Ani­ja val­la kü­la­va­ne­mad arut­le­sid sta­tuu­di üle

149
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kut­sus 29. sep­temb­ril üle pi­ka aja taas kok­ku val­la kü­la­va­ne­mad. Voo­se Päi­ke­se­ko­dus toi­mu­nud koh­tu­mi­sel kõ­nel­di val­la aren­gu­ka­vast, val­la­va­lit­sus kü­sis kü­la­juh­ti­de et­te­pa­ne­kuid val­la aren­gu­ka­vas­se, ja kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­dist. „Tõs­ta­ta­sin kü­si­mu­se, kas ta­ha­me, et meil olek­sid kü­la­va­ne­mad ja sel ju­hul ka kor­da, mis nen­de te­ge­vust re­gu­lee­rib. Meie kü­la­va­ne­ma­te sta­tuut on keh­tes­ta­tud 2006. aas­tal, kui ta­ha­me sel­le jär­gi toi­me­ta­da, tu­leb sta­tuu­ti kind­las­ti uuen­da­da,“ üt­les val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul. Ta li­sas, et prae­gu ei tea osa kü­la­va­ne­maid, kas nad on ame­tis­se kin­ni­ta­tud val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga, na­gu sta­tuut et­te näeb. „Sel kor­ral aru­ta­si­me põ­hi­li­selt, mis va­nu­sest on õi­gus osa­le­da kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sel ning kui va­nalt on või­ma­lik kan­di­dee­ri­da kü­la­va­ne­maks. Prae­gu­ses sta­tuu­dis on kü­la­va­ne­ma va­li­mi­se õi­gus 18aas­ta­sel, kü­la­va­nem peab ole­ma vä­he­malt 21, kui ela­nik­ke on nii­gi vä­he, ehk oleks hää­leõi­gus an­da ju­ba 16aas­ta­se­le?“ Tei­ne suu­rem sta­tuu­di­ga seo­tud kü­si­mus on Mee­li Kuu­li sõ­nul, ke­da pi­da­da kü­lae­la­ni­kuks – arut­le­ti, kas peab ole­ma kül­la sis­se kir­ju­ta­tud, pii­sab seal ela­mi­sest või kin­nis­va­ra oma­mi­sest. Kõ­nel­di ka sel­lest, kas ha­ka­ta naa­ber­val­da­de ees­ku­jul and­ma ra­ha­list toe­tust kü­la­de­le, kus on MTÜ, va­li­tud kü­la­va­nem ja kü­la aren­gu­ka­va. „Teen esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal sta­tuu­dis esi­me­sed suu­re­mad muu­da­tu­sed ja saa­dan kü­la­va­ne­ma­te­le. Loo­dan, et saa­me sel­lest koos te­ha toi­mi­va kü­la­va­ne­ma­te va­li­mist ja te­ge­vust re­gu­lee­ri­va kor­ra.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­dik­lu­bid saa­vad toe­tust uue kor­ra jär­gi
Järgmine artikkelMuu­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koos­sei­sus