Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja val­la­va­lit­su­se hü­vi­tis

94
Kuusalu vallamaja. Foto Merilin Luks

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas Ur­mas Kirt­si ettepanekul 11 poolt, 4 vas­tu ja 2 era­poo­le­tu hää­le­ga val­la­va­ne­ma Ter­je Kraan­vel­ti töö­ta­suks 3500 eu­rot kuus. Isik­li­ku sõi­duau­to­ga teh­tud ame­ti­sõi­te hü­vi­ta­tak­se val­la­va­ne­ma­le 0,30 sen­ti ki­lo­meet­ri eest vas­ta­valt lä­bi­sõi­du­le ja mo­biil­si­de hü­vi­ti­se piir­määr on 60 eu­rot kuus, mis si­sal­dab ka par­ki­mis­ta­su­sid. Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas, et sel­li­ne töö­ta­su on pro­port­sioo­nis naa­ber­val­da­de juh­ti­de pal­ga­ga ja mi­ni­maal­ne, mi­da saab pak­ku­da. Toe­tust ei saa­nud Mih­kel Tiksi et­te­pa­nek mää­ra­ta val­la­va­ne­ma töö­ta­suks 1500 eu­rot. Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald aval­das loo­tust, et võrd­su­se ja so­li­daar­su­se print­sii­pi jär­gi­des kan­duks 20prot­sen­di­li­ne pal­ga­tõus ka kõi­gi­le nei­le li­gi 300 töö­ta­ja­le, kes saa­vad pal­ka val­lalt. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se liik­me­te hü­vi­tis on 500 eu­rot kuus, se­da ei maks­ta val­la­va­ne­ma­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis ko­mis­jo­ni­de ju­hid ja kin­ni­tas koos­sei­sud
Järgmine artikkelKAL­LE KÜN­GAS: „Gaa­si hind mõ­ju­tab Kuu­sa­lu Soo­just pä­ris pal­ju.“