Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents

189

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab sel ree­del ha­ri­dus­kon­ve­rent­si, mis toi­mub in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas Zoom. Juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man rää­kis, et eel­kõi­ge on kon­ve­rents val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te­le ene­se­täien­da­mi­seks ja ko­ge­mus­te va­he­ta­mi­seks, kuid osa­le­da saa­vad kõik hu­vi­li­sed. Kel väljaspool haridusasutusi soovi konverentsi jälgida, tuleb end registreerida ning saadetakse meilile link, mis suunab koosolekuruumi Zoomis. „On koo­li­va­heaeg, kõi­gil pe­da­goo­gi­del peaks ole­ma või­ma­lus veebikonverentsil osaleda. Esial­gu oli plaan te­ha kon­ve­rents ühi­se kok­ku­saa­mi­se­na, aga ko­roo­nao­hu tõt­tu ot­sus­ta­si­me di­giü­le­kan­de ka­suks. See­tõt­tu muu­tus si­su.“ Ena­mik tee­ma­dest on seo­tud ke­va­di­se dis­tant­sõp­pe­ga, li­saks oma val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te ko­ge­mus­te ja­ga­mi­se­le tut­vus­tab Tal­lin­na Üli­koo­li va­nem­tea­dur Kai­rit Tam­mets dis­tant­sõp­pe koh­ta teh­tud uu­rin­gu tu­le­mu­si.

Eelmine artikkelAnija volikogu muutis Lille arenduse tingimusi
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus oo­tab ideid Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta