Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si või­tis AVE KRUU­SE­LI pilt kuu ja värb­ka­ku­ga

407
Peap­ree­mia võit­nud „Kus kul­ges kuu – jah­ti pi­dav värb­kakk“. Fo­to Ave Kruu­sel

Žürii ot­su­sel sai peap­ree­mia 150 eu­rot fo­to „Kus kul­ges kuu – jah­ti pi­dav värb­kakk“ au­tor, ho­bi­fo­tog­raaf AVE KRUU­SEL.

Sel aas­tal lõp­pes Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kurss ta­va­pä­ra­sest eri­ne­valt. Val­la aas­ta­päe­va­pi­du ok­toob­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas jäe­ti ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu ära, tra­dit­sioo­ni­li­selt ava­li­kus­ta­ti ja õn­nit­le­ti võit­jaid seal. Ka ei toi­mu­nud pa­ri­ma­te pil­ti­de au­to­ri­te­le eral­di vas­tu­võt­tu val­la­ma­jas, sest pal­jud ei saa­nud osa­le­da. Pree­mia­sum­mad kan­tak­se võit­ja­te kon­to­de­le ning või­du­pil­did on aval­da­tud Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis.

Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas tä­na­vu­se kon­kur­si väl­ja mais, võist­lus­töid sai esi­ta­da 6. sep­temb­ri­ni. Tin­gi­mus oli, et pil­did pi­did ole­ma teh­tud Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil. Au­to­ri­tel pa­lu­ti en­dil va­li­da, mil­li­ses ka­te­goo­rias fo­to kan­di­dee­rib, kas „Läh­me len­da­me“, „Loo­mad, lin­nud, pu­tu­kad“, „Val­gu­ses ja var­jus“, „Veel on ae­ga“ või „2+2“. Kok­ku saa­de­ti kon­kur­si­le 111 fo­tot 50 au­to­rilt.

Ala­tes 7. sep­temb­rist ku­ni 20. sep­temb­ri­ni kes­tis Fa­ce­boo­kis ja Goog­le Dri­ve kesk­kon­nas rah­va­lem­mi­ku va­li­mi­ne. Pil­did olid hin­da­mi­seks pan­dud ano­nüüm­selt.

See­jä­rel asus pil­te hin­da­ma žürii, ku­hu kuu­lu­sid fo­to­graa­fid As­sar Jõe­pe­ra ja Ma­rek Kus­min, kunst­nik Kris­ta Sim­son, ho­bi­fo­tog­raaf Ma­ris Tor­ga ja Kuu­sa­lu val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man. Peap­ree­mia oli 150 eu­rot, rah­va lem­mi­kuks va­li­tud pil­di au­tor sai 100 eu­rot ja erip­ree­miad olid 50 eu­rot.

Ka­te­goo­rias­se „2+2“ ot­sus­tas žürii jät­ta pree­mia väl­ja and­ma­ta, sest esi­ta­ti 5 fo­tot ja kõik need olid ta­sa­vä­gi­selt head, sa­mas tu­ge­va­ma kon­ku­rent­si­ga ka­te­goo­rias oli või­du­vää­ri­li­si pil­te roh­kem. Pa­ri­maks va­li­tud fo­to­de­ga saab tut­vu­da Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis.

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si võit­ja AVE KRUU­SEL. Fo­to Mar­tin Piis­pea

Peap­ree­mia
Žüriilt sai kõi­ge enam punk­te ja osu­tus võit­jaks fo­to „Kus kul­ges kuu – jah­ti pi­dav värb­kakk“. Fo­to au­to­riks osu­tus Ave Kruu­sel.

Val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni-s­pet­sia­list Ere Ui­bo üt­les, et esial­gu oli žüriis osa­le­nud fo­tog­raa­fi­des te­ki­ta­nud kü­si­mu­si pil­di teos­tus, ku­na te­gu pol­nud ta­va­pä­ra­se ühe­kord­se klõp­su­ga. Taus­ta uu­ri­des sel­gus, et fo­to on teh­tud to­pelt­sä­ri­ga, Pho­tos­hop’i po­le ka­su­ta­tud. Žürii kom­men­taar on: „Te­gu on teh­ni­li­selt ja kva­li­tee­dilt tu­ge­va töö­ga. Vä­ga sü­gav­amõt­te­li­ne pilt, eri­li­ne hetk, mil­le ta­ga­mi­seks oli va­ja kan­nat­lik­kust ja tä­he­le­pa­ne­lik­kust.“

Ave Kruu­sel rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on ho­bi­fo­tog­raaf, ame­tilt ke­raa­mik, elab Viim­sis, pe­re­kond­li­kult on seo­tud Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­la­ga. Kuu­sa­lu val­las hak­kas ti­he­dalt käi­ma ne­li aas­tat ta­ga­si, kui sai tut­ta­vaks Mar­tin Piis­pea­ga, kes on sa­mu­ti ho­bi­kor­ras loo­dus­fo­tog­raaf. Sel­lest ajast on käi­nud avas­ta­mas Pä­ris­pea pool­saa­re ja eri­ti Ka­sis­pea kü­la ran­du ja met­si, ka Kol­ga­kü­la ta­gu­seid met­si.

Val­la kon­kur­sil peap­ree­mia võit­nud fo­to te­gi Ave Kruu­sel Vi­ha­soo ja Ka­sis­pea va­helt Lok­sa poo­le suunduva tee äär­sel põl­lul. Rah­va­suus kut­su­tak­se se­da Uu­dis­maa teeks, loo­dus­fo­to­graa­fi­de selts­kond ni­me­tab Il­ve­se teeks.

„Kul­gen ük­si, nau­din inim­tüh­je maas­tik­ke. Sel õh­tul oli eri­ti ilus val­gus, kõn­di­sin ja sil­ma­nur­gast nä­gin paar­küm­mend meet­rit ee­mal puul värb­kak­ku. Sa­mast ko­hast te­gin kah­te­moo­di pil­te. Es­malt kad­ree­ri­sin loo­jan­gu­vär­vi­ga kuu, siis lü­hen­da­sin ob­jek­tii­vi, võt­sin kon­ver­te­ri ja pil­dis­ta­sin värb­kak­ku. And­sin kaa­me­ra­le käsk­lu­se need kok­ku pan­na ja kaa­me­ra te­gi ühe fo­to. Värb­kakk oli ää­re­tult süm­paat­ne mo­dell, la­si end pi­ke­malt pil­dis­ta­da,“ kir­jel­das ta.

Ave Kruu­sel sõi­dab Viim­sist vä­he­malt paar kor­da nä­da­las La­he­maa­le pil­dis­ta­ma: „Nä­da­la­va­he­tu­sel pü­hen­dan end pe­re­le, pil­dis­tan nä­da­la sees. Är­kan öö­sel va­ra, hii­lin köö­ki, teen koh­vi kaa­sa. Viim­sist La­he­maa poo­le väl­ja sõi­tes jõuan Tal­lin­na-Nar­va maan­teel kii­res­ti põl­du­de va­he­le. En­ne päi­ke­se­tõu­su olen La­he­maal, olu­li­sed on val­gus, udud, päi­ke. La­he­maa on va­hel­dus­ri­kas, meel­dib, et me­re lä­he­dal on mets, ra­bad, hei­na­maad.“

Mul­lu või­tis Ave Kruu­sel kon­kur­si Loo­du­se Aas­ta Fo­to peaau­hin­na pil­di­ga „Tae­va ei­ne“, päl­vis ka Suu­re Hun­di ja Aas­ta Loo­dus­fo­tog­raa­fi tiit­li.

Rah­va lem­mik „Loo­juv Ra­ke­ta. Sün­ge päi­ke­se­loo­jang va­na lae­vav­ra­ki taus­tal.“ Fo­to Sven Sui­gus­saar

Rah­va lem­mik
Sot­siaal­mee­dias oli kõi­ge enam poo­le­hoid­jaid pil­dil „Loo­juv Ra­ke­ta. Sün­ge päi­ke­se­loo­jang va­na lae­vav­ra­ki taus­tal.“ – ko­gus 287 meel­di­mist. Au­tor on Sven Sui­gus­saar, kes aas­ta ta­ga­si ko­lis Tal­lin­nast ela­ma Lok­sa­le, oma va­nae­ma Rii­na Kau­ge­ran­na kor­te­ris­se.

Sven Sui­gus­saar töö­tab pea­lin­nas, ho­bi­fo­tog­raa­fi­na käib pil­dis­ta­mas Pä­ris­pea pool­saa­rel ja kau­ge­mal naab­rus­kon­nas. Te­ma loo­dus­pil­ti­de­ga saab tut­vu­da Fa­ce­boo­kis ja Ins­tag­ra­mis.
Pub­li­ku pree­mia võit­nud fo­to Ra­ke­ta vra­kist Lok­sa ran­nas pil­dis­tas ta tä­na­vu au­gus­tis. Eri­ti meel­dib­ki pil­dis­ta­da päi­ke­se­loo­jan­guid, pil­dis­ta­mas käib kõi­ge enam Pä­ris­pea ja Suur­pea kan­dis.

Ta mär­kis kon­kur­si mi­tu pil­ti meel­di­vaks, eri­ti meel­dis ka­ru­ga pilt, mis sai pub­li­ku­hää­le­tu­ses tei­se ko­ha.

„Loo­mad, lin­nud, pu­tu­kad“
Sel­les ka­te­goo­rias oli fo­to­sid kõi­ge enam – 35. Žürii ot­sus­tas väl­ja an­da kaks pree­miat.
Ka­ru­ga fo­to „Noo­ru­ke­se lõu­na pa­du­vih­mas“ au­tor on Mar­tin Piis­pea Ka­sis­pealt, aas­ta ta­ga­si või­tis te­ma pilt il­ves­test Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si peap­ree­mia.

Žürii hin­das ka­ru pil­di häs­ti ta­ba­tud het­ke, mil­le ta­ga on ol­nud suur kan­nat­lik­kus, ning boo­nus­punk­te li­sa­vad ka­ru vih­ma­mär­jad vunt­sid.

Mar­tin Piis­pea üt­les, et te­ge­li­kult on pil­dil ole­val noo­rel ka­rul suu roh­tu täis, kõr­red til­gu­vad ja jä­ta­vad mul­je vur­ru­dest. Pilt on teh­tud Tur­bu­nee­mes, en­di­sest poe­ma­jast üle tee paik­ne­va ta­lu ta­ga. Seal­ne pe­re­mees he­lis­tas, et ka­ru on hei­na­maal. Noor­ka­ru oli uu­dis­hi­mu­lik, tõu­sis fo­tog­raa­fi sil­ma­tes püs­ti ja uu­ris hu­vi­ga. Pilt­nik sei­sis te­mast um­bes 40 meet­rit ee­mal.

Fo­to „Koo­ri­ju­hi saa­bu­mi­ne“ saa­tis Ja­na Roo­pa Va­na­kü­last. Pil­dil on pää­su­po­jad keld­ri uk­se üle­mi­sel ää­rel, no­kad ava­tud, va­na pää­su­ke len­dab süüa and­ma. Žürii tun­nus­tas suu­re­pä­ra­selt ta­ba­tud het­ke, head peal­kir­ja ja pil­dis ole­vat elu.

Ja­na Roo­pa ju­tus­tas, et ro­his juu­li al­gu­ses keld­ri lä­he­dal pee­nart, kuu­lis pää­su­poe­ga­de val­ju vi­di­nat, hak­kas uu­ri­ma ja nä­gi, et suu­re­mat lärmi te­gid po­jad, kui va­nem pää­su­ke oli söö­gi­ga lä­he­ne­mas. Ta tõi kaa­me­ra, jäl­gis toi­mu­nut ja te­gi pää­su­kes­test jär­jest pal­ju pil­te. Järg­mi­sel päe­val enam sel­list sööt­mist ei toi­mu­nud.

„Veel on ae­ga“
Pil­te oli sel­les ka­te­goo­rias 33. Pa­ri­maks va­li­tud fo­to „Jää­pi­sa­ra­te aeg“ au­tor on Piet Boe­re­fijn Lee­silt. Žürii mär­kis, et au­tor on leid­nud näh­tu­se/de­tai­li, mi­da on loo­du­ses kee­ru­li­ne mär­ga­ta, ja on sel­le häs­ti jääd­vus­ta­nud.

Piet Boe­re­fijn lau­sus, et pilt on teh­tud te­le­fo­ni­ga märt­si­kuus Lee­si ran­nas: „Pii­sad roo­kõr­tel on me­re­ve­si. Kui ööd on kül­mad ja me­res ve­si lan­geb, siis võib tek­ki­da sel­li­ne il­mas­ti­ku­näh­tus.“

„Val­gu­ses ja var­jus“
Kok­ku oli sel­les ka­te­goo­rias 26 fo­tot. Pa­ri­maks pil­diks hin­na­tud „Päi­ke­se loo­ju­mi­ne õh­tu­sel hei­na­maal“ au­tor on Reet Laa­ne­tu Mus­ta­met­sa kü­last. Žürii kii­tis vä­ga head kom­po­sit­sioo­ni ja kva­li­tee­ti, kau­neid vär­ve.

Reet Laa­ne­tu te­gi pil­di juu­li lõ­pus Uu­ri ja Mus­ta­met­sa kü­la va­hel Suu­re­ki­vi hei­na­maal, kus käib õh­tu­ti ja­lu­ta­mas ja püüab ilu­said het­ki ta­ba­da kaa­me­ra­ga. Fo­tog­raa­fia­ga te­ge­leb ta vii­ma­sed kolm aas­tat, et saa­da va­hel­dust iga­päe­va­töö kõr­val. Va­rem pil­dis­tas pea­mi­selt pe­re­kond­lik­ke üri­tu­si ja lil­li.

„Lä­he­me len­da­ma“
Žürii va­lis sel­les­se ka­te­goo­rias­se esi­ta­tud 12 pil­dist pa­ri­maks „Vi­ru ra­ba“, mil­le au­tor on Joel Ki­vi. „Liht­ne ja ilus, hea kom­po­sit­sioon, Kuu­sa­lu val­la­le ise­loo­mu­lik maa­stik,“ oli žürii kom­men­taar.

Joel Ki­vi fir­ma Joel Me­dia on aas­ta­tel 2017 ja 2019 tei­nud Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­me. Ta sõ­nas, et elab Ta­ba­sa­lus, kuid on käi­nud Vi­ru ra­bas, ka Kuu­sa­lu val­las mu­jal loo­dust fil­mi­mas ja pil­dis­ta­mas. Erip­ree­mia saa­nud pilt on droo­ni­fo­to.

 

 

Eelmine artikkelKeh­ras­se ka­van­da­tak­se jäät­me­te sü­va­ma­hu­teid
Järgmine artikkelAru­kü­la õpi­las­test li­gi poo­led sõi­da­vad koo­li jalg­rat­ta­ga