Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le

62
MEELI KUUL.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­se­ga toe­ta­tak­se 2021. aas­ta ee­lar­vest 13 kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si kok­ku 22 130,26 eu­ro­ga, li­saks saa­vad kaks MTÜd te­ge­vus­toe­tust vo­li­ko­gu ot­su­se­ga.

Toe­tu­se saa­mi­seks tu­li va­baü­hen­dus­tel taot­lu­sed esi­ta­da möö­du­nud aas­ta 20. ok­toob­riks. Taot­lu­sed vaa­tas lä­bi val­la­va­lit­su­se ala­ti­ne kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jon, kes esi­tas oma et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed 9. veeb­rua­ril.

Val­la aren­dus­ju­hi Mee­li Kuu­li sõ­nul oli ko­mis­jo­ni et­te­pa­nek toe­ta­da kõi­ki taot­le­jaid. Suu­rem osa neist saa­vad soo­vi­tud sum­ma, vaid kaks taot­le­jat saa­vad toe­tust kü­si­tust vä­hem.

Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing saab 1200 eu­rot te­ge­vus­toe­tust ühi­sü­ri­tus­te ja trans­por­di­ku­lu­de jaoks. MTÜ­le Põr­gu­värk an­tak­se 1100 eu­rot Põr­gu­põh­ja päe­va ja Ees­ti Va­ba­rii­gi taa­si­se­seis­vu­mis­päe­va pik­ni­ku kor­ral­da­mi­seks ning pro­jek­ti­toe­tu­se­na 200 eu­rot Põr­gu­põh­ja päe­va kroo­ni­ka­te 2. osa vi­deo- ja fil­mi­ma­ter­ja­li tööt­le­mi­seks. Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le eral­da­ti 3200 pääs­te­selt­si hoo­ne hal­dus­ku­lu­deks. MTÜ Keh­ra Kas­sid saab tea­vi­tus­te­ge­vu­seks, loo­ma­de trans­por­ti­mi­seks, ve­te­ri­naar­tee­nus­te eest ta­su­mi­seks, loo­ma­de püü­gi­puu­ri ja kii­bi­lu­ge­ja ost­mi­seks kok­ku 1910 eu­rot. MTÜd Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal toe­ta­tak­se 300 eu­ro­ga, mis ku­lub pea­mi­selt maa­li­mis­va­hen­di­te ost­mi­seks ning kuns­ti­lau­päe­va­de ja näi­tus­te kor­ral­da­mi­seks. Val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi saab 1828 eu­rot.

„Han­ni­jög­gi taot­les kok­ku 4863 eu­rot, kuid kul­tuu­ri- ja va­baa­ja­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ot­sus­tas val­la­va­lit­sus toe­ta­da vaid trans­por­di­ku­lu­sid,“ üt­les aren­dus­juht.

MTÜ Söe­sau­na Ta­lu saab 4900 eu­rot pro­jek­ti­toe­tust maa­soo­jus­pum­ba ning vee­pu­has­tus­sead­me­te ost­mi­seks. MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam saab kok­ku 990 eu­rot nel­ja KO­Pi või kul­tuur­ka­pi­ta­li esi­ta­tud pro­jek­ti­de oma­osa­lu­seks. Need on 11. aja­loo­kon­ve­rents, Bir­ken­ruh´ ka­pi res­tau­ree­ri­mi­ne, näi­tus „Kaks­küm­mend kaks kan­get Keh­ra naist“ ning Keh­ra 5. pa­be­ri­päev. MTÜ­le Nõmb­ra Kar­ja­mõis an­tak­se 3362 eu­rot fes­ti­va­li „Nõmb­ra Val­gus 2021“ kor­ral­da­mi­seks. MTÜ Sääs­kü­la Hu­vik­lu­bi saab 1000 eu­rot Pii­be Teat­ri la­vas­tu­se „Pa­lu­sa­lu“ teh­ni­ka, tri­büü­ni­de ja tel­ki­de jaoks.

„Sääs­kü­la Hu­vik­lu­bi taot­les meilt toe­tust esi­mest kor­da. Lea­der prog­ram­mi toe­tu­se­ga ta­he­tak­se te­ha la­vas­tust Krist­jan Pa­lu­sa­lust, val­lalt kü­si­ti 1500 eu­rot näi­te­män­gu teks­ti koos­ta­mi­seks. Ani­ja val­la va­baü­hen­dus­te toe­tus­te taot­le­mi­se kord näeb et­te, et per­so­na­li­ku­lu­deks ra­ha ei eral­da­ta, väl­jaar­va­tud ju­hul, kui vald se­da te­ge­vust ise tel­lib. See­tõt­tu toe­ta­me la­vas­tu­se­ga seo­tud muid ku­lu­sid,“ sel­gi­tas Mee­li Kuul.

Kü­la­selt­si­dest saab MTÜ Pik­va-Ara­va Kü­lae­lu 1085 eu­rot te­ge­vus­toe­tust selt­si­ma­ja ja kü­lap­lat­si hool­da­mi­seks, naab­ri­val­ve tee­nu­se aas­ta­mak­su ta­su­mi­seks, uue kü­lap­lat­si ra­ja­mi­seks ja kor­ras­ta­mi­seks ning ühi­sü­ri­tu­se lä­bi­vii­mi­seks. Voo­se Kü­la­selt­si­le an­tak­se 355,26 eu­rot kü­lap­lat­si tant­su­la­va ja ka­tu­sea­lu­se re­no­vee­ri­mi­se KOPi projekti omaosaluse katteks, Roo­kü­la Kü­la­selt­si­le 700 eu­rot jalg­pal­li­väl­ja­ku hool­da­mi­seks, kü­lap­lat­si pin­ki­de jaoks ning mo­ti­vat­sioo­niü­ri­tu­se te­ge­mi­seks.

Te­ge­vus­toe­tust taot­le­sid ka MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja MTÜ Trii­bik, nei­le toe­tu­se and­mi­se ot­sus­tas ee­lar­ve kin­ni­ta­mi­se­ga val­la­vo­li­ko­gu. Keh­ra Raud­tee­jaa­ma aas­tast te­ge­vust toe­ta­tak­se 13 320 eu­ro­ga. See on mõel­dud töö­jõu- ja te­ge­vus­ku­lu­deks ning sig­na­li­sat­sioo­ni ja soo­jus­pum­ba hool­du­seks. Trii­bik saab 8500 eu­rot töö­jõu­ku­lu­deks ja Keh­ra nu­ku­teat­ri tra­dit­sioo­ni­de säi­li­ta­mi­seks.

Ku­na eel­mi­sel aas­tal jäid vii­ru­se­ga seo­tud pii­ran­gu­te tõt­tu pal­jud ka­van­da­tud üri­tu­sed toi­mu­ma­ta, jäi ka 2020. aas­taks va­baü­hen­dus­te­le eral­da­tud toe­tu­sest osa ka­su­ta­ma­ta. Ain­sa­na tu­li MTÜ-l Tant­su­ra­tas maks­ta ta­ga­si 816 eu­rot, mis oli mõel­dud Pra­has toi­mu­ma pi­da­nud folk­loo­ri­fes­ti­va­li osa­le­mi­seks.

„Teis­tel va­baü­hen­dus­tel lu­ba­takse eel­mi­se aas­ta toe­tu­st ka­su­ta­da muu­de ku­lu­de kat­mi­seks või et­te­mak­suks sel­lele aas­tale lük­ku­nud üri­tus­tel osa­le­mi­seks,“ sõ­nas aren­dus­juht.

Eelmine artikkelTuleo­hu­tus al­gab meist en­dist
Järgmine artikkelKol­ga koo­li kuul­de­män­gu­fes­ti­val Pind Kõr­va