Har­ju aas­ta pa­rim noor­kot­kas on AND­REAS IDA­VAIN ja nais­ko­du­kaits­ja MA­RIS LIL­LE­VÄ­LI Kuu­sa­lust

191
Har­ju aas­ta 2022 pa­rim noor­kot­kas AND­REAS IDA­VAIN ja Har­ju aas­ta 2022 pa­rim nais­ko­du­kaits­ja MA­RIS LIL­LE­VÄ­LI.

Har­ju ma­le­va aas­ta 2022 pa­ri­maks noor­kot­kaks va­li­ti Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te aju­ti­ne rüh­ma­pea­lik, noor­kot­kas And­reas Ida­vain Kuu­sa­lust. Tal­le tea­tas tun­nus­tu­sest ja an­dis Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va staa­bi­hoo­nes ni­me­li­se klaaska­ri­ka üle noor­kot­kas­te Har­ju ma­le­va pea­lik Al­lan Sau­kas.

Har­ju noor­te kot­kas­te Fa­ce­boo­ki-võr­gus­ti­kus aval­da­tud uu­di­ses on kir­jas: „And­reas Ida­vain on rüh­ma Kuu­sa­lu Noor­ed Kot­kad 2 noor­kot­kas asu­ta­mi­sest saa­dik ning üks sel­le liid­ri­test. Te­ma lem­mik­te­ge­vus or­ga­ni­sat­sioo­nis on pat­rull­võist­lus­tel osa­le­mi­ne, aas­tas lä­bib ta kesk­mi­selt 7-10 võist­lust. Kind­las­ti ei jää en­ne võist­lu­si ta­hap­laa­ni­le va­ja­li­ke tee­ma­de üle­kor­da­mi­ne, et mees­kond A4 taas poo­diu­mi­le tõs­ta. Sel aas­tal oli And­rea­sel või­ma­lus pan­na end proo­vi­le pea­kor­ral­da­ja­na võist­lu­sel Välk­rän­nak. Kui And­reas su­vel or­ga­ni­sat­sioo­nist väl­ja kas­vab, siis jääb ta kind­las­ti toe­ta­ma oma rüh­ma, et eda­si ja­ga­da õpe­tu­si ning oht­ralt ko­ge­mu­si.“

Tal­lin­na Reaal­koo­li abi­tu­rient And­reas Ida­vain õp­pis põ­hi­koo­li lõ­pu­ni Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Ta on Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te võist­kond A4 kap­ten. Võist­kond on edu­kalt osa­le­nud piir­kond­li­kel, üle-Ees­ti­lis­tel ja ka rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel.

Oma 11. klas­si ko­hus­tus­li­ku uu­ri­mus­töö te­gi And­reas Ida­vain tee­mal „Aja­tee­nis­tu­se ja re­serv­ko­hus­tu­se tead­lik­kus Tal­lin­na Reaal­koo­li, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja noor­te kot­kas­te Har­ju ma­le­va ning ko­du­tü­tar­de Har­ju ring­kon­na güm­naa­siu­mi­noor­te seas“. Ta kom­men­tee­ris, et uu­ris­mus­tööst sel­gus, noo­red võik­sid ol­la tead­li­ku­mad, roh­kem tea­vad need, kes ise on noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red.

Det­semb­ris kuu­lu­ta­ti nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na esi­nai­se El­be Lu­mis­te vas­tu­võ­tul Har­ju aas­ta 2022 pa­ri­maks nais­ko­du­kaits­jaks Ma­ris Lil­le­vä­li Kuu­sa­lu jaos­kon­nast. Te­ma sai kin­giks ni­me­li­se mee­ne­kel­la.

Ta on nais­ko­du­kait­se Har­ju ring­kon­na me­dit­sii­nig­ru­pi ju­hi abi, va­ba­taht­lik es­maa­bi inst­ruk­tor ja eva­kuat­sioo­ni­rüh­ma me­dit­sii­ni­mees­kon­na lii­ge. Vii­ma­sed küm­me­kond aas­tat on õpe­ta­nud nais­ko­du­kait­se baas­väl­jaõp­pes osa­le­ja­te­le es­maa­bi, ai­da­nud kur­sus­te et­te­val­mis­ta­mi­sel ja toe­ta­nud tun­di­de lä­bi­vii­mi­sel al­ga­jaid inst­ruk­to­reid. Sa­mu­ti on osa­le­nud Kait­se­lii­du es­maa­bi baas­kur­su­sel koo­li­ta­ja­na. Li­saks Har­ju ring­kon­na­le on ta käi­nud es­maa­bi õpe­ta­mas Jõ­ge­va ja Tal­lin­na ring­kon­nas. Ka on ta osa­le­nud koo­li­ta­ja­na rii­gi­kait­se­laag­ri­tes ning ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te laag­ri­tes ja võist­lus­tel, kus on koos­ta­nud võist­lu­sü­le­san­deid ning ol­nud koh­tu­nik.

Ma­ris Lil­le­vä­li on 19 aas­tat töö­ta­nud Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke rüh­maõ­pe­ta­ja­na. Nais­ko­du­kait­ses­se as­tus 2004. aas­tal.

Ring­kon­da­de pa­ri­mad noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red kan­di­dee­ri­vad Kait­se­lii­du pa­ri­ma ko­du­tüt­re ja noor­kot­ka tiit­li­le, sa­mu­ti pa­ri­mad nais­ko­du­kaits­jad ja kait­se­liit­la­sed.

Lau­reaa­did kuu­lu­ta­vad väl­ja Kait­se­lii­du ülem bri­gaa­di­kind­ral Ri­ho Üh­te­gi, ko­du­tü­tar­de pea­va­nem Ave Proos ja noor­te kot­kas­te pea­va­nem Sil­ver Tamm 28. jaa­nua­ril toi­mu­val pi­du­li­kul üri­tu­sel Tar­tus.

Eelmine artikkelELi Lea­der-prog­ram­mi uued või­ma­lu­sed
Järgmine artikkelAnija mõisa valitsejamajja kavandatakse majutuskohta