Raa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Kul­lis maa­va­ra­de uu­ri­mi­se­ga

11
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu an­dis nõu­so­le­ku uu­ri­da Kul­li II uu­rin­gu­ruu­mis maa­va­ra va­ru­sid, le­vi­kut ja kae­van­da­mis­tin­gi­mu­si. Kesk­kon­naa­met kü­sis val­la sei­su­koh­ta Ma­ri­na Mi­ne­rals OÜ geo­loo­gi­li­se loa taot­lu­se­le uu­ri­da maa­va­ra­de va­ru­sid 19,77 hek­ta­ri suu­ru­se tee­nin­du­sa­la­ga Kul­li II uu­rin­gu­ruu­mis, mis asub osa­li­selt Jõe­läht­me val­las Sa­ha kü­las, osa­li­selt Raa­si­ku val­la Kul­li kü­la Lõ­vi­sü­da­me kin­nis­tul. Maa kuu­lub rii­gi­le ning on kae­tud met­sa­ga. Kui sealt maa­va­ra lei­tak­se, soo­vi­tak­se ak­tiiv­se tar­be­va­ru­na ar­ve­le võt­ta.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann üt­les, et ka­van­da­ta­vas uu­rin­gu­ruu­mis ei ole loo­dus­kait­sea­lu­seid ob­jek­te ega kat­tu Na­tu­ra 2000 ala­ga, kuid uu­rin­gu­ruu­mi kõr­val on vää­ri­se­lu­pai­gad ja Kes­k­aru ra­ba. Sa­mu­ti on uu­rin­gua­la Har­ju maa­kon­na tee­map­la­nee­rin­gu 2030+ ja Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu ko­ha­selt ro­he­li­se võr­gus­ti­ku tuu­ma­las ning maa­kon­na tee­map­la­nee­rin­gus Tal­lin­na lin­na­le mää­rat­le­tud hal­jas­vöön­dis, mil­le met­sad on suur­lin­na­le lä­he­da­se asu­ko­ha tõt­tu kõr­ge puh­ke­väär­tu­se­ga.

Kesk­kon­nas­pet­sia­list mär­kis, val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi tu­leb maard­la­te ka­su­tu­se­le­võ­tul või­ma­lu­sel väl­ti­da ala­sid, mis asu­vad väär­tus­li­kel põl­lu­maa­del, väär­tus­li­kel maas­ti­kel ja ro­he­li­se võr­gus­ti­ku alal: „Kuid geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu lä­bi­vii­mi­se­ga nõus­tu­mi­ne ei tä­hen­da kind­las­ti kae­van­da­mis­loa väl­jaand­mist.“

Uu­rin­gua­la­le plaa­ni­tak­se eks­ka­vaa­to­ri­ga ra­ja­da 20-25 kae­van­dit ning kui on va­ja täp­se­mat in­fot, te­hak­se ku­ni 35 kae­van­dit. Kui eks­ka­vaa­to­ri­ga kae­va­ta ei saa, näi­teks on pin­na­vee ta­se lii­ga kõr­ge, te­hak­se ku­ni 8 meet­ri sü­ga­vu­sed puu­rau­gud: „Uu­rin­gu­lu­ba taot­le­tak­se kol­meks aas­taks, kuid uu­ring võ­tab ae­ga ku­ni kuus kuud, sel­lest vä­li­tööd kes­ta­vad kaks nä­da­lat.“

Vo­li­ko­gu nõus­tus geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu loa and­mi­se­ga tin­gi­mus­tel, et vä­li­tööd toi­mu­vad vaid töö­päe­vi­ti kell 8-17 ja uu­ri­tak­se ai­nult pin­na­kat­te set­teid. Ju­hul, kui uu­rin­gu tu­le­mu­sel lei­tak­se uu­ri­ta­val alal ma­ter­ja­li, mil­le kae­van­da­mi­ne on ma­jan­dus­li­kult ots­tar­be­kas, tu­leb taot­le­jal koos kae­van­da­mis­loa taot­lu­se­ga esi­ta­da eks­pert­hin­nang – mil­list mõ­ju aval­dab kae­van­da­mi­ne ro­he­võr­gus­ti­ku­le ja Tal­lin­na hal­jas­vöön­di­le, Kes­ka­ru ra­ba­le, tai­mes­ti­ku­le ja loo­mas­ti­ku­le. Sel­le alu­sel ku­jun­dab vo­li­ko­gu sei­su­ko­ha taot­le­ta­val alal kae­van­da­mi­se või­ma­lik­ku­se ja lu­ba­mi­se koh­ta.

Eelmine artikkelKeh­ra las­teaia re­mon­diks üle 16 000 eu­ro
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu me­net­le­mi­ne on jäe­tud La­he­maa tee­ma­de tõt­tu oo­te­le