Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu suu­ren­das tub­li­de koo­li­lõ­pe­ta­ja­te pree­miaid

115
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 24. mail toi­mu­nud is­tun­gil ühe­hääl­selt õpi­las­te tun­nus­ta­mi­se uue kor­ra.

Güm­naa­siu­mi kuld­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nu saab val­lalt ra­ha­li­se tun­nus­tu­se­na 500 eu­rot, se­ni tun­nus­ta­ti kuld­me­da­lis­ti 350 eu­ro­ga. Güm­naa­siu­mi hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nut tun­nus­tak­se 300 eu­ro­ga, se­ni­ne pree­mia oli 200 eu­rot. Uue tun­nus­tu­se­na pre­mee­rib Kuu­sa­lu vald 150 eu­ro­ga kut­seõp­pea­su­tu­se kut­se­kesk­ha­ri­du­se kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nut. Güm­naa­siu­mi ja kut­seõp­peau­tu­se edu­kas lõ­pe­ta­nu saab pree­mia, kui tal on sis­se­kir­ju­tus Kuu­sa­lu val­da.

Sa­maks jäid tun­nus­tus põ­hi­koo­li ja hu­vi­koo­li kii­tu­se­ga ning güm­naa­siu­mi ja põ­hi­koo­li hea­de või vä­ga hea­de õpi­tu­le­mus­te­ga lõ­pe­ta­nu­le – kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nu saab ka edas­pi­di 100 eu­rot ning üld­ha­ri­dus­koo­li hea­de ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga lõ­pe­ta­nu 50 eu­rot. Need pree­miad on lõ­pe­ta­nu­te­le, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud ning lõ­pe­ta­nud koo­li, mis asub Kuu­sa­lu val­las või Lok­sal.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man sel­gi­tas is­tun­gil, et tun­nus­ta­mi­se uuest kor­rast on väl­ja jäe­tud se­ni­ne 10eu­ro­ne tä­nu­kin­gi­tus ehk plas­ti­kust kin­ke­kaart klas­si­kur­su­se vä­ga hea­de hin­ne­te­ga lõ­pe­ta­nu­te­le. See ei ol­nud enam õpi­las­te ega va­ne­ma­te jaoks mo­ti­vee­riv, ka ei vas­ta­nud kesk­kon­na­sõb­ra­li­ku­le mõt­te­laa­di­le.

Sel­le ase­mel kor­ral­da­tak­se tub­li­de­le õpi­las­te­le õp­peaas­ta lõ­pus tun­nus­tu­sü­ri­tus. Kut­se saa­vad kõik, kes on klas­si­kur­su­se lõ­pe­ta­nud vä­ga hea­de hin­ne­te ehk kii­tu­se­ga, saa­vu­ta­nud ai­neo­lüm­piaa­di­del, kon­kurs­si­del ja võist­lus­tel häid tu­le­mu­si ning on koo­li­de juht­kon­da­de ar­va­tes tun­nus­tust väärt.

Tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le kut­su­tak­se tub­lid õpi­la­sed ole­ne­ma­ta si­se­kir­ju­tu­sest, kui nad õpi­vad Kuu­sa­lu val­la koo­lis – Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Kol­ga koo­lis, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­lis või Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis. Sa­mu­ti kut­su­tak­se tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le Lok­sa güm­naa­siu­mi ja Lok­sa muu­si­ka­koo­li tub­lid õpi­la­sed, kui nad on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Taot­lu­sed õpi­las­te tun­nus­ta­mi­se koh­ta esi­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se­le elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas Spo­ku. Güm­naa­siu­mi või kut­se­koo­li edu­ka lõ­pe­ta­ja tun­nus­ta­mi­seks saa­vad taot­lu­se esi­ta­da koo­lid, täi­sea­li­ne õpi­la­ne või te­ma sea­dus­lik esin­da­ja. Põ­hi­koo­li ja hu­vi­koo­li õpi­las­te tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­vad taot­lu­se koo­lid.

Edu­ka­te õpi­las­te tun­nus­ta­mi­seks on Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves kok­ku 6000 eu­rot, mil­lest 2500 eu­rot on ka­van­da­tud tun­nus­ta­mi­sü­ri­tu­se ku­lu­deks.

Anu Kirs­man lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see toi­mub 13. juunil al­gu­se­ga kell 15.30 Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Esi­ne­ma tu­le­vad fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad ja ka tun­tud ül­la­tus­kü­la­li­ne. Eral­di bus­si­lii­ne õpi­las­te ko­ha­le­too­mi­seks ega ära­vii­mi­seks käi­ma ei pan­da, Kol­ga ja Lok­sa poolt saab tul­la lii­ni­bus­si­de­ga ning loo­de­tak­se lap­se­va­ne­ma­te abi­le. Tub­li­de õpi­las­te ar­vu prae­gu täp­selt ei tea, neid on eel­da­ta­valt sa­da­kond. Peo­le on kut­su­tud ka lap­se­va­ne­mad, kes oma lap­sed ko­ha­le too­vad.

Eelmine artikkelKuidas joogivesi puhtana hoida?
Järgmine artikkelNoor­te­vo­li­ko­gud te­gut­se­vad