Kuusalu valla külavanema statuut

1813

§ 1. Üldsätted
1) Külavanem on ühe või mitme küla elanike ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsuse koostööpartner külas, kes juhindub oma tegevuses ja lepingute sõlmimises küla ühistest seisukohtadest ja küla arengukavast, omavalitsuse otsustest, määrustest ja kehtivast üldplaneeringust ning Eesti Vabariigi seadustest.
2) Külaelanik on inimene, kellel on selles külas alaline elukoht. Alalise elukoha määramise aluseks on rahvastikuregistri andmebaas.
§ 2. Külavanemale
esitatavad nõudmised
1) Külavanem peab olema tema poolt esindatava küla täisealine  teovõimeline  registrijärgne elanik.
2) Külavanem võidakse valida ka mitmele külale. Sel juhul peab valitav  isik  olema  nendest  küladest ühe registrijärgne elanik.
3) Külavanem on ühiskondlik amet,  mida  sellesse  valitud  isik täidab vabatahtlikult, selle eest tasu  saamata  ning  tuginedes  küla­elanike usaldusele.
§ 3. Küla koosolek
1) Küla koosoleku võib kokku kutsuda külavanem või vähemalt kolm täisealist külaelanikku. Kui külas elab alla 10 inimese, piisab koosoleku kokku kutsumiseks ühe kolmandiku külaelanike taotlusest.
2) Küla koosolekust peab olema  ette  teatatud  vähemalt  kaks nädalat enne koosoleku toimumist.
3) Küla koosoleku kutse edastab(avad) koosoleku kokkukutsuja(d). Kutses näidatakse ära koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Koosoleku kutse edastatakse kõikidele täisealistele külaelanikele nende elektronposti aadressile, viimase puudumisel paberkandjal postkastidesse; samuti teavitatakse koosoleku toimumisest küla teadete tahvli(te)l, ajalehes Sõnumitooja ning Kuusalu valla kodulehel.
4) Küla koosolek on otsustusvõimeline kui:
1) külas,  kus  on  täisealisi  külaelanikke  alla  50,  võtab  koosolekust  osa  vähemalt  pool  täisealistest külaelanikest;
2) külas, kus on täisealisi külaelanikke 51 kuni 199, võtab koosolekust osa vähemalt 25 täisealist külaelanikku;
3) külas, kus on täisealisi külaelanikke 200 ja enam, võtab koosolekust osa vähemalt 50 täisealist külaelanikku;
4) kui toimub mitme küla ühine koosolek, peab kvooruminõue olema täidetud iga asustusüksuse puhul.
5) Kui küla koosolekul ei osale käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutud arv külaelanikke, otsustatakse samal koosolekul uue, sama päevakorraga toimumise päev, mis ei või  olla  varem  kui  14  päeva  pärast.
6) Esimesel koosolekul mitteosalenud külaelanikke teavitatakse uue koosoleku toimumisest käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra kohaselt kirjalikult vähemalt 7 päeva enne uue koosoleku toimumise päeva. Esimesel koosolekul osalejad loetakse uue koosoleku toimumisest informeerituks ning neile uut kutset saatma ei pea.
7) Korduv, sama päevakorraga toimuv küla koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud külaelanike arvust.
§ 4. Külavanema valimine
1) Külavanem valitakse poolthäälte enamusega küla koosolekul, millest võtab osa Kuusalu vallavolikogu või vallavalitsuse liige (edaspidi valla esindaja).
2) Juhul kui valla esindajaks olev vallavalitsuse/volikogu liige esitatakse külavanema kandidaadiks, ei saa ta olla valla esindajaks küla koosolekul.
3) Külavanema valimiste läbiviimiseks moodustatakse vähemalt kolme liikmeline valimiskomisjon, millesse peab kuuluma valla esindaja. Valimiskomisjon korraldab küla koosolekul külavanema valimised.
4) Külavanema kandidaat või kandidaadid seatakse üles külaelanike poolt.
5) Külavanema kandidaat peab olema nõus oma kandidatuuri ülesseadmisega, juhul kui kandidaat ei viibi koosolekul, peab nõusolek olema kirjalik.
6) Külavanem valitakse üldjuhul salajasel hääletamisel. Kui koosolekul seatakse üles vaid üks kandidaat, võib valimine toimuda ka avalikul hääletusel, kui sellega on nõus kõik koosolekust osa võtvad inimesed.
7) Igal täisealisel külaelanikul on üks hääl.
8) Juhul kui külavanem ei osutu valituks esimeses hääletamise voorus, toimub kohapeal teine hääletamise voor, kus saab hääletada esimeses voorus kahe enam hääli saanud külavanema kandidaadi vahel.
9) Kui ka teises voorus ei saavuta kumbki kandidaat poolthäälte enamust, kutsutakse mitte varem kui 14 päeva pärast külavanema valimiseks kokku uus küla koosolek.
10) Mitme küla ühise külavanema valimise korral osutub külavanem valituks ainult nendes külades, kus ta kogub vajaliku häälteenamuse.
11) Külavanem kinnitatakse Kuusalu vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on küla koosoleku protokoll ja koosolekul osalejate nimekiri.
§ 5. Külakogu. Külavanema asendamine
1) Külakogu on inimeste grupp, kes on volitatud abistama ning asendama külavanemat tema kohustuste täitmisel.
2) Külakogu võib moodustada külavanema ettepanekul tema volituste ajaks küla elanikest ja/või külaseltsi liikmetest ja/või külas kinnisvara omavate isikute hulgast.
3) Külakogu kinnitatakse külaelanike poolthäälte enamusega üldjuhul samal küla koosolekul, kus valitakse külavanem. Kui külakogu moodustamiseks kutsutakse kokku eraldi koosolek, kehtivad selle kvoorumile käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 4 sätestatud nõuded.
4) Külavanema asendamine toimub ainult külavanema poolt antava kirjaliku volituse alusel.
5)  Külavanemat  saab  asendada ainult esindatavas külas elav isik.
§ 6. Külavanema õigused ja
kohustused
1) Külavanemale antakse Kuusalu valla poolt külavanema märk ning tema kodusele postiaadressile tellitakse alates valimisele järgnevast  kuust  ajaleht  Sõnumitooja.
2) Külavanemal on õigus:
1) teha küla koosolekule ettepanek moodustada küla elanikest ja/või külaseltsi liikmetest ja/või külas kinnisvara omavatest isikutest külakogu;
2) esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes institutsioonides;
3) kutsuda  kokku  küla  koos­olekuid  ja  algatada  lahendamiseks   külaelu   küsimusi,   mis   ei   ole vastuolus seadustega ning vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidega;
4) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks kohalikus omavalitsuses, avaldada arvamust küla probleemide lahendamiseks;
5) taotleda ja kasutada küla nimel rahalisi vahendeid, lähtudes küla koosolekul kinnitatud otsustest ning küla arengukavast;
6) teha ettepanek valla osaüldplaneeringu algatamiseks;
7) saada omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
8) teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne;
9) astuda külavanema kohalt tagasi;
10) jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning sekkuma vajadusel;
11) saada vallavalitsuselt/volikogult/volikogu komisjonilt teavet tema poolt esindatavat küla puudutavate küsimuste lahendamise käigust.
3) Külavanema kohustused on:
1) organiseerida külas ühistegevust ning ärgitada külaelanikke koostööle;
2) edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja muudele institutsioonidele;
3) võimaldada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud külaelanikke puudutava informatsiooni kättesaamist;
4) teavitada omavalitsust küla probleemidest;
5) korraldada küla arengukavade arutelusid;
6) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
7) viia vähemalt üks kord aastas läbi küla koosolek ja esitada külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta, külavanema aruanne saadetakse kogukonnakomisjonile ning avalikustatakse Kuusalu valla veebilehel;
8) viia iga nelja aasta tagant läbi käesoleva määruse §3 lõikele 4 vastava esindatusega küla koos­olek külavanema valimiseks;
9) teha koostööd vallavalitsuse hallatavate asutustega, et lahendada küla eluga seonduvaid küsimusi;
10) külavanema kohalt ennetähtaegselt tagasi astudes kutsuda eelnevalt kokku küla koosoleku uue külavanema valimiseks;
11) teha sisulist koostööd külakogu liikmetega ning kaasata neid külavanema tööga seotud tegevustesse.
4) Vallavalitsuse poolt külavanemale pandud ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse vastava lepinguga, milles märgitakse ära ka hüvitis külavanemale vallavalitsuse ülesannete täitmise eest.
§ 7. Külavanema volituste kestus. Külavanema
ülesannetest vabastamine
1) Külavanem nimetatakse ametisse neljaks aastaks.
2) Hiljemalt kolm kuud enne külavanema volituste lõppu saadab Kuusalu vallavalitsus külavanemale teate volituste tähtaja lõppemisest.
3) Külavanem ja/või külakogu korraldab hiljemalt üks kuu enne külavanema ametiperioodi lõppu küla koosoleku uue külavanema valimiseks.
4) Külavanemal, kelle volitused on lõppenud, on võimalus valimistel uuesti kandideerida ning olla valitud piiramatu arv kordi.
5) Külavanema ülesannetest vabastamine toimub seoses:
1) nelja-aastase ametiperioodi lõppemisega;
2) külavanema algatusega. Külavanem teavitab oma tagasi astumise soovist eelnevalt Kuusalu vallavalitsust ning kutsub eelnevalt kokku küla koosoleku uue külavanema valimiseks;
3) küla koosoleku algatusega. Külavanema ülesannetest vabastamist võib taotleda küla koosolek, mis on kokku kutsutud samadel alustel, kui on toimunud külavanema valimine. Külavanem vabastatakse küla koosolekul toimuval avalikul hääletusel poolthäälte enamusega. Samal koosolekul valitakse külale tagasikutsutud külavanema asemel uus külavanem. Juhul kui külavanema vabastamise poolt ei anta piisavalt hääli, ei saa aasta jooksul külavanemat küla koosoleku algatusel püüda uuesti tagandada;
4) külavanema elukoha muutusega, kui selle tagajärjel muutub külavanema registrijärgne asustus­üksus;
5) seoses jõustunud kriminaalkaristusega kui sellega kaasneb vabaduskaotus;
6) külavanema surmaga.
6) Külavanem vabastatakse Kuusalu vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on:
1) külakoosoleku protokoll, kui külavanem vabastatakse seoses ametiperioodi lõppemisega. Koosoleku protokoll peab sisaldama uue valitud külavanema nime või teadet, et külavanema ametiperioodi on pikendatud järgmise nelja aasta võrra;
2) külavanema isiklik avaldus ja koosoleku protokoll, kui külavanema vabastamine toimub külavanema algatusel;
3) küla koosoleku protokoll, kui külavanema vabastamine toimub küla koosoleku algatusel;
4) karistusregistris avaldatud teade jõustunud karistusest, kui vabastamine toimub seoses kriminaalkaristusega;
5) valla registripidaja esildis, kui vabastamine toimub seoses külavanema elukoha muutusega.
7) Kui külavanem vabastatakse seoses kriminaalkaristuse, elukoha muutuse või surmaga, teavitab Kuusalu vallavalitsus valla veebilehel, küla teadetetahvlil ja ajalehes Sõnumitooja külavanema volituste lõppemisest ning teeb külaelanikele ettepaneku kutsuda kokku küla koosolek, kus viiakse läbi uued külavanema valimised vastavalt käesolevale statuudile.
§ 8. Rakendussätted
1) Tunnistada kehtetuks Kuusalu vallavolikogu 7.12.2005 määrus nr 3 „Kuusalu valla küla- ja alevikuvanema statuut“.
2) Külavanemate, kelle volitused käesoleva määruse jõustumisel kehtivad, volitused loetakse lõppenuks 1. juunil 2018. aastal.
3) Külavanemate, kes ei vasta käesolevale statuudile, volitused lõppevad 31. detsembril 2014. aastal.
4) Kuusalu vallavalitsusel informeerida külasid ja külavanemaid, kelle volitused lõppevad 31. detsembril 2014. aastal vajadusest viia nendes külades läbi küla koos­olekud uute statuudile vastavate külavanemate valimiseks.
5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eelmine artikkelKuusalu koolile TV 10 Olümpiastardi Harju finaali 2. koht
Järgmine artikkelArukülas avati endise vallavanema TOIVO VEENRE mälestuspink