Kuu­sa­lu val­las on si­ni­lil­le­kam­paa­nia orien­tee­ru­mis­ra­da, Keh­ras tu­leb tea­te­jooks

73
Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­mis­ra­ja sel­fie-raa­mi ai­tas pai­ka pan­na nais­ko­du­kaits­ja ALI­CE LIPP-PA­JU. Fo­to La­na Toom­vap

Har­ju nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad kam­paa­nia raa­mes ko­gu­ma Ma­rat­hon100 le­hel lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid.

Ap­ril­lis ko­gu­tak­se hea­te­ge­vus­li­ku si­ni­lil­le­kam­paa­nia „An­na­me au!“ käi­gus taas ra­ha kait­se­väe ja Kait­se­lii­du ve­te­ra­ni­de, nen­de ra­vi­või­ma­lus­te ja pe­re­liik­me­te toe­tu­seks. Kam­paa­niat vii­vad lä­bi MTÜ Ees­ti Vi­gas­ta­tud Võit­le­ja­te Ühing ja nais­ko­du­kaits­jad.

Li­saks si­ni­lil­le­ku­ju­lis­te rin­na­mär­ki­de ja kam­paa­nia­mee­ne­te müü­mi­se­le on an­ne­tus­te ko­gu­mi­seks ava­tud mit­mel pool Ees­tis orien­tee­ru­mis­ra­da­sid ning te­hak­se si­ni­lil­le­rän­na­kuid ja -jook­se.

Lii­ku­mi­sü­ri­tu­si kor­ral­da­vad ka Har­ju ring­kon­na nais­ko­du­kaits­jad. Har­ju­maal saab nais­ko­du­kaits­ja­te al­ga­tu­sel tä­na­vu es­ma­kord­selt lii­tu­da Ma­rat­hon100 vee­bi­le­he va­hen­du­sel lii­ku­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se­ga. Osa­võ­tu­ta­su on 10 eu­rot. Osa­le­jal tu­leb vee­bi­le­he­le si­ses­ta­da en­da jalg­si lä­bi­tud ki­lo­meet­ri­te arv. Kõn­ni­ki­lo­meet­reid on või­ma­lik li­sa­da spor­di-ü­ri­tus­te ja -tu­le­mus­te vee­bi­kesk­kon­nas ma­rat­hon100.com ku­ni ap­ril­li lõ­pu­ni.

Nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na ju­ha­tu­se lii­ge Eve To­bias sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Ees­ti vä­lis­piir on 754 ki­lo­meet­rit pikk. Vaa­ta­me, kui mi­tu kaits­vat rin­gi Ees­ti­le ap­ril­li­kuu jook­sul vir­tuaal­selt koos pea­le tee­me. Si­ni­lil­le­mär­ki sel­le eest rin­da ei saa, kuid pä­rast kam­paa­nia lõp­pu saa­da­me kõi­gi­le osa­le­nu­te­le vir­tuaal­se si­ni­lil­le. Lii­ku­mi­sü­ri­tus­tel osa­le­ja­te seas loo­si­tak­se väl­ja mee­ned. Ve­te­ra­ni­kuu kõi­gi üri­tus­te in­fo leiab kam­paa­nia­rek­laa­mil aval­da­tud QR-koo­di abil.“

Ta li­sas, et na­gu mu­jal üle Ees­ti, nii saab ka Har­ju­maal nä­ha nais­ko­du­kaits­jaid ap­ril­li­kuus nä­da­la­va­he­tus­tel toi­mu­va­tel rah­vaü­ri­tus­tel an­ne­tu­si ko­gu­mas. Ko­ha­peal tuleks mee­nete os­tmiseks või an­ne­ta­miseks võtta kaasa su­la­ra­ha­.

Si­ni­lil­li ja mee­neid müü­vad veel Coo­pi kaup­lu­sed ja tei­sed­ki koos­töö­part­ne­rid. Ka saab an­ne­tu­se te­ha An­na­me au! vee­bi­le­he kau­du.

Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­mis­ra­da
Kuu­sa­lus on või­ma­lik os­ta si­ni­lil­le­kam­paa­nia mee­neid pea­le Coo­pi kaup­lu­se veel mõ­le­mas lil­le­poes.

Kuu­sa­lu jaos­kon­na nais­ko­du­kaits­jad kor­ral­da­vad tä­na­vu esi­mest kor­da Kuu­sa­lu Si­ni­lil­le­mat­ka „Avas­ta­des Kuu­sa­lu val­da“. Orien­tee­ru­mis­ra­da kul­geb Valk­last ku­ni Kõn­nu ning Vii­nis­tu ja Ju­min­da­ni. Sel­le ko­gu­pik­kus on 120 ki­lo­meet­rit, kok­ku on ra­jal 13 punk­ti. Sel­gi­tu­ses on kir­jas, et ra­da võib lä­bi­da so­bi­va liik­lus­va­hen­di­ga või jalg­si, üles saab ot­si­da kõik punk­tid või va­li­da so­bi­vad. Osa­de punk­ti­de­ni au­to­ga ei pää­se, tu­leb jät­ta ku­ni 500 meet­ri kau­gu­se­le ja vii­ma­ne tee­lõik min­na ja­la.

Kuu­sa­lus on He­li lil­le­poes ja Kän­nu lil­le­poes in­fo QR-koo­di­ga, mil­le ak­ti­vee­ri­mi­sel suu­na­tak­se lii­ku­mi­säp­pi Ac­tion­bound. Äpist leiab si­ni­lil­le­ra­ja „Avas­ta­des Kuu­sa­lu val­da“. Ra­ja iga punk­ti juu­res on kü­si­mus, mil­le­le saab vas­ta­ta. Etap­pe võib lä­bi­da va­balt va­li­tud jär­je­kor­ras, pä­rast alus­ta­mist pan­na pau­si­le või kat­kes­ta­da ja jät­ka­ta soo­vi­tud ajal.

Ra­ja­meis­ter oli Kuu­sa­lu jaos­kon­na asee­si­nai­ne Tii­na Pau, te­da ai­ta­sid jaos­kon­na tei­sed liik­med.

Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­ne Ja­na Koot rää­kis, et kõi­ge vii­ma­ses punk­tis on si­ni­lil­le­de­ga raam, mil­le juu­res pa­lu­tak­se te­ha sel­fie ja pilt üles laa­di­da sot­siaal­kesk­kon­da kasutades #an­na­meau­har­ju­maal.

„Te­gi­me ra­ja oma ko­gu­kon­na jaoks, et oleks roh­kem vä­li­te­ge­vu­si, mi­da et­te võt­ta koos sõp­ra­de ja pe­re­de­ga,“ lau­sus ta.

Keh­ra tea­te­jooks
Nais­ko­du­kait­se Keh­ra jaos­kond kor­ral­dab ve­te­ra­ni­päe­val, 23. ap­ril­lil Keh­ra rah­va­ma­ja juu­res Jü­riöö si­ni­lil­le tea­te­jook­su, mil­le osa­võ­tu­ta­su lä­heb kam­paa­nia heaks. Ka seal ko­gu­tak­se an­ne­tu­si ja müüak­se mee­neid.

Keh­ra jaos­kon­na esi­nai­ne In­ga Koit­la üt­les, et ko­ha­li­kud nais­ko­du­kaits­jad tee­vad si­ni­lil­le­kam­paa­nias kaa­sa kol­man­dat aas­tat, tea­te­jook­su vii­vad lä­bi es­ma­kord­selt: „Start on rah­va­ma­ja ees, paa­ri-kol­me ki­lo­meet­ri pik­ku­ne ra­da kul­geb ai­da, sil­la ja par­gi ümb­ru­ses. See on hea­te­ge­vus­lik jooks, mil­le võit po­le olu­li­ne, täht­sam on osa­võtt. Kes joos­ta ei soo­vi, saab ra­ja lä­bi­da kõn­di­des. Oo­ta­me osa­le­ma ka pe­re­sid, pa­ku­me pann­koo­ke ja teed. Üri­tu­se lõ­pe­ta­me rah­va­ma­jas Tal­lin­na an­samb­li Sounds on Sep­tem­ber kont­ser­di­ga. Bän­dis on ka Keh­ra juur­te­ga muu­si­kuid.“

In­ga Koit­la mär­kis, et kui joos­ta või kõn­di­da ei ta­ha, saab tul­la pu­nu­ma var­je­võr­ku, mis saa­de­tak­se Uk­rai­na võit­le­ja­te­le: „Iga sõlm loeb, oo­ta­me ap­pi. Kui on ilus ilm, sea­me võr­gu üles õues. Uu­ri­me veel täp­se­malt, mil­li­ses vär­vi­too­nis võr­ku ke­va­deks-su­veks va­ja­tak­se, ning ja­ga­me punu­mi­se koh­ta Fa­ce­boo­ki kau­du ük­si­kas­ja­li­ku­mat tea­vet.“

Eelmine artikkelSood­la Kait­seks MTÜ soo­vib jõu­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga kok­ku­le­pe­te­ni
Järgmine artikkelSoodla harjutusväljast