Anija valla õpetajatele-kultuuritegijatele jagati tänuki­rju

44
Alavere kooli muusikaõpetaja LIIVI SIIL koos Anija vallavanema RIIVO NOORE ja volikogu esimehe JAANUS KALEVIGA. Liivi Siil pälvis tänukirja selle eest, et juhatas kevadel Kehras Harjumaa põlvkondade peol osalenud koore. Foto Tiit Koha

Ree­del, 6. ok­toob­ril toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te pi­du. Kut­su­tud oli val­la kõik ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jad, neid on kok­ku roh­kem kui 200. Ko­hal oli um­bes 160 õpe­ta­jat ning noor­soo- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jat. Neid ter­vi­ta­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor. Nad and­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad koos kä­si­töö­šo­ko­laa­di­ga val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te 19 töö­ta­ja­le, kel­lest teh­ti koos val­la­juh­ti­de­ga ka fo­tod. Õpe­ta­ja­te­päe­va tä­his­ta­mi­se­le kut­su­tuid oo­tas suu­pis­te­te- ja koh­vi­laud, esi­nes an­sam­bel Da­gö, pi­du lõp­pes vi­deo­dis­ko­ga.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga päl­vi­sid tä­na­vu tun­nus­tu­se Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja Ma­ri Põ­der ja Aeg­vii­du koo­li las­teaia õpe­ta­ja Ka­ti Laht, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de õpe­ta­jad Tiiu Koit­la Keh­ra Le­pat­rii­nu ja Ee­li Malts Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaiast ning abiõ­pe­ta­jad Il­mi Loik Ala­ve­re Mõm­mi­last ja Rii­na Šu­bi­tid­ze Keh­ra Las­te­ta­re las­teaiast. Aas­ta­küm­ne­te pik­ku­se töö eest Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis sai tä­nu­kir­ja kand­leõ­pe­ta­ja Piia Maa­si­kas. Ma­ri-Liis Ki­vi­lood tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­ga Ala­ve­re koo­lis eel­koo­li loo­mi­se al­ga­ta­mi­se eest, Ve­ro­ni­ka Si­li­vas­ki kaua­aeg­se pa­nus­ta­mi­se eest val­la noor­te ja noor­soo­töö aren­gus­se.

Lii­vi Siil, Jan­ne Kuusk­la ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg said tä­nu­kir­ja Har­ju­maa põlv­kon­da­de lus­ti­peo lä­bi­vii­mi­se eest, Tuu­li­ki Roht­la, Ja­na Lass ja Lii­vi­ka Juk­saar jär­je­kind­la kas­va­tus­töö eest Keh­ra pe­re­ko­dus. Keh­ra sot­siaal­kes­ku­se ju­ha­ta­jat Kai Viir­man­ni tä­na­ti pi­ka­aja­li­se töö eest Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses ja pe­re­ko­dus.

Pi­kaa­ja­li­se töö eest koo­li­ju­hi­na päl­vi­sid val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor ja val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni lii­ge Ren­na Rei­si ning Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor ja õpe­ta­ja Kai­do Krein­taal. Tä­nu­kir­ja sai ka Keh­ra güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja He­len Pert, kes kol­lee­gi­de hin­nan­gul on ins­pi­ree­riv, rõõ­mus ja särt­sa­kas.

Eelmine artikkelKuusalu vallavalitsus tunnustas aasta haridustöötaja ja hariduse sõbra nominente
Järgmine artikkelRaasiku vallavanemaks valiti TOOMAS TEEVÄLI