Ani­ja mõis koo­li­tas Keh­ra güm­na­sis­te gii­di­deks

16
Anija mõis.

Ani­ja mõi­sa ja Keh­ra güm­naa­siu­mi koos­töös õp­pi­sid 10.-11. klas­si­de 10 õpi­last ke­vad­se­mest­ril ühe va­lik­kur­su­se­na gii­di­tööd ning os­kust ja loo­vu­se aren­da­mist eks­kur­sioo­ni­de koos­ta­mi­sel ja lä­bi­vii­mi­sel.

Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut üt­les, et „Ela­mu­seks­kur­sioo­ni­de di­sai­ni“ va­lik­kur­sust pa­ku­ti koo­li­le mi­tu aas­tat ta­ga­si, kuid va­rem ei tund­nud güm­na­sis­tid sel­le vas­tu hu­vi.

„Oli­me sel­le ju­ba unus­ta­nud, kui äk­ki öel­di, et hak­ka­me nüüd pih­ta. Kur­su­se eest­ve­da­ja oli Pär­nu kol­ledži tu­ris­mi­tee­nus­te kaasp­ro­fes­sor An­ne Roo­si­põld, kes on ka sihtasutuse Ani­ja Mõi­sa Hal­du­s nõu­ko­gu lii­ge. Te­ma ot­sis tei­sed õp­pe­jõud. Olid teo­ree­ti­li­sed loen­gud, õpi­la­sed said käia Tal­lin­na va­na­lin­nas tuu­ril pro­fes­sio­naal­se gii­di­ga ning ühe päe­va veet­sid Ani­ja mõi­sas,“ rää­kis Ül­le Daut.

Va­li­kai­ne kur­su­se lõ­puks tu­li õpi­las­tel 11. mail Ani­ja mõi­sas viia lä­bi näi­di­seks­kur­sioon ees­ti, ve­ne ja ing­li­se kee­les.

„Te­gi­me nei­le eel­ne­valt mõi­sas ja par­gis näi­di­seks­kur­sioo­ni, ja­ga­si­me gii­di­ma­ter­ja­li. Va­he­peal käi­sid õpi­la­sed mõi­sa­ga tut­vu­mas, ko­gu­sid in­fo­tahv­li­telt in­fot ja koos­ta­sid eks­kur­sioo­ni­ma­ter­ja­li,“ sõ­nas mõi­sa te­gev­juht.

Noo­ri gii­de hin­da­sid li­saks te­ma­le ja An­ne Roo­si­põl­lu­le Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja, gii­di­ko­ge­mus­te­ga Kad­ri Ki­vi­nurm.

Ül­le Daut ütles, et valikkursuse läbinud õpilastega loodetakse edaspidi koostööd teha: „Noor­tel on kee­led suus, rää­gi­vad va­balt ing­li­se keelt, meie gru­pis oli ka ve­ne ema­kee­le­ga tüd­ru­kuid. Soo­vi­me noo­ri ka­su­ta­da gii­di­de­na ja kaa­sa­ta suu­re­ma­tel su­veü­ri­tus­tel. Mõned noored olid meil ju­ba volb­riõh­tul abis, vä­ga tub­lid ja hak­ka­jad. Kolm tüd­ru­kut lu­ba­sid ap­pi tul­la 1. juu­nil, kui meil on sa­mo­jee­di koer­te näi­tus.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu me­net­le­mi­ne on jäe­tud La­he­maa tee­ma­de tõt­tu oo­te­le
Järgmine artikkelKoh­tu­mi­ne klii­ma­mi­nist­ri­ga tuleb La­he­maa tee­mal juu­nis või juu­lis