Val­la­va­lit­su­sed pre­mee­ri­vad edu­kaid koo­li­lõ­pe­ta­jaid

118

Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sed tun­nus­ta­vad kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de, põ­hi­koo­li­de, hu­vi­koo­li­de ja kut­seõp­pea­su­tus­te tub­li­maid ra­ha­li­se pree­mia­ga.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nus­tab val­da re­gist­ree­ri­tud güm­naa­siu­mi, põ­hi­koo­li või hu­vi­koo­li edu­kalt lõ­pe­ta­nud õpi­la­si val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ja õp­pe­toe­tu­se­ga.

Keh­ra güm­naa­siu­mi 12. klas­si kuld­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nud Mar­kus Veer­bau­mi pre­mee­ri­tak­se 300 eu­ro­ga ning hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nud Me­ri­lin Aru­met­sa, Kir­ke Tam­mis­tet ja Ka­ro­lii­ne Vi­jar­dit 200 eu­ro­ga.

Keh­ra güm­naa­siu­mis 9. klas­si kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Ago Sikk, Mar­tin Le­pik, Len­na Lii Kuusk­la ja Kat­riin Eli­sa­bet Luu­kas ning Aeg­vii­du koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Roo­si Rüt­man saa­vad pree­miaks 100 eu­rot. Sa­ma suu­re pree­mia saa­vad ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Ioan­na-Po­li­na Ol­li­man ja El­mi­ra Si­mo­no­va, Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind muu­si­kao­sa­kon­na kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Jen­ni­fer Ta­lus­te ja Ko­se hu­vi­koo­li spor­dio­sa­kon­na kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud Rai­mo Vaik­sa­lu.

Hea­de ja vä­ga hea­de hin­ne­te­ga güm­naa­siu­mi või põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nuid pre­mee­ri­tak­se 50 eu­ro suu­ru­se õp­pe­toe­tu­se­ga. Keh­ra güm­naa­siu­mi 12. klas­si lõ­pe­ta­sid nel­ja­de-vii­te­ga Ines­sa Bog­da­no­va, Da­niel Gor­diye­vych ja Eli­na Sah­kai ning 9. klas­si Anet Han­nus, Lui­se Möl­der, Mir­jam Pik­kel, Ste­ner Si­rel, Su­san Soik­ka, Mar­ja­na Fo­mi­na, Je­li­za­ve­ta Gurs­ka­ja, Teo­na Mam­po­ria ja Ari­na No­vi­ko­va. Ala­ve­re koo­li lõ­pe­ta­sid vaid vä­ga hea­de ja hea­de hin­ne­te­ga Ta­lis Malts, Me­ri­bel Mar­gat, Ra­mon Na­sil­ni­kov, Mar­ten Ne­lis, Li­sand­ra Pavl­juk ja Stel­la Su­si ning Aeg­vii­du koo­li Mart Vil­lem Mus­to­nen ja An­ni­riin Noor.

Ani­ja val­la koo­li­de lõ­pe­ta­nuid tun­nus­ta­ti tä­nu­kir­ja­ga lõ­puak­tus­tel, pree­mia kan­tak­se edu­ka­te­le lõ­pe­ta­ja­te­le pan­ga­kon­to­le.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tun­nus­tab ra­ha­li­se pree­mia­ga kesk­koo­li ja põ­hi­koo­li tub­li­sid lõ­pe­ta­jaid, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.

Kõi­ge suu­re­ma, 500eu­ro­se pree­mia saab Kuu­sa­lu kesk­koo­li kuld­me­da­li­ga lõ­pe­tav Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li. Güm­naa­siu­mi hea­de ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga lõ­pe­ta­nu­te pree­mia on 50 eu­rot, sel­le saa­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­list Juu­li-Jo­han­na Aa­man, Ker­tu Rumm, Uku Aas­rand, Pau­la Jär­ve, Ca­ro­ly Kiik, An­na-Lii­sa Põl­lu­vee, San­ne Säär, Jar­ko Toom­vap, Anet­te-Ma­rie Vi­ja, Ar­ti-Alek­sis Vokk ja Ann Mirt Kor­man ning Lok­sa güm­naa­siu­mist Karl Ki­vis­tu.

Põ­hi­koo­li kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nuid tun­nus­ta­tak­se 100eu­ro­se pree­mia­ga. Sel­le päl­vi­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list Ker­tu Ee­pold, Mikk Tein­lum, Em­ma So­fia Loo­tus ja Sir­li Sch­ve­de. Kol­ga koo­list saab 100eu­ro­se pree­mia Kä­di Ül­le ning Lok­sa güm­naa­siu­mist põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud Jes­si­ka Jõe­saar, Ali­sa Kask ja Ka­ta­rii­na Ul­pus.

Põ­hi­koo­li hea­de ja vä­ga hea­de tu­le­mus­te­ga lõ­pe­ta­nu­te pree­mia on 50 eu­rot. Kuu­sa­lu kesk­koo­list saa­vad 50eu­ro­se pree­mia Pil­le-Riin Plakk, Ka­ro­lin Püü, Li­set­te Tiits, Ru­ben Käärst, Ke­vin Mar­ten Nel­son, Ro­bin Le­he­roo, Ru­te Rei­mann, Ger­ta Mar­ja­puu, Em­ma Raid­la, Vic­to­ria Sepp, Et­hel Tõe­väl­ja, And­ra Liis Pal­mis­te ja Loo­re To­min­gas. Kol­ga koo­list an­tak­se 50eu­ro­ne pree­mia Emi­ly Lau­ren­di­le, Jo­han­na Sü­da­le ja Ro­bin Lau­ren­di­le. Lok­sa güm­naa­siu­mist saa­vad 50eu­ro­se pree­mia põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud Lin­da Trol­la ja Uku Trol­la.

Veel pre­mee­ri­tak­se 100 eu­ro­ga Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kii­tu­se­ga lõ­pe­ta­nuid – Jo­han­na Ma­rie Mäe­vä­li, Ma­ria Lee Moo­rits ja Loo­re To­min­gas.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku vald pre­mee­rib 500 eu­ro­ga kesk­koo­li või güm­naa­siu­mi kuld­me­da­li­ga ja 300 eu­ro­ga kesk­koo­li või güm­naa­siu­mi hõ­be­me­da­li­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si. 200 eu­ro­ga pre­mee­ri­tak­se põ­hi­koo­li või kut­seõp­pe-a­su­tu­se kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nuid ja 100 eu­ro­ga hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si. Pree­miat maks­tak­se õpi­las­te­le, kel­le re­gist­ree­ri­tud elu­koht koo­li lõ­pe­ta­mi­se aas­tal on Raa­si­ku val­las.

Pree­mia saa­mi­seks tu­leb õpi­la­sel esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le aval­dus, ku­hu on mär­gi­tud kon­to num­ber, koo­pia isi­kut tõen­da­vast do­ku­men­dist ja kii­tus­kir­jast või koo­li lõ­pu­tun­nis­tu­sest, mit­te­töö­ta­va­tel õpi­las­tel ka aval­dus mak­su­va­ba tu­lu saa­mi­seks.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la uus fi­nants­juht on JE­LE­NA AAS­MA
Järgmine artikkelKiiu Öörahu – 150 võrrisõpra ja 12 tundi tolmust elamust