Kuu­sa­lu val­las ta­he­tak­se jät­ta pen­sio­nä­ri­de bus­si­lii­nid su­vel sõit­ma ka­hel kor­ral kuus

59
KAIR TAMMEL.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kut­se­te­ga liht­han­ke, et lei­da val­la eri­bus­si­lii­ni­de­le ehk rah­va­suus pen­sio­nä­ri­de lii­ni­de­le ve­da­jad kol­meks kuuks, juu­list ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni. Bus­sid sõi­dak­sid neil kuu­del se­ni­sest har­vem – üle ka­he nä­da­la.

Pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg oli 12. juu­ni, kuid sel­leks ajaks üh­te­gi pak­ku­mist ei lae­ku­nud. Kuu­sa­lu val­la hal­dusspetsialist Kair Tam­mel suht­les möö­du­nud nä­da­lal ko­ha­li­ke bus­siet­te­võ­te­te juh­ti­de­ga ning tõ­des ree­del, et po­le veel ve­da­jaid leid­nud. Es­mas­päe­val üt­les, et peab lä­bi­rää­ki­mi­si ja loo­tust on, et ve­da­jad lei­tak­se.

Kuu­sa­lu vald on aas­taid hoid­nud käi­gus ta­su­ta bus­si­lii­ne kü­la­des, kus ava­lik ühist­rans­port puu­dub või käib har­va. Kuuel val­la­lii­nil on saa­nud kord nä­da­las sõi­ta bus­si­ga suu­re­mas­se kes­ku­ses­se poo­di, ars­ti juur­de, ap­tee­ki, juuk­su­ris­se ja muu­deks as­jaa­ja­mis­teks. Kol­ma­päe­vi­ti on buss sõit­nud Valk­last-Sal­mis­tult ning ka Hirv­list Kuu­sal­lu ja ta­ga­si, nel­ja­päe­vi­ti Vi­ha­soo kü­last ning ka Pä­ris­pealt-Suur­pealt Lok­sa­le ja ta­ga­si, ree­de­ti Kol­ga-Aab­last ja Lee­silt ning ka Val­ge­jõelt-Kõn­nust Lok­sa­le ja ta­ga­si. Li­saks on sep­temb­rist juu­ni­ni ol­nud igal töö­päe­val käi­gus ta­su­ta buss Lok­salt Tam­mis­pea­le ja Vi­ha­soo kü­las­se ning ta­ga­si Lok­sa­le. Eel­mi­sel aas­tal ku­lus nei­le eri­bus­si­lii­ni­de­le Kuu­sa­lu val­la ee­lar­vest kok­ku 43 518 eu­rot. Lii­ni­del on sõit­nud Lok­sa piir­kon­nas OÜ Ar­la Sõi­dud ja Kuu­sa­lu piir­kon­nas OÜ Tek­toon-A bus­sid.

Käe­so­le­vaks aas­taks teh­ti kõi­gi seits­me lii­ni ve­da­ja han­ge sa­mas ma­hus poo­leks aas­taks, ku­ni juu­ni lõ­pu­ni. Mis tä­hen­dab, et nii OÜ Ar­la Sõi­dud kui ka OÜ Tek­toon-A le­ping lõ­peb juu­ni­kuu­ga. Poo­le aas­ta­ga ku­lub val­laee­lar­vest nei­le eri­lii­ni­de­le eel­de­ta­valt kok­ku 30 521 eu­rot.

Ar­la Sõi­dud ju­ha­ta­ja ja oma­nik Olev Ar­vis­to kin­ni­tas, et te­ma ei osa­le oma fir­ma­ga su­vi­ses han­kes, sest bus­si­ju­hid va­ja­vad puh­kust. Ta on ot­sus­ta­nud, et ei võ­ta osa ka järg­mi­sest han­kest, kui eri­bus­si­lii­ni­de­le ot­si­tak­se ve­da­jaid sõit­mi­seks kord nä­da­las ok­toob­rist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni. Ta põh­jen­das, et bus­si­ju­hid on ju­ba pen­sio­niea­li­sed või lä­hia­jal jää­mas pen­sio­ni­le ega ta­ha enam suu­re­mat töö­koor­must, sest ko­gu koo­liaas­ta väl­tel töö­ta­vad nad õpi­las­lii­ni­del.

Olev Ar­vi­so mär­kis veel, et õpi­las­ve­du­de le­ping keh­tib järg­mi­se õp­peaas­ta lõ­pu­ni, pä­rast se­da ta­hab oma et­te­võt­te­ga te­ge­vu­se lõ­pe­ta­da ja jää­da pen­sio­ni­le: „Olen noo­re­ma­te­le pak­ku­nud, et õp­pi­gu bus­si­ju­hiks, leid­ku ju­ha­ta­ja ja ost­ku mu fir­ma ära, bus­sid on ole­mas ning olen nõus esial­gu va­ja­du­sel ju­hen­da­ma. Siia­ni ei ole kee­gi hu­vi tund­nud.“

Tek­toon-A ju­ha­ta­ja ja oma­nik And­res Oja rää­kis, et ka te­ma ei soo­vi­nud su­vi­ses­se han­kes­se pak­ku­mi­si esi­ta­da, sest on pen­sio­när ning sa­mu­ti oma et­te­võt­te­ga lõ­pe­ta­mi­se suu­nal: „Ku­na ter­vist ja teh­ni­kat on, siis ole­me val­la­va­lit­su­se soo­vi­de­le vas­tu tul­nud ja püüd­nud ai­da­ta. Ka nen­de su­vis­te lii­ni­de koh­ta saat­si­me nüüd kir­ja, et tee­me sõi­dud, kui tei­sed ei tee. Li­sa­si­me, et nüüd on vii­ma­ne kord ja eda­si on meie poolt käes aeg lõ­pe­ta­da, aas­ta lõ­pu­ni enam neid lii­ne tee­nin­da­da ei soo­vi.“

And­res Oja lau­sus, et ko­ha­li­ke bus­si­lii­ni­de osas on te­gu ras­ke et­te­võt­lu­se­ga, tööd on pal­ju, aga po­le nii pii­sa­valt, et end häs­ti ära ta­suks: „Vä­hem­pak­ku­mis­te loo­gi­ka on pa­ra­ku sel­li­ne. Üt­lek­sin nii, et me te­ge­vus on ol­nud val­la­pat­rio­tism.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sel­gi­tas, eri­lii­ni­de bus­sid ot­sus­ta­ti kol­meks kuuks har­vem sõit­ma pan­na, et ra­ha kok­ku hoi­da: „Val­laee­lar­ve ku­lud on ol­nud suu­red, tu­li kok­ku­hoiu­ko­had üle vaa­da­ta. Su­vel on ea­ka­tel muid lii­ku­mis­või­ma­lu­si roh­kem, pal­ju­del on pe­re­liik­med puh­ku­se ajal pi­ke­malt kü­las. Kind­las­ti sõi­da­vad bus­sid seo­ses pen­sio­ni­päe­va­ga es­malt kuu al­gu­ses ja tei­sel kor­ral kaks nä­da­lat hil­jem.“

Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi üt­les, et ea­kad on bus­si­juh­ti­delt kuul­nud plaa­ni­ta­va muu­tu­se koh­ta ning mit­melt poolt kü­la­dest on sot­siaa­lo­sa­kon­da he­lis­ta­tud ja mu­ret­se­tud, mis eda­si saab.

Ai­gi Rei­no­mä­gi: „Kui ea­kal ini­me­sel ei ole või­ma­lust tut­ta­va­te või pe­re­liik­me­te abil va­ja­du­sel kes­ku­ses­se sõi­ta, saab val­la­va­lit­su­selt tel­li­da ko­du­tee­nust. Või­ma­lik on koos hool­dus­töö­ta­ja­ga sõi­ta poo­di, ap­tee­ki, ars­ti juur­de või os­tab hool­dus­töö­ta­ja poest toi­du ja toob ko­ha­le. Ea­kal tu­leb ta­su­da os­tu­de eest ja iga kord sõi­du­ku­lu 5 eu­rot. Kui soo­vi­tak­se ko­du­tee­nust, siis es­malt hin­dab sot­siaal­töö­ta­ja ini­me­se abi­va­ja­dust. Kui sis­se­tu­lek on väi­ke, ei pea sõi­du­ku­lu ta­su­ma.“

Eelmine artikkelKiiu Öörahu – 150 võrrisõpra ja 12 tundi tolmust elamust
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la aren­dus­juht on TAT­JA­NA KOVAL­JO­VA