Raa­si­ku val­la uus fi­nants­juht on JE­LE­NA AAS­MA

331
Jelena Aasma

Ala­tes 8. maist töö­tab Raa­si­ku val­la fi­nants­ju­hi­na Je­le­na Aas­ma (pil­dil). Ta lõ­pe­tas 1988. aas­tal Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­lis tee­nin­du­sö­ko­noo­mi­ka eria­la ja õp­pis aas­ta­tel 2002-2004 Es­to­nian Bu­si­ness Sc­hoo­lis ra­han­dust. Aas­ta­tel 2004-2009 töö­tas Je­le­na Aas­ma Ma­xi­ma Ees­ti OÜs, al­gu­ses pea­raa­ma­tu­pi­da­ja­na, hil­jem fi­nants­ju­hi­na. Aas­ta­tel 2009-2020 oli ta fi­nants­juht New Yor­ker Es­to­nia OÜs, mis on Sak­sa kau­ban­dus­kont­ser­ni Ees­ti ha­ru. Ala­tes 2021. aas­tast ku­ni tä­na­vu ke­va­de­ni töö­tas Je­le­na Aas­ma kon­sul­tan­di­na raa­ma­tu­pi­da­mis­bü­roos, mis pak­kus tee­nu­seid e-re­si­den­ti­de­le. „Ava­li­kus sek­to­ris ei ol­nud ma va­rem töö­ta­nud, tun­dus vä­ga hu­vi­tav,“ põh­jen­das ta Raa­si­ku val­la fi­nants­ju­hiks kan­di­dee­ri­mist. Ala­tes 2021. aas­tast on Je­le­na Aas­ma ka Ees­ti Si­se­kait­sea­ka­dee­mia kü­la­lis­lek­tor, õpe­tab tu­le­vas­te­le mak­su- ja tol­li­hal­du­ri­te­le fi­nant­sar­ves­tust, raa­ma­tu­pi­da­mist ja mak­sun­dust.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la hal­duss­pet­sia­lis­ti­na töö­tab AIN KÜ­LIM
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­su­sed pre­mee­ri­vad edu­kaid koo­li­lõ­pe­ta­jaid