Au­gus­tist on Ala­ve­res las­teaed-põ­hi­kool

22
Alavere koolimaja.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas lii­ta Ani­ja Val­la Las­teae­da­de Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia­ma­ja ala­tes 1. au­gus­tist Ala­ve­re põ­hi­koo­li­ga. Ühen­da­su­tu­se ni­meks saab Ala­ve­re las­teaed-põ­hi­kool. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem rää­kis nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril vo­li­ko­gu is­tun­gil, et liit­mi­se soov jõu­dis val­la­va­lit­sus­se ko­gu­kon­nast – Ala­ve­re ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­jad leid­sid, et las­teaed ja kool võik­sid te­gut­se­da ühi­se juh­ti­mi­se all. Et­te­pa­ne­kut toe­ta­sid ka lap­se­va­ne­mad, asu­tus­te hoo­le­ko­gu­de esin­da­jad, di­rek­to­rid. „Sai­me neilt suu­ni­se, et soo­vi­tak­se liit­mist ju­ba käe­so­le­val aas­tal,“ sõ­nas Tii­na Si­lem. Ta li­sas, et lap­se­va­ne­ma­te seas lä­bi vii­dud kü­sit­lu­se­le vas­ta­nuist 80 prot­sen­ti olid koo­li ja las­teaia ühen­da­mi­se­ga nõus, mõ­ned era­poo­le­tud, üks oli vas­tu. Ka hoo­le­ko­gud ja koo­li õpi­las­e­sin­dus pool­da­vad liit­mist. Abi­val­la­va­nem mär­kis, et sel­lest on või­ta pal­ju – mo­ti­vee­ri­tum juht­kond, õpe­ta­jad ja lap­sed, või­ma­lus olu­li­selt suu­ren­da­da ruu­mi­de ja va­hen­di­te rist­ka­su­tust, las­te­ae­da saab kaa­sa­ta koo­li tu­gis­pet­sia­lis­te, liht­sam on kor­ral­da­da ühi­sü­ri­tu­si, las­te üle­mi­nek las­teaiast koo­li on su­ju­vam. Tii­na Si­lem sel­gi­tas ka, ku­na ei moo­dus­ta­ta uut asu­tust, vaid Ala­ve­re kool ku­jun­da­tak­se üm­ber las­teaed-põ­hi­koo­liks, ei ole va­ja asu­tu­se ju­hi ko­ha­le kon­kurs­si kor­ral­da­da. Ta kin­ni­tas, et Ala­ve­re põ­hi­koo­li di­rek­tor Ren­na Rei­si on and­nud põ­hi­mõt­te­li­se nõus­o­le­ku ha­ka­ta ühen­da­su­tust juh­ti­ma. „Muu­da­tu­se­ga asu­tus­te koos­sei­sud ja ee­lar­ve ei suu­re­ne ega vä­he­ne,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem. Ani­ja Val­la Las­teaiad jät­kab ala­tes au­gus­tist te­ge­vust ka­hes ko­has – Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pat­rii­nu las­teaia­ma­jas.

Eelmine artikkelAru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­seks taot­le­tak­se toe­tust
Järgmine artikkelEes­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne