Kuusalu vallavolikogu seadis Kolgakülas Latiku kinnistule sundvalduse

2158
Kalda teele on Kolgakülas pandud värav ette.

Latiku kinnistu omanikul JAAN LATIKUL on 30 päeva aega vallavolikogu otsus kohtus vaidlustada.

Kuusalu vallavolikogu otsustas 30. septembri istungil 9 poolt-, 2 vastu- ja 5 erapooletu häälega seada Kolgakülas asuvale Latiku kinnistule sundvaldus. Otsuses on märgitud, et sundvaldus on seatud Kuusalu valla kasuks Kolgakülas Kalda teel 170 m2 ulatuses talumiskohustusena. Lisatud on Latiku kinnistu asendiplaan, Kalda tee algab Loksa-Liiapeksi maanteelt ning läbib Latiku kinnistut 56 meetri pikkuselt. Kalda teed on kasutanud ligipääsuteena 12 kinnistu omanikud. Tee on Kuusalu valla teede registrisse kantud avaliku teena
Vallavalitsusel tuleb määrata ühekordne tasu sundvalduse eest, arvestades erastatud maa maksumust, tasuda Kalda tee sundvaldusesse seatud osa eest maamaksu ning korraldada teelõigu hooldus, korrashoid ja remont, tagades sõidetavuse aastaringselt, ning kandma vastavad kulud.
Kuusalu vallasekretär Maire Link ütles, et Jaan Latikule on saadetud tähitud kirjaga teade otsuse kohta. Latiku kinnistu omanikul on võimalik 30 päeva jooksul otsus vaidlustada, aeg hakkab lugema teate kättesaamisest.
„Kui otsus vaidlustatakse kohtus, siis menetlus jätkub. Kui ei vaidlustata, tehakse 30 päeva möödudes kinnistusraamatusse märge sundvalduse kohta. Kui vallavolikogu otsust seejärel ei täideta, algatatakse sundtäitmise menetlus, vallavalitsusel tuleb siis pöörduda kohtutäituri poole,“ rääkis vallasekretär.
Valla peamaakorraldaja Peeter Raudsepp lausus, et Latiku kinnistu omanikule makstava ühekordse tasu suurust ei ole veel vallavalitsus määranud: „Erastamise ajal oli Latiku kinnistu maksumus 0,52 eurot ruutmeetri eest. Kas arvestatakse seda või praegust maa maksustamishinda, hakkab vallavalitsus arutama. Latiku kinnistu näol on tegu ärimaaga, näiteks Kiiu alevikus küsitakse ärimaa eest  nüüd  5  eurot  ruutmeetri eest.“

Poolt- ja vastuargumendid volikogu istungil   
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi selgitas volikogu istungil, et otsuse preambulis on põhjalikult ja hoolikalt lahti kirjutatud asjaolud ning otsuse põhjendused: „Põhiline on, et nii Loksa vallavolikogu kui ka Kuusalu vallavolikogu on kinnitanud Kalda tee avalikult kasutatavaks teeks. Kuid see on tänavu augustist kinni pandud, mõlema vallavolikogu otsust eiratakse, tee on avalikuks liikluseks suletud. Kui Latiku kinnistu omanik omandas kinnistu 2006. aastal, allkirjastas erastamise lepingu, milles on kirjas teeseadusest tulenevad kohustused ja piirangud. On küsitud, miks ei võiks liikluseks kasutada Tamme-Kõrtsi kinnistut läbivat teed, kuid Loksa vald lubas selle 10 aastat tagasi sulgeda põhjendusega, et põhiline liikumistee on läbi Latiku kinnistu.“
Vallavanem märkis, et koos otsuse eelnõuga on volikogu liikmetele edastatud Kolgaküla külarahva seisukoht – vajalik on taastada liiklus sellel teel.
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman teatas, et juulist jõustus ehitusseadustik, mis lihtsustab sundvalduse seadmist: „Meie oleme niiöelda esimesed pioneerid Eestis, vaatame, kas õnnestub või ebaõnnestub.“
Värner Lootsmann avaldas kahetsust, et istungil polnud kohal inimesi, keda otsus puudutab. Kui kinnistu erastati, ei elanud seal veel pere, nüüd on tegu laste mängumaaga. Kuna alternatiivne tee on kõrval Tamme-Kõrtsi kinnistul, tuleks kaaluda, kumb variant tekitab omanikele rohkem probleeme, leidis ta. Lisades, et tema meelest on vallavalitsus selle probleemi lahendamiseks teinud kas vähe või vähetulemuslikult tööd. Veel sõnas ta, et meeldis Kolgaküla külavanema lühike kiri, milles on öeldud, et Kalda tee ette pandud väravad ei ole seal ilusad.
Keskkonnakomisjoni esimees Raul Valgiste kinnitas, et asjaosalised on volikogus toimuvast arutelust teadlikud, nad ise ja nende sugulased on võtnud sel teemal volikogu liikmetega ühendust, paljud volikoguliikmed on käinud kohapeal olukorraga tutvumas. Tegu on autoremonditöökojaga, ei kujuta ette, et asfaltkattega tee on laste mängumaa.
Urmas Kirtsi rõhutas, et Latiku kinnistu omaniku ebamugavus ei suurene, vaid taastub enne 17. augustit olnud olukord.
Mait Kröönström viitas asjaolule, et mööda Kalda teed oma kinnistule sõitnud Andres Avarand taotleb kohtu kaudu tee vabastamist, kohus on andnud esialgse õiguskaitse, Latiku kinnistu omanik on kohtumääruse vaidlustanud. Kas kõik, kellele on Kuusalu vallas teede osas läbipääsuga probleeme, võivad nüüd pöörduda vallavalitsuse poole, et seataks sundvaldus, küsis Mait Kröönström.
Urmas Kirtsi selgitas, et kindlasti kaalutakse selliseid taotlusi, kuid Latiku kinnistu sundvalduse otsuse näol pole tegu mitte konkreetse isiku huvide kaitses, vaid selles, et volikogu otsust avaliku tee kasutamise osas ei täideta.
Margus Soom tegi ettepaneku leida kompromiss, oodata enne ära kohtulahend.
Vallavanem vastas, et on palunud Latiku kinnistu omanikku leida kompromissi võimalusi, kuid vastus on olnud eitav.
Sõnumitoojal ei õnnestunud saada Jaan Latikult kommentaari, kas vaidlustab Kuusalu vallavolikogu otsuse, kuna ta teatas, et ei soovi kommenteerida.
Kolgaküla teevaidlusest on Sõnumitoojas ilmunud 26. augustil lugu „Kolgaküla teevaidlus – maaomanik pani külateele väravad ette“ ja 23. septembril „Kohus määras Kolgaküla külatee osas esialgse õiguskaitse“.

Eelmine artikkelKasispea sildist Suurpea teel
Järgmine artikkelHarju aasta hariduse sõber on AS Mistra Autex tegevjuht PRIIT TAMM