Kuusalu vallavalitsus tunnustas aasta haridustöötaja ja hariduse sõbra nominente

46
Aas­ta õpe­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra kan­di­daa­did Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas: TAT­JA­NA NIIT, SIR­JE LAUR, REE­LI­KA KI­VI­MAA, LII­VI TANG, TER­JE VÄLK­MANN, KREE­TE TAM­MA­RU, TIIA MU­RU, ANU KIRS­MAN, MER­LE KOP­PEL, SIL­VA SI­SA, LII­NA TALTS, RE­TA JÄ­NES, KAI­DI AL­MET, ME­RI­LIN JÄR­VE ja MAA­RI­KA MAE. Fo­to Il­le Aa­vik­saar

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das õpe­ta­ja­te päe­va, 5. ok­toob­ri õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas peo val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le koo­li­dest, las­teae­da­dest, tu­gi­kes­ku­sest ja noor­te­kes­ku­sest.
Õh­tu­ju­hi rol­lis oli Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, näit­le­ja Ma­rek Tam­mets, kes ka ku­jun­das saa­li ning esi­nes lau­lu­de ja sket­ši­de­ga.

Peol tun­nus­ta­ti val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li no­mi­nen­te. Et­te­pa­ne­kuid mõ­le­ma tiit­li kan­di­daa­ti­de koh­ta said esi­ta­da nii al­la­su­tu­sed kui ka val­la­ko­da­ni­kud. Kuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja ja aas­ta ha­ri­du­se sõ­ber kuu­lu­ta­tak­se väl­ja val­la tä­nu­peol uue aas­ta al­gu­ses.

Õpe­ta­ja­te päe­va peol oli osa­le­jaid üle sa­ja, ha­ri­dus­töö­ta­jaid on Kuu­sa­lu val­las kok­ku roh­kem kui 300.

Rah­va­ma­jas oli kae­tud fur­sett- ehk ise­tee­nin­dus­laud. Ku­na järg­mi­ne päev oli töö­päev, lõp­pes pi­du kel­la 20 pai­ku.

Aas­ta õpe­ta­ja 13 no­mi­nen­ti
Kuu­sa­lu val­la aas­ta õpe­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti kok­ku 13 kan­di­daa­ti.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke õpe­ta­ja Tiia Mu­ru on sa­mas ko­has töö­ta­nud 40 aas­tat, vii­mas­tel aas­ta­tel ol­nud tööl sõi­me­rüh­ma­des, har­ju­ta­nud lap­si las­te­aia­ga.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­ja Me­ri­lin Jär­ve on seal töö­ta­nud ala­tes ava­mi­sest – 9 aas­tat. Kol­lee­gid va­li­sid ta las­teaia tä­na­vu­seks aas­ta õpe­ta­jaks. Ta on ol­nud las­teaia to­re­da­te lõ­pu­pi­du­de kuns­ti­li­ne juht.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia as­sis­ten­di Kät­lin Se­pa va­li­sid aas­ta as­sis­ten­diks sa­mu­ti kol­lee­gid. Ta on vä­ga lap­se­kesk­ne, sõb­ra­lik, ra­hu­lik ja ta­sa­kaa­lu­kas.

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia juht Maa­ri­ka Mae sai kol­lek­tii­vilt tä­na­vu aas­ta ju­hi tiit­li. Te­ma eest­ve­da­mi­sel päl­vis Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed Tar­tu Üli­koo­li Ee­ti­ka­kes­ku­selt tiit­lid „Väär­tus­kas­va­tu­se­ga las­teaed 2022“ ja „Hea las­teaia eden­da­ja 2022“.

Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li õpe­ta­ja Ter­je Välk­mann on seal töö­ta­nud 1990. aas­tast. Ta on eri­pe­da­goo­gi­na võt­nud sü­da­meas­jaks eri­va­ja­dus­te­ga las­te õpe­ta­mi­se, toe­ta­mi­se ja nõus­ta­mi­se.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­li eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te õpe­ta­ja Lii­vi Tang on koo­li too­nud sot­siaal­se­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se õp­pe.

Tant­suõ­pe­ta­ja Vee­ra Re­ba­ne töö­tab Kuu­sa­lu kesk­koo­lis 2016. aas­tast, te­ma eest­ve­da­mi­sel ja kaa­sa­mõt­le­mi­sel on teh­tud kaa­sa­haa­ra­vaid esi­ne­mi­si.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de õpe­ta­ja Kai­re Truus ka­su­tab eri­ne­vaid õpe­ta­mis­mee­to­deid, töö­tab pü­hen­du­mu­se­ga.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­ja Kat­rin Rüüt­sa­lu ju­hen­da­mi­sel õpi­vad lap­sed pea­le raa­ma­tu­tar­ku­se ka pal­ju eluks va­ja­lik­ke os­ku­si ja tead­mi­si.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de õpe­ta­ja Ree­li­ka Ki­vi­maa ees­märk on an­da õpi­las­te­le kaa­sa pea­le õpi­ku­te tar­ku­se ka sü­dam­lik­kust, sõb­ra­lik­kust ja hoo­li­vust.

Kol­ga klas­siõ­pe­ta­ja Kai­di Al­met an­nab draa­ma­tun­de, õpe­tab väi­kek­las­sis ing­li­se keelt. Ta õpe­tab män­gu­li­selt ja õp­pi­ja­te loo­vust toe­ta­valt.

Kol­ga koo­li abiõ­pe­ta­ja Re­ta Jä­nes on HEV koor­di­naa­to­ri­na ku­jun­da­nud koo­lis toi­mi­va koos­töi­se te­gut­se­mi­se.

Kol­ga koo­li hu­vi­juht Lii­na Talts on koor­di­nee­ri­nud kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li „Pind kõr­va“, al­ga­ta­nud koos­tööp­ro­jek­te lap­se­va­ne­ma­te, et­te­võ­te­te ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga.

Aas­ta ha­ri­du­se sõb­ra 8 no­mi­nen­ti
Val­la ha­ri­du­se sõb­ra tiit­li­le esi­ta­ti 8 kan­di­daa­ti.

Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de ter­vis­hoiu­töö­ta­ja Tat­ja­na Niit viib las­te­le lä­bi kor­ra­li­si ter­vi­se­kont­rol­le ja ka­su­tab sa­ge­li me­too­di­lis­te va­hen­di­te­na hee­gel­da­tud ese­meid.

Pen­sio­när Sir­je Laur on Kol­ga las­teaias töö­ta­nud aas­taid, ai­tab asen­du­sõ­pe­ta­ja­na ning rüh­ma ja ko­gu las­teaia üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li aren­dus­juht Kree­te Tam­ma­ru pa­kub ideid koo­lie­lu si­su­ka­maks ku­jun­da­mi­sel ja viib ideid edu­kalt el­lu.

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­dus­spet­sia­list Anu Kirs­man on ha­ri­du­sa­su­tus­te part­ner edu­sam­mu­des ja pa­ri­ma ha­ri­du­se saa­vu­ta­mi­sel.

Kiiu las­teaia Kii­ge­põnn ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Sil­va Si­sa on ku­jun­da­nud rah­va­tant­sust Kiiu las­teaia õp­pe­te­ge­vu­se li­sa­väär­tu­se.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Mar­ju Koik töö­tab koo­li õpi­ku­te­ko­gus ja hoo­lit­seb, et kord va­lit­seks nii õp­pe­va­hen­di­te kui ka neid puu­du­ta­va­te ra­haas­ja­de osas.

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se ad­mi­nist­raa­tor Kad­ri Kot­kas on sel­les ame­tis töö­ta­nud ala­tes ava­mi­sest, li­gi 15 aas­tat. Ta on pü­hen­du­nud, ko­hu­se­tund­lik, abi­val­mis.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Mer­le Kop­pel on las­teaias töö­ta­nud 40 aas­tat ning on hea­te­ge­vus­li­ke jõu­lu­koh­vi­ku­te, mihk­li­laa­ta­de ja pä­ka­pi­ku­maa ideede au­tor ja el­lu­vii­ja.

Eelmine artikkelRaasiku vallavalitsuse osakonnajuhataja KARIN MÖLLITS
Järgmine artikkelAnija valla õpetajatele-kultuuritegijatele jagati tänuki­rju