Kuu­sa­lu val­la spor­dik­lu­bid saa­vad toe­tust uue kor­ra jär­gi

126
Kuusalu spordikeskus.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kol­ma­päe­val, 7. ok­toob­ril 11 poolt-, 2 vas­tu- ja 4 era­poo­le­tu hää­le­ga spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­ra.

Vas­ta­valt kin­ni­ta­tud kor­ra­le tu­leb spor­dik­lu­bi­del edas­pi­di esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lus järg­mi­se aas­ta te­ge­vus­toe­tu­se saa­mi­seks elekt­roo­ni­li­ses kesk­kon­nas Spo­ku. Lap­se­va­ne­ma­tel pa­lu­tak­se sa­mas kesk­kon­nas kin­ni­ta­da oma lap­se osa­le­mi­ne tree­ning­rüh­mas.

Tei­ne suu­rem muu­tus võr­rel­des se­ni­se kor­ra­ga on toe­tus­te me­net­le­mi­ne. Siia­ni vaa­tas taot­lu­sed lä­bi ja te­gi val­la­va­lit­su­se­le maks­mi­se osas et­te­pa­ne­kuid vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon. Nüüd te­ge­leb taot­lus­te­ga val­la­va­lit­su­se vas­tu­tav amet­nik, kes kont­rol­lib esi­ta­tud do­ku­men­ti­de nõue­te­le vas­ta­vust, han­gib va­ja­du­sel li­sain­for­mat­sioo­ni. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon enam taot­lus­te­ga ei te­ge­le. Toe­tu­se väl­ja­maks­mi­se ot­sus­tab val­la­va­lit­sus. Toe­tu­se suu­rus ar­ves­ta­tak­se va­le­mi alu­sel: 30 prot­sen­ti on võrd­ne põ­hi­sum­ma kõi­gi­le klu­bi­de­le, 30 prot­sen­ti ar­ves­ta­tak­se tree­ning­rüh­ma­de ar­vu jär­gi ja 40 prot­sen­ti ja­ga­tak­se läh­tu­valt noors­port­las­te ar­vust.

Uues kor­ras on ka kir­jas, et toe­tu­se saa­ja ka­jas­tab Kuu­sa­lu val­da kui oma toe­ta­jat rek­laa­mi­des, riie­tu­sel või ava­li­kel esi­ne­mis­tel. Noors­port­las­te võist­lusp­ro­to­kol­li­des peab sport­la­se ni­me ta­ga ka­jas­tu­ma või­ma­lu­sel „Kuu­sa­lu“.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du kom­men­tee­ris, et uut kor­da on väl­ja töö­ta­tud aas­taid. Val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man tä­nas val­la­va­lit­su­se ni­mel ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni liik­meid, pal­jud neist on tei­nud aas­taid ana­lüü­si­vat tööd.

Vo­li­ko­gu aru­tas is­tun­gil val­la­va­lit­su­se ja va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald ju­hi Mar­ti Hää­le et­te­pa­ne­kuid kor­ra pro­jek­ti muut­mi­seks. Eel­mi­sel is­tun­gil juh­tis Mar­ti Hääl tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et pro­jek­tis oli noors­port­las­te mi­ni­maal­seks tree­ning­koor­mu­seks mär­gi­tud 3 aka­dee­mi­list tun­di nä­da­las, kui­gi kul­tuu­ri­mi­nist­ri mää­ru­se ko­ha­selt loe­tak­se mi­ni­maal­seks tree­ning­koor­mu­seks 4 aka­dee­mi­list tun­di nä­da­las. Anu Kirs­man tea­tas nüüd is­tun­gil, et vallavalitsuse ettepanekul on mi­ni­maal­seks koor­mu­seks mär­gi­tud 4 aka­dee­mi­list tun­di nä­da­las.

Mar­ti Hää­le eel­mi­sel is­tun­gil esi­ta­tud pa­ran­du­set­te­pa­nek puu­du­tas spor­di­rüh­ma­de suu­ru­se ar­ves­ta­mist Kuu­sa­lu val­da sis­se kir­ju­ta­tud las­te ar­vu jär­gi. Ta sel­gi­tas, et toe­tust tu­leks maks­ta elu­ko­ha­järg­selt, kuid näi­teks eda­si­jõud­nud sport­las­te tree­ning­rüh­ma­de korral ei peaks osa­le­ja­te ar­vu si­du­ma sis­se­kir­ju­tu­se­ga Kuu­sa­lu val­da. Se­da eri­ti eda­si­jõud­nud ehk kõr­ge­ma meis­ter­lik­ku­se­ga sport­las­te tree­ning­rüh­ma­de pu­hul.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil võt­tis Mar­ti Hääl va­ra­se­mad et­te­pa­ne­kud ta­ga­si ja esi­tas uued täp­sus­ta­tud pa­ran­du­set­te­pa­ne­kud. Ta pak­kus, et et­te­val­mis­ta­vas ast­mes võiks tree­ning­rühm ol­la täie­li­kult komp­lek­tee­ri­tud Kuu­sa­lu val­las ela­va­test las­test, tree­nin­gast­mes vä­he­malt 75 prot­sen­ti ja meis­ter­lik­ku­se ast­mes üle 50 prot­sen­di las­test ela­ma rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­las. Tree­ning­tun­di­de koh­ta pak­kus ta, et kui noor­sport­la­se tree­ning­koor­mus on üle 3 tun­ni nä­da­las, võe­taks klu­bi­le toe­tu­se mää­ra­mi­sel ar­ves­se te­ge­lik tree­ning­koor­mus.

Pä­rast istungi 10mi­nu­ti­list va­heae­ga tea­tas Ur­mo Ris­ti­saar, et neid et­te­pa­ne­kuid koalitsioon heaks ei kii­da, kõr­ge­ma ta­se­me­ga tree­ning­rüh­ma pu­hul saab tree­ner nii­gi ta­su väik­se­ma ar­vu las­te pealt. Ka sport­las­te Kuu­sa­lu val­da sis­se­kir­ju­tu­se nõu­dest loo­bu­mist aru­ta­ti va­hea­jal, kuid või­ma­li­ke skee­mi­ta­mis­te väl­ti­mi­seks et­te­pa­ne­kut ei toe­ta­ta. Mar­ti Hää­le et­te­pa­ne­kud said 6 poolt- ja 11 vas­tu­häält.

Vas­ta­valt muu­de­tud kor­ra­le peab val­lalt toe­tust taot­leva spor­dik­lu­bi tree­ning­rüh­mal ole­ma vä­he­malt noo­remt­ree­ne­ri kva­li­fi­kat­sioo­ni­ga tree­ner ja klu­bi peab ole­ma te­gut­se­nud vä­he­malt aas­ta.

Viimastel aastatel on Kuu­sa­lu val­lalt toetust saanud 9 spor­dik­lu­bi: Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi, jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev, Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi, Kuu­sa­lu Rah­vas­port, Kuu­sa­lu Ten­ni­se­klu­bi, Kuu­sa­lu Ka­ra­te Kool, Kei­la Swimc­lub/Ind­rek Sei Uju­mis­kool, ka­ra­tek­lu­bi IVL ja Ha­ra Sei­la­mi­se Selts.

Eelmine artikkelEt­te­võt­lus­nä­dal Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku koo­lis
Järgmine artikkelAni­ja val­la kü­la­va­ne­mad arut­le­sid sta­tuu­di üle