Val­la­va­lit­sus oo­tab ideid Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta

261
Aruküla keskosa. Ants Kivimäe droonifoto

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja mõt­te­nop­pe, et tea­da ela­ni­ke oo­tu­si ja ideid Aru­kül­la kesk­väl­ja­ku­le.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ka­vat­seb Aru­kü­las val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja ümb­ru­se maa-ala pla­nee­ri­mi­seks viia lä­bi ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si.

„Tee­me prae­gu Aru­kü­la a­le­vi­ku lii­ku­vu­suu­rin­gut val­la­ma­ja, las­teaia ja koo­li ümb­ru­sest ku­ni Sü­gi­se tä­na­va­ni, et la­hen­da­da kõn­ni­tee­de ja par­ki­mi­se­ga seon­duv. Suu­rem ees­märk on ku­jun­da­da val­la­le kuu­luv ala üht­seks ter­vi­kuks. Sel­leks on val­la­va­lit­su­sel plaa­nis viia lä­bi sar­na­ne ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss, na­gu teh­tud Ees­ti teis­te lin­na­des-val­da­des lin­na­väl­ja­ku­te või val­la­kes­kus­te koh­ta. Ena­mas­ti on neid kor­ral­da­nud Ees­ti Ar­hi­tek­ti­de Liit, ka meie soo­vi­me neid kaa­sa­ta,“ rää­kis val­la­va­nem And­re Sepp.

Ta li­sas, et kon­kurss kor­ral­da­tak­se Tal­lin­na maan­tee ää­res Raa­si­ku val­la­le kuu­lu­va li­gi 2,5 hek­ta­ri suu­ru­se ala koh­ta, mis hõl­mab val­la­ma­ja-rah­va­ma­ja esist ja ümb­rust ning nen­de ta­ga asu­vat par­ki. Ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da käe­so­le­va aas­ta lõ­pus. En­ne se­da viib val­la­va­lit­sus lä­bi mõt­te­nop­pe, et sel­gi­ta­da väl­ja ela­ni­ke soo­vid ja oo­tu­sed, mis võik­sid Aru­kü­la kesk­väl­ja­kul ol­la.

Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sõ­nul oo­da­tak­se kir­ja­li­kus vor­mis mõt­teid, mi­da Aru­kü­la kes­ka­la ku­jun­da­mi­se ar­ves­ta­da: „Oo­ta­me, et ini­me­sed an­nak­sid tea­da, mi­da tu­leks nen­de mee­lest säi­li­ta­da, mi­da te­ha uut, mis teeks ale­vi­ku kes­ku­se nen­de jaoks nii meel­di­vaks ja mõ­nu­saks, et ta­hak­sid seal ae­ga vee­ta, teis­te­ga treh­va­ta, kas või ma­let män­gi­da või pik­nik­ku pi­da­da.“

Ta kut­sus ini­me­si oma mõt­teid ja et­te­pa­ne­kuid te­hes ole­ma jul­ged: „Meil po­le va­ja hal­jas­tus- või par­ki­misp­ro­jek­ti, vaid soo­vi­me Aru­kü­la ale­vi­ku ja ko­gu val­la kes­ku­se­le ar­hi­tek­tuu­ri­list la­hen­dust. Sel­leks, et pan­na sin­na kolm pin­ki ja prü­gi­kas­ti, ei ole va­ja ar­hi­tek­tuu­ri­võist­lust. Mõt­le­me suu­re­malt. Kesk­väl­jak võiks ol­la mul­ti­funkt­sio­naal­ne – seal võiks ol­la li­pu­väl­jak, mis oleks pi­du­päe­va­del esin­dus­lik koht ning kus rah­va­ma­ja saaks oma üri­tu­si lä­bi viia, sa­mas võiks see ol­la kõi­gi jaoks ilus, mõ­nus ja meel­de­jääv koht. Kas väl­ja­kul võiks ol­la näi­teks Aru­kü­la­le ise­loo­mu­lik maa­märk, mil­le taus­tal oleks to­re pil­ti te­ha, või vee­silm? Kas ja kui­das ka­jas­ta­da kesk­väl­ja­kul piir­kon­na iden­ti­tee­ti ja aja­lu­gu?“

Ku­na kesk­väl­jak muu­dab Aru­kü­la ale­vik­ku il­met ja tõe­näo­li­selt jääb sin­na aas­ta­küm­ne­teks, kut­sub Kris­ta Erg-Scacc­het­ti kõi­ki Raa­si­ku val­la ela­nik­ke üles kaa­sa mõt­le­ma. Ideid võib esi­ta­da ka ano­nüüm­selt ning neid oo­da­tak­se val­la­va­lit­su­se üld­mei­li­le või post­kas­ti ku­ni 1. det­semb­ri­ni.

An­de Sepp lu­bas, et üks­ki hea idee ei jää mär­ka­ma­ta, nen­de põh­jal hak­ka­vad ar­hi­tek­tid edas­pi­di kesk­väl­ja­kut ka­van­da­ma. Val­la­va­nem li­sas, et ideest teos­tu­se­ni on pikk prot­sess: „Soo­vi­me se­da te­ha mui­du­gi või­ma­li­kult kii­res­ti, kuid pea­me ar­ves­ta­ma val­la ra­ha­lis­te või­ma­lus­te­ga. Kind­las­ti ei suu­da me kõi­ke kor­ra­ga te­ha, aga alus­ta­me kas või järk-jär­gult. Ehk ava­neb ka lin­na­de ja asu­la­te kesk­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­se uus toe­tus­mee­de.“