, et Ani­ja ja Ko­se vald on Raa­si­ku val­last suu­re­mad ning kui vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­mas­tel is­tun­gi­tel lei­ti, et esi­me­he 1000eu­ro­ne ta­su on pal­ju, kui­das on se­da nüüd va­ja 50 prot­sen­ti tõs­ta: „Kas töö­maht nii pal­ju suu­re­neb või tõu­seb palk, et val­la­va­ne­ma palk tõu­sis ja teis­te val­da­de vo­li­ko­gu esi­mees­tel on sel­li­sed ta­sud?“

Maar­ja Si­kut põh­jen­das, et vo­li­ko­gu esi­me­he hü­vi­tis on li­gi 10 aas­tat ol­nud sa­ma ning ei pea pai­ka loo­gi­ka, et kui Raa­si­ku vald on Ani­jast väik­sem, on vo­li­ko­gu esi­me­hel vä­hem tööd.

Mih­kel Must sõ­nas, kui 2014. aas­tal oli Ees­ti kesk­mi­ne bru­to­palk 1005 eu­rot ja nüüd on 1506 eu­rot, on vo­li­ko­gu esi­me­he hü­vi­ti­se tõus kesk­mi­se pal­ga kas­vu­ga koos­kõ­las. Lau­ri Bet­lem soo­vis, et tao­lis­te eel­nõu­de pu­hul oleks se­le­tus­kir­jas väl­ja too­dud, mil­li­ne on ühe või tei­se ot­su­se mõ­ju val­laee­lar­ve­le.

Is­tun­gil dis­ku­tee­ri­ti ka, kui pal­ju on vo­li­ko­gu esi­me­hel tööd, ning tõ­de­ti, kui te­ma ta­su nii pal­ju tõs­te­tak­se, on suur oo­tus pal­ga­tõu­su­le ka päe­vas 8 tun­di töö­ta­vail õpe­ta­jail, las­teaed­ni­kel, kul­tuu­ri­töö­ta­jail. Vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni liik­med kin­ni­ta­sid, et ee­lar­vep­ro­jek­tis on pal­ka­de tõu­su­ga ar­ves­ta­tud.

Vo­li­ko­gu esi­me­he hü­vi­ti­se 1500 eu­ro­le tõst­mi­se poolt olid 9 ja vas­tu vo­li­ko­gu 1 lii­ge, 5 jäid era­poo­le­tuks.

Eelmine artikkelSoovime rahulikke pühi ja olge terved!
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis ko­mis­jo­ni­de ju­hid ja kin­ni­tas koos­sei­sud