Raa­si­ku val­la aren­dus­juht on TAT­JA­NA KOVAL­JO­VA

275
Tatjana Kovaljova

Ala­tes 5. juu­nist töö­tab Raa­si­ku val­la aren­dus­ju­hi­na Tat­ja­na Ko­val­jo­va (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, lõ­pe­ta­nud 2006. aas­tal Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li ma­jan­dus­tea­dus­kon­na äri­kor­ral­du­se ja tu­run­du­se eri­ala ma­gist­rik­raa­di­ga. Üli­koo­li ajal läks töö­le kin­nis­va­ra­fir­mas­se, alus­tas pro­jek­ti­ju­hi as­sis­ten­di­na, lõ­puks oli pro­jek­ti­juht. Ala­tes 2002. aas­tast töö­tas trans­por­diet­te­võt­tes AS Sil­la­mäe Sa­dam nõu­ko­gu ja ju­ha­tu­se as­sis­ten­di­na. See­jä­rel oli pro­jek­ti­juht sa­ma­le oma­ni­ku­le kuu­lu­vas et­te­võt­tes, mis ehi­tas spa­asid ja ela­muid Nar­va-Jõe­suus­se. Aas­ta­tel 2010-2012 töö­tas Tat­ja­na Ko­val­jo­va pro­jek­ti­ju­hi­na rah­vus­va­he­lis­te kon­ve­rent­si­de kor­ral­da­mi­se­ga te­ge­le­nud OÜs Frens Kon­ve­rent­si­tee­nu­sed. Pä­rast se­da oli 6 aas­tat ASis U.S. In­vest oma­niku Ur­mas Sõõ­ru­maa as­sis­tent, koor­di­nee­ris Ve­ne­maa ja Uk­rai­na äri­sid. Ala­tes 2018. aas­tast ku­ni tä­na­vu jaa­nua­ri lõ­pu­ni juh­tis Tat­ja­na Ko­val­jo­va ASi Tal­lin­na Lin­nat­rans­port hal­dus­tee­nis­tust. „Raa­si­ku val­la aren­dus­ju­hi töö on uus väl­ja­kut­se. See haa­kub mi­nu tead­mis­te­ga, kuid siin on ühe et­te­võt­te ase­mel või­ma­lik aren­da­da ko­gu val­da,“ sõ­nas Tat­ja­na Ko­val­jo­va. Aren­dus­ju­hi ame­ti­koht on Raa­si­ku val­las uus: „Mi­nu üle­san­ne on oma­da nii-öel­da he­li­kop­te­ri­vaa­det, koon­da­da val­la va­ja­du­sed, ot­si­da fi­nant­see­ri­mis­või­ma­lu­si ning lõ­puks pan­na aren­du­sed ker­ki­ma. Esi­me­ne suu­rem töö on val­la aren­gu­ka­va kaa­sa­jas­ta­mi­ne. Kel­lel on aren­gu­ka­va koh­ta et­te­pa­ne­kuid, saat­ke need mul­le.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las ta­he­tak­se jät­ta pen­sio­nä­ri­de bus­si­lii­nid su­vel sõit­ma ka­hel kor­ral kuus
Järgmine artikkelAni­ja val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 10 ma­ja­pi­da­mist